Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Finance
Podpora projektu EuroVelo a dálkové sítě cyklotras ČR

Základní informace
Doporučení pro EuroVelo a dálkovou síť cyklotras ČR
Podpora výstavby sítě tras EuroVelo a dálkových cyklotras ČR

Základní informace

Eurovelo - logo

Dopravní výbor Evropského parlamentu dne 18. prosince 2012 potvrdil, že mezinárodní síť cyklistických tras EuroVelo bude začleněna do evropské sítě dopravních koridorů TEN-T a do oficiálních finančních pravidel Evropské unie. Trasám EuroVelo se tak otevírají dveře k finanční podpoře v řádu miliard EUR a projekty podél sítě budou mít snazší cestu například k financování dopravních staveb pro cyklisty.

Toto hlasování ukázalo významnou změnu v postoji Evropského parlamentu vůči cyklistice a první důležitý krok ke změně zaběhnutých pořádků. Hlasování Dopravního výboru EP ukázalo, že je možné zlepšit podmínky pro cyklistiku napříč kontinentem a uvolnit finanční prostředky, které si cyklistika zaslouží.

Dne 19.11.2013 na plenárním zasedání ve Štrasburku byly velkou většinou hlasů schváleny směrnice TEN-T, a vůbec poprvé tyto směrnice zmiňují i cyklistickou dopravu a síť EuroVelo! Po plenárním hlasování musí legislativa zdolat ještě poslední překážku, a tou je schválení v Radě EU. Evropská cyklistická federace bude i nadále usilovat o plnou integraci sítě EuroVelo a sítě TEN-T. Evropská komise bude vyzvána, aby přijaté směrnice byly využity co nejefektivněji

 

Co je ale TEN-T, co je EuroVelo a co toto rozhodnutí znamená pro ČR?

TEN-T je oblast politiky EU v rámci DG MOVE (generální ředitelství pro mobilitu a dopravu). Je zaměřená na finanční prostředky na podporu rozvoje transevropské dopravní infrastruktury, která by pro EU mohla být strategicky důležitá. Na tomto základě by pak mohly být financované i problematické úseky na českém území.
EuroVelo, evropská síť cyklotras, je projektem Evropské cyklistické federace (ECF). Projekt rozvíjí 14 trans-evropských cyklotras s celkovou délkou na 70 000 km (45 000 km tras je již zrealizovaných) spojujících všechny země Evropy a jeho podstatnou část tvoří již stávající státní, regionální a místní cyklotrasy.
Pro ČR to pak znamená, že ze Strukturálních fondů EU může dostat finance na trasy, které vedou přes ČR. Návrh vedení tras EuroVelo přes Českou republiku jsou k dispozici.
Iniciativa Evropského parlamentu je inspirací aplikovat stejný princip i na na realizaci dálkové sítě cyklotras ČR. Nejde o to, kolik kilometrů cyklotras u nás máme , ale jak jsou tyto cyklotrasy kvalitní a bezpečné, jaké atraktivity spojují, jak jsou napojené na veřejnou dopravu a jaký mají marketingový potenciál z pohledu domácího i zahraničního cestovního ruchu. Nejatraktivnějšími cyklotrasami jsou především trasy vedené podél řek, jichž má ČR hustou síť. K nejatraktivnějším z nich patří cyklotrasy, které se stanou i páteří dálkových cyklotras v ČR jako jsou Labská stezka, Vltavská stezka, cyklostezka Ohře či cyklostezky podél řek Moravy, Bečvy, Tiché Orlice, Jizery či Ploučnice. Více k dálkové síti.

Oficiální stranky EuroVelo: www.eurovelo.com

Doporučení pro EuroVelo a dálkovou síť cyklotras ČR

Zodpovědnost za budování cyklistické infrastruktury mají sice obce a města, ale pokud se má cyklistická stezka řešit na území malé obce, bývá to často problém. A právě EuroVelo a dálková síť cyklotras ČR ukazuje, že nad touto sítí by měl převzít garanci stát, ve spolupráci s kraji. Pokud se tak nestane, nikdy se nám nepodaří vybudovat souvislou síť evropských a dálkových cyklotras ČR. Příkladem jsou dlouhodobě dva neúspěšné pokusy o výstavbu cyklostezek (případně dalších komunikací – viz. cíl 1.2) na právě zmiňovaných sítích.

Příklad 1 - Vltavská stezka

V roce 2010 byl dokončen 20 km dlouhý úsek Horní Počaply – Zelčín (15 km po břehu Labe a od soutoku Labe s Vltavou 5 km podél Vltavy). Koncem ledna 2012 bylo vydáno stavební povolení na její prodloužení do obce Lužec n /Vltavou, kde se nachází říční přívoz převádějící cyklodopravu na druhý (pravý) břeh Vltavy. Příprava stavby je v režii obce Lužec n/Vltavou. Rozpočet na stavbu je 10 mil Kč, délky cyklostezky 2,3 km. Vzhledem k tomu, že stavba neprochází komplikovaným terénem, předpokládá se, že bude vysoutěžena nižší cena cca 7 mil Kč. V letošním roce bude sice možno požádat o dotaci na SFDI, ale problémem je výše dotace, která činí pouze 65 %. Částka pro dofinancování je pro obec stále nepřijatelně vysoká a zastupitelstvo této nevelké obce takové dofinancování neschválí. Jelikož se jedná o realizaci páteřní cyklostezky s evropským a nadregionálním významem, doporučuje se, aby stát, případně kraj podpořily finančně tyto klíčové a významné páteřní, mezinárodní cyklostezky, neboť je to ve státním i regionálním zájmu.
Další klíčová část plánované páteřní cyklostezky leží v kritickém místě na břehu Vltavy, těsně před Prahou, v místě mezi obcemi Máslovice a Řež u Prahy. Byla vypracována rozsáhlá stavební dokumentace ke stavebnímu povolení, ale nakonec celý projekt zkolaboval na odporu jedné z obcí, obce Větrušice, která v odvolání do stavebního řízení uvedla jako hlavní důvod svého odporu, že není schopna z finančních důvodů přijmout odpovědnost za údržbu cyklostezky resp. za její malou část na jejich katastru. A právě zde se nabízí určitá možnost zapojit do tohoto řešení Ministerstvo zemědělství a vyřešit věc náhradním způsobem. Po břehu vede v tomto poměrně složitém terénu tzv. potahová cesta (dříve zde tahali koňské potahy lodě proti proudu Vltavy), která je dnes neupravená a částečně zarostlá houštím. Cyklostezku by zde bylo možné vybudovat s pomocí Státního podniku Povodí Vltavy (jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství), tj. doporučit vlastníku potahové stezky aby uvedl stezku v rámci údržby jako svoji obslužnou komunikaci do řádného stavu (v duchu již zpracovaného projektu pro stavební povolení). Realizace tohoto nedlouhého úseku dlouhého cca 3,5 km je klíčová pro bezpečné vyvedení cyklodopravy z Prahy severním směrem. Cyklostezka v tomto místě kopíruje trasu Eurovelo č.7.

Příklad 2 - Moravská stezka

Původní záměr realizace cyklostezky z Veselí nad Moravou do Hodonína po břehu Baťova kanálu s asfaltovým nebo betonovým povrchem je pravděpodobně nereálný, neboť jsou zde pozemky, které nejsou vypořádané a není tak možné získat uzemní rozhodnutí.

Jediným řešením je varianta částečného zpevnění - oprava hrází (na ohlášení) - sice by nebylo zpevnění vhodné na in-line, ale přesto by to bylo pro tyto účely víc jak dostatečné. Tento záměr by stál cca 35 mil Kč, ale musel by být řešen v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství, resp. Povodí Moravy.

Podpora výstavby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo

Cíl 1.3 Cyklostrategie 2012 navrhuje tato opatření

1. VÝSTAVBA PROBLEMATICKÝCH ÚSEKŮ – V návaznosti na síť TEN a Koncepci cestovního ruchu ČR (opatření 1.2., aktivitu, Podpora infrastruktury pro rozvoj bezmotorové dopravy) postupně realizovat úseky cyklostezek a komunikací vhodných cyklisty na páteřní síti EuroVelo a dálkových cyklotras ČR.
2. ZNAČENÍ EUROVELO - Vyznačit síť EuroVelo tras přes ČR a zajistit správcovství a údržby značení této sítě cyklotras.
3. PŘEZNAČENÍ DÁLKOVÉ SÍTĚ - Přeznačit ve spolupráci s kraji dálkovou síť cyklotras ČR

Možné problémy s naplněním opatření (nultá varianta realizace opatření):

  • Zařazení EuroVelo do TEN je zatím schváleno Evropským parlamentem, nikoliv Evropskou Komisí. Předpokládá se ale schválení.

 

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 29.8.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook