Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Central MeetBike
Strategie

Chceme-li ovlivnit kulturu mobility podporou trvale udržitelné dopravy a nového urbanismu/plánování měst, potřebujeme inovativní strategie, které řeší celkový kontext dopravního plánování ve městech a nabízí nové postupy, navržené ve spolupráci s politickými činiteli, přijatelné pro investory/zúčastněné strany. Dobré výsledky přicházejí jen skrze dobré plánování. Proto je STRATEGIE důležitým článkem řetězu podpory cyklistické dopravy.

Je třeba ale rozlišovat mezi strategií pro místní a pro národní (regionální) úroveń.

  • Strategie na místní úrovni má mít velmi konkrétní cíle, opatření a měřitelné výstupy, které mají vést k viditelným změnám na místní úrovni.
  • Strategie na národní (regionální) úrovni jsou pouze nástroji, které mají napomoci nastolit vytčené změny na místní úrovni, tj. koordinovat aktivity mezi uvedenými stupni, vytvořit metodické, legislativní a finanční zázemí.

Zkušenosti ukazují, že údaje o cyklistické dopravě jsou v oblasti střední Evropy novou záležitostí, proto nejprve proběhnou rozsáhlé analýzy a průzkumy dopravního chování, aby byla k dispozici srovnatelná data pro vytvoření generální strategie cyklistické dopravy ve městech celé střední Evropy. Nejprve bude vypracován souhrn doporučení pro realizaci strategií (pro národní úroveň, regionální a místní úroveň), později dojde k testování v konkrétních pilotních akcích. Strategie budou užitečné pro všechny příslušné cílové skupiny: politické činitele, projektanty městské dopravy, místní aktivní skupiny atd. Při tvorbě strategií budou využity osvědčené metody, např. seskupování společných problémů, srovnávací testy v rámci partnerských zemí i v širším evropském kontextu, definování kritérií pro cyklistickou dopravu, vč. dostupnosti, životního prostředí, bezpečnosti, kvality designu a účasti/zapojení veřejnosti.

Strategie projektu má 4 fáze:

Města - Analýza cyklistické politiky

Analýza cyklistické politiky bude probíhat prostřednictvím metody BYPAD ( BicYcle Policy AuDit). Místní politika cyklistické dopravy projde auditem, který je založen na kvalitativním managementu dnes běžně využívaném v podnikatelském sektoru. Analýza bude zpravována v Pardubicích a v Uherském Hradišti. Ostatní česká města se mohou touto analýzou inspirovat.

Audit zahrnuje zhodnocení kvality regionální cyklistické politiky prostřednictvím podrobné analýzy silných a slabých stránek a definování doporučení pro zkvalitnění politiky celkem devíti oblastí (1 – Uživatelské potřeby; 2 – Vedení; 3 – Politika na papíře; 4 – Finance a zaměstnanci 5 – Infrastruktura, bezpečnost a služby; 6 – Komunikace a osvěta;    7 – Doplňkové akce; 8 – Cílové skupiny a partnerství; 9 – Vyhodnocení a dopad.).

Výhodou analýzy je ta skutečnost, že je realizována v mnoha evropských státech. Díky tomu bude možné zajistit výměnu zkušeností a prezentovat aktivity města na mezinárodním poli. Prostřednictvím podrobné analýzy silných a slabých stránek běžných politických procesů budou stanovena doporučení pro zkvalitnění politiky v jednotlivých oblastech.

Města - Průzkum dopravního chování

V počáteční fázi projektu Central MeetBike proběhne analýza dopravního chování v domácnostech v šesti partnerských městech. Ta bude základem pro strategie vyvíjené v průběhu celého projektu. Data budou pilotně získána v Pardubicích a v Uherském Hradišti. Ostatní česká města se mohou tímto průzkumem inspirovat.

Aby bylo možné získaná data porovnat, je nutné vytvořit jednotnou metodiku průzkumu. Hlavní rolí TUD je usnadnit vývoj a koordinaci metodiky průzkumu, aby byla zajištěna srovnatelnost dat mezi jednotlivými partnerskými městy.

Jako vzor pro plánovaný průzkum slouží „Mobilita ve městech – SrV“, průzkum dopravního chování, který probíhá v Německu od r.1972 vždy v aktualizované, ale srovnatelné verzi. Drážďany i Lipsko mají kompletní záznam dat z r.2008, 2003, 1998 atd. až do r.1972. Kritérium použité v průzkumu SrV bude upraveno tak, aby vyhovovalo partnerům. Partnerské státy zapojené do projektu Central MeetBike, tj. Polsko, Slovensko a Česká republika, budou v jednotlivých státech odpovědné za:

  • výběr kvalifikovaného institutu, který bude průzkum provádět,
  • náhodný výběr vzorku obyvatel, kteří budou v rámci průzkumu odpovídat,
  • koordinaci celého procesu průzkumu.

Technická univerzita v Drážďanech zodpovídá za koordinaci a překlad materiálů potřebných k průzkumu, a také za přípravu a analýzu dat i dokumentaci výsledků. Průzkum začne v září 2011, ukončen bude v listopadu 2011. Z dotazníku zjištěné informace se budou týkat těchto oblastí:

  • údaje o domácnosti (velikost domácnosti, počet automobilů a jízdních kol atd.),
  • jednotlivci v každé domácnosti (věk, řidičský průkaz, průkaz veřejné dopravy atd.),
  • cesty jednotlivců v daný den (dopravní prostředek, účel, doba, délka atd.).

Výsledky budou k dispozici na jaře 2012. Pak bude možné analyzovat a srovnávat modal split, účely cest, využití jízdních kol, délka denní trasy i doba trvání denní trasy a další důležité charakteristiky dopravního chování. Na konci projektu lze průzkum využít pro analýzu změn v dopravním chování.

Města - Strategie rozvoje cyklistické dopravy ve městech

Bude vypracována vzorová místní strategie, která se stane základním zdrojem pro modernizaci a vývoj místních cyklistických strategií ve střední Evropě. Bude užitečná i pro jednotlivé partnery projektu, pro aktualizaci a tvorbu jejich místního akčního plánu a dalších relevantních strategických dokumentů, např. marketingového plánu.

Při tvorbě obecné místní strategie budou použity osvědčené metody, jako je seskupování společných problémů, srovnávání v rámci partnerských zemí i v širším evropském kontextu, definování kritérií pro cyklistickou dopravu z hlediska dostupnosti/přístupnosti, životního prostředí, bezpečnosti, kvality designu a zapojení veřejnosti. Výsledkem dokumentu bude souhrn doporučení, která by měla být aplikována ve městech.

Města - Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR

Projekt Central MeetBike se stane základním podkladem pro aktualizaci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky, která byla schválena na základě usnesení Vlády ČR č. 678 ze dne 7. července 2004. Aktualizace daného Strategického dokumentu bude zahrnovat analýzu současné situace v ČR a navrhne také nové strategické cíle a opatření. Ty budou vycházet právě ze zkušeností z evropského projektu Central MeetBike, kde je kladen důraz na přenos know-how z Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Německa a jejího vzdělávacího programu „German Bicycle Academy“. Podobně jako v jiných zemích tak i tento strategický dokument bude založen na trendu rozvoje bezmotorové dopravy a šetrné turistiky, resp. poklidné dopravy.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 25.7.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook