Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Central MeetBike
Partneři v České republice

Pardubice v projektu Central MeetBike

Pardubice v kontextu Evropy - Pardubice mají nejvíce cyklistů mezi českými městy nad 50 tisíc obyvatel. Od 90. let investují do rozvoje infrastruktury pro cyklisty. Ve srovnání s matadory cyklistické dopravy západní Evropy však stále výrazně zaostávají.

Koncepční přístup - Proto se Pardubice rozhodly inspirovat a zvolily koncepční přístup k rozvoji cyklodopravy. V rámci projektu Central MeetBike vznikne pod dohledem německých expertů v Pardubicích několik koncepčních materiálů. Tyto materiály umožní budovat infrastrukturu efektivně, tedy přesně tam, kde je nejvíce potřeba, a přesně takovou, jaká je pro cyklisty nejatraktivnější. Pardubice budou svoje cyklisty rozmazlovat. Kola dostanou ve městě více prostoru, který si zaslouží.

Pardubice – národní město cyklistů - Pardubice mají ambice stát se vzorovým cyklistickým městem v ČR, třeba jako nizozemský Delft, dánské Odense, anglický Bristol nebo německý Münster. Pardubice by měly být pro ostatní města důkazem, že i v českých podmínkách se vyplatí cyklodopravu podporovat.

Co konkrétně projekt Central MeetBike Pardubicím přinese?

Chybějící infrastruktura - Přestože Pardubice mají na území města zhruba 60 km různých druhů opatření pro cyklisty, stále nejsou některé významné komunikace v centru města opatřeny ani základní infrastrukturou. První koncepční dokument, který vznikne v rámci projektu, bude prověřovat možnost realizace opatření pro cyklisty právě na těchto kritických místech.

Central MeetBike: Partneři: Pardubice 1

Obr. 1 – Třída 17. listopadu; Na této ulici chybí infrastruktura, přestože jsou zde velké intenzity cyklistické i automobilové dopravy. Zde se musíme o cyklisty lépe postarat.

Nevhodná infrastruktura

Central MeetBike: Partneři: Pardubice 2Na některých stezkách v Pardubicích cyklisté nejsou zatím dostatečně hýčkáni: chybí návaznost stezek, cyklisté jsou většinou na společných stezkách s pěšími a mají menší práva přednosti, než motoristé. Další připravovaný koncepční dokument, generel cyklodopravy, bude určovat, jak budou v budoucnu vypadat opatření pro cyklisty na jednotlivých komunikacích. Vedle bezpečnosti budou základními kritérii plynulost jízdy, rovnoprávnost cyklistů, provázanost infrastruktury a omezení konfliktů s chodci.

Obr. 2 – Benešovo náměstí; Stezky v rezidenčních oblastech často přináší více komplikací, než užitku. V těchto oblastech by měl být kvalitní pobytový prostor se zelení a lavičkami, pejskaře pro rodiny s dětmi i maminky s kočárky. Cyklisté v rezidenčních a zklidněných zónách jsou spokojenější na vozovce, kde pro ně zklidněná motorová doprava nepředstavuje nebezpečí. Rozmazlovat je třeba nejen cyklisty, ale i chodce a rezidenty.

Generel by měl mimo jiné zamezit nekoncepční a zbytečné výstavbě cyklistických komunikací tam, kde jsou tyto komunikace nadbytečné a potenciálně nevyužívané.

Organizace rozvoje cyklistické dopravy

Pro tvorbu a implementaci koncepčních materiálů je klíčová organizace práce. Byla zřízena pozice koordinátora rozvoje cyklistické dopravy, který se bude starat o to, aby se cyklistům ve městě dobře jezdilo. Bude především koordinovat veškeré záměry ve městě s potřebami cyklistů. V Pardubicích již byla ustanovena pracovní skupina pro rozvoj cyklistické dopravy složená se zástupců magistrátu, policie, univerzity, projektantů, která projednává připravované koncepční materiály i konkrétní opatření. Součástí projektu bude také několik procyklistických kampaní.

Ke stažení:

Kontakt:

Ing. Vojtěch Jirsa, městský koordinátor rozvoje cyklistické dopravy, vojtech.jirsa@mmp.cz, tel. 605 227 373
 

Uherské Hradiště v projektu Central MeetBike

Uherské Hradiště – město cyklistů

Uherské Hradiště je město v srdci Slovácka s 26,5 tisíci obyvateli. Podpora cyklistické dopravy je dlouholetou prioritou, proto si město zcela objektivně zaslouží přívlastek město cyklistů.
Městskou síť komunikací tvoří 13 km silnic, 55 km vozovek místních komunikací, 77 km chodníků a 12 km cyklostezek, po kterých projede v nejfrekventovanějších úsecích až 3400 cyklistů za 24 hod.. Dopravní prostor pro cyklisty dotváří 1,1 km vyhrazených pruhů v hlavním dopravním prostoru. Po komunikacích ve městě je značeno celkem 20,4 km cyklotras regionálního i nadregionálního významu (č.47, č. 5049, Moravská vinařská – Uherskohradišťská). Město Uherské Hradiště vynaložilo od roku 1990 na rozvoj cyklodopravy ve městě i okolí celkem cca 71,5 milionů korun,
Kam míříme - Je jasné, že vyrovnat se evropským městům např. v Holandsku nebo Dánsku, které patří ke špičkám v oblasti cyklistické dopravy je a bude náročným a pro mnohé nepředstavitelným cílem.

Považujeme však za nutné i v našich podmínkách jasně definovat, čeho chceme ve městě rozvojem cyklodopravy dosáhnout:

  • snížení počtu vozidel ve městě
  • lepší životní prostředí
  • zdravější životní styl

Koncepční přístup - Dosažení cílů vyžaduje kromě usilovné práce týmu lidí také koncepční přístup k rozvoji cyklodopravy. V Uherském Hradišti se poprvé v roce 1999 cyklodopravou zabýval generel dopravy souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. V roce 2007 bylo městem zadáno zpracování samostatného generelu cyklistické dopravy. Pomocným nástrojem pro tvorbu strategických dokumentů se stal dopravní model města individuální automobilové dopravy a cyklistické dopravy, který byl zpracován v letech 2008 a 2009. Je zřejmé, že k dosažení uvedených cílů je nutné řešit i další oblasti dopravy, proto byla v roce 2007 zpracována studie statické dopravy v centru města a studie využitelnosti autobusového nádraží.
Koncepční přístup pro rozvoj cyklistické dopravy ve městě je nutné zachovat i v rámci projektu Central MeetBike. Odrazovým můstkem bude aktualizace generelu cyklistické dopravy, který bude řešit nejen efektivní rozvoj sítě cyklostezek a vyhrazených jízdních pruhů ve městě s vazbou na okolní města a regionální i nadregionální trasy, ale také otázku pohybu cyklistů v historickém centru nebo parkování kol. Na řešení konkrétních problémů, včetně případné úpravy stávajících komunikací pro cyklisty (např. úpravu dopravního značení, řešení kolizních míst, atd.) se zaměří studie cyklodopravy ve městě navazující na cyklogenerel. Oba dokumenty umožní efektivní vytvoření podmínek pro bezpečný a plynulý pohyb cyklistů ve městě, tak aby se město Uherské Hradiště stalo vzorem nejen pro města v České republice, ale i jiných zemí.

Co konkrétního projekt Central MeetBike Uherskému Hradišti přinese?

Dotvoření páteřní sítě komunikací pro pohyb cyklistů

Jedním z úkolů je aktualizace generelu cyklistické dopravy zpracovaného v rámci projektu Central MeetBike, tedy řešit efektivní rozvoj sítě cyklostezek a vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty.

Bezpečný pohyb cyklistů v historickém centru města

Kompletní síť komunikací pro bezpečný pohyb cyklistů by měla být vytvořena nejen po obvodu centra města s propojením městských částí a vazbou na okolní města, ale také v historickém centru. Zde za největší překážky považujeme:

  • nedostatek prostoru, který je úzce limitován stávajícím urbanismem centra města
  • památkově chráněné území, což sebou nese další komplikace (například požadavek na dlážděné povrchy kamennou dlažbou – pro cyklisty méně vhodné, minimální životnost vodorovného dopravního značení, atd.)
  • rozsáhlou pěší zónu s intenzivním pohybem chodců (nebezpečí kolizí cyklistů s chodci)

Příklad k řešení:

vedení cyklistů v protisměru v ul. Františkánská:

Jednosměrná místní komunikace spojující Palackého náměstí s Mariánským náměstím s průměrnou šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Podél komunikace takřka v celém úseku řešeno podélné stání. Povrch kamenná kostka. Předpokládá se vedení cyklistů v protisměru této komunikace na úkor parkovacích míst.

Současný stav:

 Central MeetBike: Partneři: Uherské Hradiště 1  Central MeetBike: Partneři: Uherské Hradiště 2

Parkování kol

Pro vytvoření infrastruktury pro cyklisty je nezbytné řešit nejen otázku kudy mají cyklisté jezdit, ale také problematiku, kde mají kolo zaparkovat. V současné době je parkování kol ve městě řešeno nahodile umísťováním různých (ne vždy vhodných) stojanů na kola. Úkolem cyklogenerelu a následné studie bude vytipovat hlavní lokality pro parkování kol a navrhnout vhodné řešení tak, aby parkování kol bylo nejen účelné, ale i bezpečné – „parkovací domy pro kola“ – kryté stání pro kola jsou jedním z pilotních projektů města v rámci projektu Central MeetBike.

Central MeetBike: Partneři: Uherské Hradiště 3

Parkování kol u nádraží ČD

Central MeetBike: Partneři: Uherské Hradiště 4

Kola u nákupního střediska v ul. Obchodní

Řešení problematických úseků

Dokumenty zpracované v rámci projektu Central MeetBike budou dále mapovat a navrhovat řešení kolizních míst pro zajištění bezpečného pohybu cyklistů, ale také problémových úseků, u kterých řešení naráží na problémy legislativní (např. redukce svislých dopravních značek na stezkách, řešení stísněných podmínek pro pohyb vozidel a cyklistů v hlavním dopravním prostoru – víceúčelové jízdní pruhy, atd.).

Central MeetBike: Partneři: Uherské Hradiště 5

Současné značení na cyklostezce podél silnice II/497 v městské části Jarošov

Osvěta, propagace

Cílem je širokou veřejnost obecně seznámit s cyklodopravou ve městě, jako alternativním způsobem dopravy, který by se pro město velikosti Uherského Hradiště měl stát ve srovnání s automobilovou dopravou v mnoha směrech výhodnějším způsobem dopravy, spojeným se zdravým životním stylem – naplnění motta „Na kole s úsměvem“.

Ke stažení:

Kontakt:

Ing. Radim Šupka, cyklokoordinátor, radim.supka@mesto-uh.cz, tel. 572 525 550

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.7.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook