Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Finance
Státní fond dopravní infrastruktury

Aktuality
Základní informace
Doporučení pro další období (od roku 2013)
Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury

Aktuality

Byla zveřejněny Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014. Možnosti financování cyklistické infrastruktury obsahují nově i Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2014. Více informací najdete zde.

Ke stažení

 

Základní informace

Podpora výstavby a údržby cyklistických stezek plyne ze Zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro jednotlivé roky: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku

SFDI přispívá na výstavbu cyklistických stezek již od roku 2000. Celkem tak bylo v letech 2000-2014 financováno 499 akcí v celkové výši 1,56 mld. Kč.

Cyklodata: Finance: SFDI - Financování cyklistických stezek

Graf 1: přidělené dotace SFDI na realizaci cyklistických komunikací, Zdroj: SFDI

Ze SFDI z dotačního programu „Cyklistické stezky“ je možné podporovat pouze výstavbu a údržbu cyklostezek, které lze zdůvodnit zvýšením bezpečnosti cyklistů.

Z dotačního programu „Zvyšování bezpečnosti“ lze podporovat projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, přičemž řada takových opatření současně řeší bezpečnost cyklistů ve městech. Od roku 2013 je také možno žádat na akce zaměřené na úpravy infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy.

Doporučení pro další období

Aby byla podpora státu na výstavbu smysluplná, pak by i přes drastické snížení objemu prostředků v rozpočtu SFDI objem financí na cyklostezky neměl být nižší než 150,0 mil. Kč/rok. Dále se navrhuje řešit i úpravu Zákona Finance: Státní fond dopravní infrastruktury: Cyklostezka Uničov - Střelice: Ilustrační obrázekč. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury (viz. kapitola 7.1.2.). Pak by bylo i možné uzpůsobit pravidla SFDI tak, aby byly zvýhodněné určité stavby. Navrhuje se úprava Pravidel pro poskytování příspěvku ze SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (případně úprava Pravidel „Zvyšování bezpečnosti“) takto:

  • zvýhodnit výstavbu cyklostezek v extravilánu, v úsecích, kde cyklisté musí nyní používat na svých cestách do zaměstnání a škol nebezpečné silnice I., II. a III. třídy, umožnit zvolit šířku a povrch cyklostezky dle místních specifik;
  • aby mohly být v odůvodněných případech použity i cenově méně nákladné cyklostezky (mlatový povrch, mostky sloužící jako bariéra pro auta mohou být dřevěné šířky 1,0m apod.);
  • vytvořit v pravidlech podmínky pro to, aby v intravilánu měst na silnicích I., II. a III. třídy bylo možné realizovat cyklistické pruhy a další integrační opatření, pokud k tomu budou na dotčené pozemní komunikaci šířkově vhodné parametry místo výstavby nákladných cyklostezek, které jsou zpravidla v místech křížení řešeny nevhodně až nebezpečně. V mnoha případech se totiž jeví varianta řešení ve vozovce jako výhodnější, levnější a bezpečnější než výstavba cyklostezky v přidruženém prostoru. Pozitivním příkladem může být Statutární město Opava, kterému se podařilo zřídit cyklistické pruhy na silnici I. třídy. Nezbytné je však nastavení metodické spolupráce a koordinace s jednotlivými správci těchto komunikací (ŘSD, kraje aj.);
  • v pravidlech by měla zůstat možnost, aby se v případě realizace samostatné „cyklostezky“ nemuselo jednat pouze o komunikaci v dopravním režimu stezky pro cyklisty a nebo stezky pro chodce a cyklisty, ale aby bylo možné v odůvodněných případech i jiné provozní provedení (např. označení účelové komunikace se zákazem vjezdu všech motorových vozidel, případně s možnými výjimkami nezbytné dopravní obsluhy apod.);
  • možnost realizovat opatření, které pomohou propojit cyklistiku s veřejnou hromadnou dopravou v oblasti denního dojíždění do práce a do škol. Je proto nutné zajistit přístupnost nástupišť a zejména možnost odstavování jízdních kol v rámci systém BIKE & RIDE na zastávkách a stanicích železniční, autobusové a městské hromadné dopravy. Opatření předpokládá zajištění každoroční finanční podpory v rámci výdajů SFDI (souvisí se změnou zákona) a krajů (souvisí s dotačním titulem kraje),
  • jasně definovat kompetence, financování a odpovědnost za realizaci cyklistický opatření na různých komunikacích: komunikace 1. třídy – stát, komunikace II. a III.(krajské) – kraje, komunikace místní – obce.

Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury

Cíl 1.1 Cyklostrategie 2012

Jednou z hlavních podmínek pro podporu cyklistické dopravy je výstavba potřebné cyklistické infrastruktury. Míra integrace či segregace je stanovena na základě místních podmínek. Cílem zajistit podporu výstavbě cyklistické infrastruktury.
Zajištění každoroční finanční podpory na realizaci cyklistické infrastruktury v rámci výdajů SFDI a krajů (spolu s dalšími evropskými zdroji) na:

a) projektovou přípravu budování cyklistických stezek (jedná se zejména o finanční podporu při zajištění projektové připravenosti menších obcí),
b) výstavbu a údržbu cyklistických stezek, společných stezek pro chodce a cyklisty a dalších vhodných komunikací pro cyklisty (zvláště v extravilánu),
c) realizaci cyklistických pruhů na místních komunikacích a projektů ke zvýšení bezpečnosti (např. křížení cyklostezek).
d) metodické vedení k realizaci ekonomicky levných pro-cykloopatření, které výrazně napomohou rozvoji cyklistické dopravy v území (propojenost s cílem 3.1.):

  • na základě požadavků místní samosprávy realizovat cyklistické pruhy na státních a krajských komunikacích, pokud jsou k tomu uzpůsobené podmínky,
  • podporovat využívání dopravně-organizačních opatření zohledňujících provoz cyklistů (možnost vjezdů do pěších zón a do jednosměrných ulic, zřizování zón 30, cyklistických ulic, atd.)
  • při stísněných podmínkách použití užších cyklistických komunikací,
  • použití i jiných, než asfaltových a betonových technologií při výstavbě cyklistických komunikací.

 

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 19.12.2008

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook