Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Central MeetBike
O projektu

Projekt Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., a města Pardubice a Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.

Města Pardubice a Uherské Hradiště se sice díky projektu stanou cyklistickými laboratořemi, ve kterých budou pilotně realizována mnohá pro-cyklistická opatření, ale ambicí projektu Central MeetBike je zasáhnout svým know-how mnohem více českých měst, ať již rovinatých, či kopcovitých. Každé má sice jiný potenciál, ale má jej. V každém městě se vždy najde větší či menší procento obyvatel, kteří jízdní kolo chtějí používat každý den nebo jen občas, avšak z mnohých důvodů nemohou. .

Central MeetBike: Projekt: Mapa

A proč vůbec projekt vznikl?

Dopravní situace v EU se s rostoucí motorovou dopravou zhoršuje. Špatné důsledky se projevují zejména v městských částech. Jedním z řešení, jak tuto situaci zlepšit, je vytvořit podmínky pro cyklistickou dopravu a „vychovat“ větší počet lidí k tomu, aby jízdní kolo využívali pro jízdu na kratší vzdálenosti. Vzhledem k tomu, že jízdní kolo můžeme kombinovat s veřejnou dopravou, může se stát velmi efektivním dopravním prostředkem v současnosti i v budoucnosti, vytvoříme-li pro cyklistickou dopravu dobré podmínky. Západoevropské státy, v nichž proces motorizace začal již dávno, musely řešit tuto situaci dříve a mají už nějaké zkušenosti. Situace v zemích střední Evropy není tak dobrá a míra podpory cyklistické dopravy na místní, regionální a národní úrovni se liší stát od státu. Každá partnerská země má svou vlastní zkušenost s cyklistickou dopravou, každá potřebuje vlastní specifická řešení, ale hlavní aktivity, které povedou k vyššímu podílu cyklistické dopravy na krátké vzdálenosti, jsou stejné.

Prvotní myšlenka projektu Central MeetBike je učit se od rozvinutých západoevropských měst, zejména z jejich zkušeností, s důrazem na příklady z německých měst. Po sjednocení Německa v 90. letech minulého století se motorizace obyvatel bývalého východního Německa zvyšovala mnohem rychleji než v ostatních bývalých socialistických zemích střední Evropy. Proto byla pro uživatele automobilové dopravy zajištěna lepší infrastruktura. Ve stejné době si však politici, úředníci i projektanti uvědomili, že budoucnost dopravy je závislá na způsobech dopravy šetrných k životnímu prostředí. Proto byla již v samotných 90. letech v Německu snaha udržet nízký podíl automobilové dopravy (modal split) a podpořit pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Podíváme-li se na motorizaci středoevropských zemí po rozšíření EU, můžeme zaznamenat nárůst podobný tomu z raného vývoje v Německu.

Nejvyšší míra podpory cyklistické dopravy je tedy v Německu, jejich zkušenosti tedy můžeme využít jako zdroj pro Českou republiku, Polsko a Slovensko. Situaci je třeba řešit na několika úrovních (místní, regionální a národní), se všemi příslušnými subjekty (politiky, investory, městskými i dopravními úředníky, městskými a dopravními projektanty, místními aktivními občany/subjekty). Aby byl pozitivní dopad co nejvyšší, je nezbytná úzká spolupráce s médii, která mohou pomoci změnit vnímání jízdního kola jako dopravního prostředku pro každý den. Pro inspiraci potřebujeme i příklady (exkurze do Německa), a také jako doklad možných řešení pro naše země (pilotní akce). Projekt by měl zahájit a urychlit proces podpory cyklistické dopravy jako součásti městského plánování. Chceme vytvořit strategie a manuály, jak tuto podporu zajistit i v budoucnosti, nejen po dobu trvání projektu.

Cílem projektu je vytvořit ve střední Evropě skutečně dobré podmínky pro cyklistickou dopravu, dát tak šanci trvale udržitelné mobilitě a předvést modelová řešení pro cyklisty ve středoevropských městech. Abychom se k tomuto cíli přiblížili, musíme použít stávající informace a data a vytvořit konkrétní realizační model pro každý stát, který je součástí projektu. Práce na projektu je symbolicky strukturována do podoby domu, pevné základy, zdi, pilíře, fixovaný strop a střecha kryjící udržitelnost výsledků projektu Central MeetBike. Základem domu budou inicializační dokumenty projektu: komunikační strategie atd. Kameny pro stavbu domu budou zkušenosti, data a osvědčené metody shromážděné v průběhu projektu. Naši přidružení partneři přinesou své vlastní zkušenosti, o které se podělí s ostatními partnery.

Symbolické čtyři zdi domu jsou následující: první zeď „PUBLIC RELATIONS“ představuje všechny propagační a komunikační nástroje, které mají pomoci propagaci myšlenek cyklistické dopravy. Důraz se klade na spolupráci s médií. Druhá zeď „STRATEGIE“ představuje tvorbu strategických dokumentů a aktivní komunikaci s těmi, kteří ovlivňují jejich podobu, tzn. s politiky a úředníky na místní, regionální a národní úrovni. Třetí zeď „VZDĚLÁVÁNÍ“ se zaměří na samotné technické podmínky plánování cyklistické infrastruktury. V rámci projektu se plánují výukové semináře, exkurze a konference, jejichž cílem je předat poznatky a zkušenosti těm, kteří navrhují cyklistickou infrastrukturu. Jednoduše řečeno: chceme bourat předsudky ve vztahu k plánování cyklistické infrastruktury. „PILOTNÍ INVESTICE“ jsou pak čtvrtou, nenahraditelnou zdí projektového domu, protože představují myšlenky projektu přímo v praxi. Cílem je realizovat ta pilotní opatření, která jsou v českém kontextu zatím přehlížena a která mají modelově ukázat integraci cyklistické dopravy do dopravního plánování, tedy: Integrovaná cyklistická infrastruktura; Bike & Ride – opatření kolem zastávek veřejné dopravy a parkovací cykloinfrastruktura.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.7.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook