Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Finance
Novostavba, rekonstrukce

Finance: Novostavba, rekonstrukce: Cyklistický pruh v hlavním dopravním prostoru v Opavě: Ilustrační obrázekJe třeba změnit současný přístup projektování a přípravy rekonstrukcí a novostaveb pozemních komunikací, zacílených především na automobilovou dopravu. Je nezbytné zavést povinnost řešit veškeré pozemní komunikace mj. i z hlediska cyklistické dopravy, tj. jako velký zásah do fungování širšího území:

  • v rámci vyvážené dopravní obsluhy je žádoucí udržovat vyvážené podmínky pro jednotlivé druhy dopravy, včetně provázanosti staveb motorové a bezmotorové dopravy;
  • opomenutí či ignorování jiné než motorové dopravy se negativně projevuje v nezastavěném i zastavěném území, často má i definitivně negativní vliv na celkové fungování území;
  • cyklodopravu je nutno řešit již od počátečních prověřovacích studií záměru (územní plánování), později již bývá zpravidla pozdě na odpovídající plnohodnotné řešení (v DÚR ani DSP již nelze provést adekvátní a kvalitní řešení – prostorové podmínky, finanční strop záměru atd.).

V současnosti nemá správce dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy (ŘSD) ani II. třídy (kraj) povinnost řešit dopravní bezpečnost cyklistů na silnicích I., resp. II. třídy, a to v hlavním ani přidruženém dopravním prostoru. Problém nastává v soubězích nebo i mimoúrovňových kříženích, kde jsou zpravidla potřeby cyklistické dopravy systematicky opomíjeny. Především nelze zajistit přípravu a realizaci úprav pro cyklistickou infrastrukturu:

  • mimo těleso komunikace, např. výstavbu samostatné cyklistické stezky či účelové komunikace souběžné se silnicí. Ty jsou v extravilánu často jediným možným způsobem, jak dopravní bezpečnost cyklistů na těchto silnicích zajistit. Důvodem je to, že z pohledu zákona č.13/1997 není samostatná cyklistická stezka vedená mimo těleso silnice její součástí ani příslušenstvím ($ 12 Součásti a příslušenství), tedy podléhá i samostatné investici;
  • v rámci tělesa komunikace, např. pomocí integračních opatření, která jsou v intravilánu často jediným vhodným způsobem, jak dopravní bezpečnost cyklistů na těchto silnicích zajistit:
    • podélné vazby: úrovňové a mimoúrovňové křižovatky a křížení silniční, případně kolejové infrastruktury (problém v rámci železničních staveb, které má na starosti SŽDC);
    • nové vazby v prostoru: nové zlepšení vazeb motorové dopravy by mělo být současně doprovázeno zlepšením potřebné prostupnosti území (všech komunikačních vazeb, včetně cyklodopravy).

Příklad z praxe (10/2012):

projekt stavby D11 okolo Hradce Králové a jeho vazba na cyklotrasy (cyklostezky) přetínajících tuto zamýšlenou stavbu.

Jedná se o zohlednění cyklostezky H.K.(Kukleny) – Stěžery (dálková č.14, přeznačení z č. 181) a H.K. – Svobodné Dvory (dnes vyznačena jako 4352). Projektant byl osloven zástupcem Stěžer a Magistrátu H.K. ve smyslu rozšíření mostního tělesa pro realizaci cyklostezky.

Jak se zapojit: Státní a veřejné organizace: Příklad z praxe ŘSD

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 29.8.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook