Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Cyklistická města
Uherskohradišťská charta

 

Smysl charty

Města mají možnost zapojit se do sítě signatářů tzv. Uherskohradišťské charty, která byla vyhlášena a poprvé podepsána dne 31. 5. 2011 u příležitosti národní cyklokonference 2011.

Cyklistická města: Uhersko-hradišťská charta: Náhled

 

Cílem charty je vznik sítě měst přátelských k cyklistům v ČR, která se hlásí k aktivní podpoře cyklistické dopravy, a motivovat je ke konkrétním krokům, ať již vytvořením pozice cyklistického koordinátora, přihlášením se ke kontinuální aktivní podpoře cyklistické dopravy, či účastí na odborných seminářích zainteresovaných měst. O jednotlivých signatářských městech budou přinášeny průběžné informace.

Signatářská města společně usilují o:

 1. Zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.
 2. Odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů.
 3. Odstraňování bariér cyklistické dopravy.
 4. Zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol.
 5. Realizaci a podporu projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola při dojíždění do školy a do práce.
 6. Zefektivnění propagace cyklistiky jak vůči domácím obyvatelům, tak návštěvníkům.
 7. Rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která vedou ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.

Každé město, které se ztotožňuje s výše uvedenými body, pak je oprávněno podepsat Uherskohradišťskou chartu. K podpisu charty jsou ovšem zapotřebí ještě tři body – politická vůle o podporu cyklistické dopravy (odsouhlasení Radou města dané vize), návrh a realizace několika cyklistických opatření a ustanovení výkonné složky (cyklokoordinátora), který bude mít na starosti implementaci navržených opatření.

Charta byla inspirována tzv. Bruselskou chartou, která vznikla pod záštitou Evropské cyklistické federace (ECF) před dvěma lety v Bruselu. Jedná se o sdružení evropských měst, jejichž společným cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy. Doposud ji podepsalo na 57 měst, mimo jiné Budapešť, Krakov, Gdaňsk či Mnichov. Její autoři jsou si vědomi skutečnosti, že bez politické vůle a bez odbornosti nelze zlepšovat podmínky cyklodopravy ani realizovat dostatek „osvícených“ pro-cyklistických opatření. Nicméně doposud žádné signatářské město Bruselské charty není z České republiky.

Cílem není, aby „Uherskohradišťskou chartu“ podepsalo co nejvíce zástupců měst, ale její smysl je především v propojení těch, kteří se hlásí k aktivní podpoře cyklistické dopravy. Má také motivovat ke konkrétním krokům, ať vytvořením pozice cyklistického koordinátora, přihlášením se ke kontinuální aktivní podpoře cyklistické dopravy, či účastí na odborných seminářích zainteresovaných měst. Výsledkem závazku je aktivita města směrem k těm občanům, kteří chtějí jízdní kolo používat každý den k cestám po městě.

Smysl „Uherskohradišťské charty“ je dále možno spatřit v těchto bodech:

 • Lepší pozice zúčastněných měst při prosazování zájmů v oblasti cyklistické dopravy na společné národní úrovni než v případě dílčí „samostatnosti“
 • Zajištění potřeb cyklodopravy v územním plánování a politické podpoře
 • Výměna zkušeností a know-how mezi městy
 • Medializace a propagace cyklodopravy
 • Prestiž, posílení pozice a vlivu městských cyklokoordinátorů a cykloúřadů v rámci města i vně
 • Soutěživost, motivace ostatních měst k aktivní podpoře cyklodopravy a tím zvýšení celospolečenského zájmu o tento druh dopravy
 • „Re-cycling“ jízdních kol do měst (návrat jízdních kol jako jednoho z přirozených dopravních prostředků do městského prostředí)
 • Právo užívat označení „město přátelské k cyklistům“

Cílem charty není kvantita, ale kvalita. Nejedná se pouze o podpis, ale města a samosprávné celky, které se k chartě připojí, mají za úkol aktivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy.

Text charty

Cyklistická města: Uhersko-hradišťská charta: Vzor 1
Cyklistická města: Uhersko-hradišťská charta: Vzor 2
Cyklistická města: Uhersko-hradišťská charta: Vzor 3

Jaké jsou přínosy cyklistické dopravy?

Příjemnější a bezpečnější život ve městech, efektivnější městská mobilita, úspora finančních prostředků, podpora místního podnikání, zdravější prostředí pro obyvatele i návštěvníky, méně problémů s dopravními zácpami, méně hluku, čistší vzduch, snížení negativních vlivů na klimatické změny v lokálním i globálním měřítku, úspora neobnovitelných přírodních zdrojů, udržitelný cestovní ruch a veřejný prostor jako místo setkávání lidí.
U příležitosti Cyklokonference 2011 v Uherském Hradišti se níže podepsaná města zavazují, že budou vědomě usilovat o:

 1. Zvýšení podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.
 2. Odstraňování míst a úseků s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů
 3. Odstraňování bariér cyklistické dopravy.
 4. Zkvalitnění podmínek pro parkování jízdních kol.
 5. Realizaci a podporu projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola při dojíždění do školy a do práce.
 6. Zefektivnění propagace cyklistiky jak vůči domácím obyvatelům, tak návštěvníkům
 7. Rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím aktivit a opatření, která vedou ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.

Pro dosažení určených cílů město ustanoví cyklistického koordinátora (nebo též cyklokoordinátora) , který bude mít silný politický mandát a jehož pracovní náplní bude mimo jiné:

 • Koordinace interní městské pracovní skupiny „Cyklistická doprava“ (úzká spolupráce s odpovědnými a dotčenými odbory státní správy, samosprávy a s dalšími partnery jako jsou např. policie, konzultační a odborná centra, architekti, projektanti, neziskové organizace a iniciativy působící ve městě, atd.).
 • Plnění zřetelně definovaných úkolů, stanovených na základě rozhodnutí Rady města nebo Zastupitelstva města (výčet potenciálních opatření, které by mohl cyklokoordinátor vykonávat - viz Příloha charty).
 • Příprava podkladů pro Radu města a Zastupitelstvo města, ve kterých je navrhován dostatečný rozpočet na finanční podporu cyklistických opatření (tzv. hardware), včetně propagace a dalších „měkkých opatření“ podpory cyklistické dopravy (tzv. software).
 • Úzká spolupráce s pracovním týmem národního cyklokoordinátora a s dalšími městskými cyklokoordinátory (účast na workshopech a konferencích k cyklodopravě, pravidelné aktualizace informací o městě.

Signatáři této charty také vyzývají autority na všech úrovních České republiky, aby silně podporovaly cyklistickou dopravu a začlenily ji do všech oblastí politiky (zdraví, územní plánování, městská správa/vedení města, ekonomika, mobilita a doprava, školství, volný čas, sport, turistika), v souladu s platnými strategickými dokumenty, především Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy.

31.5.2011, Uherské Hradiště

........................

Příloha charty

Příklady funkce a opatření, které by mohl cyklokoordinátor vykonávat

Cyklokoordinátor je oficiální zástupce města, který v rámci svých kompetencí a reálných možností zprostředkovává a pomáhá zajišťovat koordinaci činností, které vedou k rozvoji cyklistické dopravy a rekreace.

PŘÍKLADY FUNKCE CYKLOKOORDINÁTORA:

 • Začlenění do organizace města / deklarování této pozice v rámci města, jeho jmenování, určení pravomocí a kompetencí (pracovní náplň pro danou pozici a její začlenění do vnitřní „úřednické“ struktury / „outsourcing“ prostřednictvím firmy, neziskové organizace, OSVČ apod.),
 • Umožnění koordinační činnosti / spolupráce (přístup a výměna informací s příspěvkovými organizacemi města / kraje),
  • nastavení komunikačních kanálů při koordinaci připravovaných a probíhajících projektů,
  • včasný přehled o správě a údržbě sítě komunikací (opravy, zimní údržba)
  • spolupráce s jednotlivými odbory úřadu (vnitřní koordinace)
   • rozvoje a investic (příprava zadávacích podmínek, integrace cyklo do jiných projektů),
   • dopravy (příprava, stanoviska, integrace do jiných projektů),
   • odbor (složka), která hájí zájmy obce, města v územním řízení
   • životního prostřední
   • správa majetku
   • dotace (dle organizačního členění úřadu)
   • informatika (pasport infrastruktury, GIS, statistiky)
   • cestovní ruch
   • PR, kancelář primátora / starosty / hejtmana (osvěta, politická podpora),
 • Vyhodnocování nedostatků, kontrola jakosti vč. zpětné vazby


PŘÍKLADY ČINNOSTI CYKLOKOORDINÁTORA:

Obecně:

 • Přenos know-how do města / kraje (z ČR, resp. jiných měst – alespoň základní přehled o dění v oboru cyklistické dopravy), účast na strategických jednáních / seminářích / konferencích
 • Spolupráce s dalšími (především sousedícími) městy / městskými částmi / kraji, resp. zajištění „vertikální“ provázanosti (předávání zkušeností)

Finanční zdroje:

 • Přehled o možném zatížení rozpočtu města, který bude nutný pro deklarovaný rozvoj cyklistické dopravy (dle programového prohlášení města),
 • spolupráce na přípravě rozpočtu (doporučení),
 • přehled o dalších možnostech finančního krytí (fondy, granty…)

Oblast plánování a přípravy:

 • Každoroční doporučení (revize) priorit přípravy a realizace infrastruktury pro cyklisty pro následující rok:
  • CHRÁNĚNÉ CESTY BEZMOTOROVÉ KORIDORY apod.
   • nové vč. doprovodné infrastruktury
   • revize stávajících - opravy, údržba
  • PLOŠNÁ OBSLUHA ÚZEMÍ PRO DOPRAVU NA JÍZDNÍM KOLE (dopravní opatření, která mohou sloužit k podpoře cyklistické dopravy).
   • nová vč. doprovodné infrastruktury
   • integrace
   • revize stávajících - opravy, údržba
  • CYKLOZNAČENÍ (svislé i vodorovné značení)
   • vyznačení nových tras
   • pravidelná plošná revize
   • průběžná revize
 • Koordinace řešení problematiky majetkoprávních vztahů (mezi příslušným odborem správy majetku a vlastníky pozemků), nejenom ve smyslu stanovení vlastníků, ale i řešení jednání s majiteli o výkupu a pronájmu pozemků
 • Posuzování projektových dokumentací ve vztahu k cyklistické dopravě (vazby na územní plán města a generel cyklistické dopravy), včetně spolupráce s odborem dopravy, resp. naopak (OD přizve k vyjádření cyklokoordinátora).

Oblast vnější koordinace:

 • ŘSD, SŽDC a další správci dopravní infrastruktury
 • Organizátoři veřejné dopravy, dopravci veřejné dopravy
 • Kraj / Města / Obce
 • Projektanti jednotlivých staveb
 • Připravované projekty, které nejsou jinak koordinovány a integrace cyklistické infrastruktury nebo i jednoduchých úprav může být jediným pojítkem

Oblast propagace a komunikace s médií a s veřejností, občanskými sdruženími

 • Podklady pro PR (osvěta, nové realizace = medializace),
 • Cyklomail – připomínky veřejnosti, podněty
 • Pilotní řešení „nových cykloopatření“ (letáky, články…),
 • Web „Město cyklistické“ (samostatně nebo součást oficiálních stránek města),
 • Kampaně (např. Na kole do práce apod.)
 • Koordinace propagace (mapy, letáky, výlety tipy…) 

Přínos pro města

Zkuste si představit rok 1977 a zeptat se signatářů, co jim přinesla Charta 77? Nechceme tím říci, že jim přinese jen „pláč, skřípění zubů a pronásledování“, ale naznačit, že prosazení principů podpory cyklistické dopravy není až tak jednoduchá věc, jak se na první pohled zdá. Až moc dobře si uvědomujeme častou realitu v našich městech, kdy je politikům cyklistická doprava zcela lhostejná. Stačí si jen položit jednoduchou otázku: čemu dáte přednost na komunikaci? Maximálnímu počtu parkovacích stání pro auta, nebo cyklistickému pruhu? Nejde ovšem jen o podporu cyklistické dopravy, ale o nové pojetí utváření veřejných prostranství, a to na základě pochopení života společnosti, potřeb užívání i dalších sociálních vztahů souvisejících s veřejným prostorem. Zjednodušeně řečeno – není možné uzpůsobovat veřejný prostor jen pro auta.

Pokud toto města pochopí, pak jim také charta přinese cílený užitek: příjemnější a bezpečnější život ve městech, efektivnější městskou mobilitu, úsporu finančních prostředků, podporu místního podnikání, zdravější prostředí pro obyvatele i návštěvníky, méně problémů s dopravními zácpami, méně hluku, čistší vzduch, snížení negativních vlivů na klimatické změny v lokálním i globálním měřítku, zkvalitnění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a veřejný prostor jako místo pro setkávání lidí a jejich vzájemnou komunikaci.

Národní cyklokoordinátor městům může nabídnout jen velmi kvalitní semináře, konzultace, poradenství a prezentaci na webu cyklodoprava. Je to ovšem nic proti tomu, jak oni sami mohou změnit svoje město.

Ke stažení - výklad charty

Aktualizace stránky: 19.10.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook