Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Finance
Principy podpory výstavby opatření pro cyklisty

Finančních prostředků nebude nikdy dostatek. Je třeba proto stanovit priority, podle kterých budou preferovány žádosti o příspěvek na výstavbu cyklistické komunikace.

A. Intravilán:

1. Žadatel musí prokázat, prostřednictvím svého strategického (politického) dokumentu, že cyklistickou dopravu považuje za integrální součást dopravního systému, kde jízdní kolo je jedním z nejvýhodnějším dopravním prostředkem na krátké vzdálenosti Společné motto Cyklostrategie pro toto opatření je: „Města krátkých vzdáleností“.
2. Žadatel musí prokázat řešení cyklistické dopravy v územním plánu obce, případně v generelu, či studii, kde cyklostezky jsou však jen z jednou variant, jak řešit bezpečnost cyklistů. Mnohem důležitější je řešení celkového veřejného prostoru, kde se předpokládá i využití zklidněných zón, případně cyklistických pruhů.

B. Extravilán:

1. Budou upřednostněny žádosti v místech s vysokými intenzitami, kde je nutné vybudovat cyklostezku především v rámci dojíždění do zaměstnání, škol, pro posílení bezpečnosti silničního provozu z obcí do měst a následně mezi obcemi. Zejména se bude jednat o silnice I. a II. třídy, v opodstatněných případech i silnice III. třídy, které prokazatelně řeší cestu žáků do školy.

C. EuroVelo a dálková síť

1. Systematická podpora státu a krajů k vybudovaní souvislé páteřní sítě evropských a dálkových cyklotras ČR.

D. Doporučení:

1. Metodicky vést k vhodné volbě materiálů pro výstavbu cyklistické komunikace z hlediska technické vhodnosti řešení a životnosti. Metodicky vést ke správné volbě vedení a šířky cyklostezky s ohledem na potenciální uživatele a vedlejší rekreační efekty cyklostezek.
2. V extravilánu je výhodné využívat komunikací podél vodních toků, drážních těles po rušených železničních, pozemkových úprav a lesních cest.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 29.8.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook