Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Finance
Strukturální fondy EU

Aktuality
Základní informace
Doporučení pro další období (od roku 2013)
Červenec 2012 – stávající stav projednávání podmínek čerpání ze Strukturálních fondů EU


Aktuality

Nemotorová doprava byla zařazena do programového dokumentu pro Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP 2014 – 2020). Výstavbě cyklistické infrastruktury je v materiálu  věnována velká pozornost, zapracovány byly i požadavky z nedávno schválené Cyklostrategie 2013.

Pracovní verze dokumentu definuje podporu cyklistické dopravě v rámci Strategického cíle 1.2: "Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy".

Cílem je stabilizovat, případně posílit přepravní výkony veřejné dopravy (IDS), snížit zátěže center IAD na navrženou úroveň a zvýšit bezpečnost zranitelných účastníků městského provozu. Předmětem podpory bude realizace multimodálních terminálů pro osobní dopravu, systémů P+R, K+R a B+R, podpora zavádění ITS ve veřejné dopravě, podpora zavádění a obnovy vozového parku tramvají a trolejbusů, podpora zavádění a obnovy ekologicky čistého a šetrného vozového parku, moderních informačních technologií řízení včetně respektování potřeb specifických skupin, rozšíření doprovodných funkcí navazujících na autobusová nádraží v centrech a jejich estetické zkvalitnění.

ITS – inteligentní dopravní systémy/telematika jsou definovány v § 39a, odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklodopravu v mezinárodní síti (Eurovelo), národních a regionálních sítích a v návaznosti na města a obce. Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras, vč. zajistit bezpečnost a bezbariérovost tras, vytvořit zázemí v cíli a zkvalitnit podmínky v zázemí. Dosáhnout cíle definované v Národní strategii cyklodopravy ČR 2013-2020.

Jedná se o verzi z 3.12.2013


ROP Moravskoslezsko: dne 4.12.2012 byl Výborem Regionální rady schválen nový plán výzev na rok 2013. Hlavní změnou pro oblast cyklostezek je rozdělení původní výzvy na 2 výzvy:

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, výzva č.19:

 • Termín vyhlášení a ukončení výzvy zůstává stejný, tj. vyhlášení 11.1. a ukončení 18.6.,
 • alokace snížena ze 100 mil. Kč na 50 mil. Kč,
 • v rámci této výzvy bude podporována výstavba cyklistických stezek na regionálních páteřních cyklotrasách, které budou ve výzvě jmenovitě uvedeny a definovány,
 • zůstává podmínka, že cyklostezky musí být součástí ucelené cyklotrasy v minimální délce 10 km,
 • nově byla schválena podmínka, že délka nově vybudované cyklostezky musí být minimálně 1,5 km.

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, výzva č.20:

 • Termín vyhlášení výzvy 15.4.2013,
 • termín ukončení výzvy 18.6.2013,
 • alokace 50 mil. Kč - zbytková alokace na danou dílčí oblast podpory (odhad), bude upraveno podle výsledku realizace předchozích výzev,
 • zaměření výzvy - Výstavba cyklistických stezek (mimo cyklostezky na páteřních regionálních cyklotrasách), tj. budou podporovány všechny typy cyklostezek – dojížďka do zaměstnání, za zábavou, vysoká intenzita dopravy a nehodovosti a to na existujících cyklotrasách nebo navazující na existující síť cyklotras – není třeba prokazovat návaznost na páteřní cyklotrasy, stačí návaznost na jakoukoliv stávající cyklotrasu,
 • cyklostezky musí být součástí ucelené cyklotrasy v minimální délce 10 km,
 • délka nově vybudované cyklostezky musí být minimálně 1,5 km,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 mil. Kč.

Výbor Regionální rady ROP Střední Morava schválil v pondělí dne 13.8.2012 další projekty na výstavbu cyklostezek. Celkem se jich postaví 55,8 km. Seznam projektů je ke stažení zde.

Shrnutí 2007 - 2012

Informace k čerpání - leden 2011

K 25.1.2011 bylo evidováno schválených 192 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 3,14 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 3,59 miliardy korun. Nejvíce finančních prostředků jde do cyklistické dopravy z regionů soudržností (ROP NUTS II). K 25.1.2011 je zatím evidováno schválených 142 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 2,34 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 2,66 miliardy korun.

Analýza obsahuje také monitoring Operačních programu „Evropské územní spolupráce“, do kterého patří Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013, OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013, Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007—2013, Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007—2013. Souhrnně bylo podpořeno celkem 46 projektů s cyklistickou tématikou a bylo pro ně vyčleněno celkem 30,1 mil Euro.

Podrobná data a informace v Analýze finančního čerpání ze strukturálních fondů a dalších zdrojů  [ 514,71 KB]

Informace k čerpání - leden 2010

První vlaštovkou financování cyklistických stezek ze Strukturálních fondů byl projekt „Víceúčelové komunikace podél Tiché Orlice a Třebovky“, o celkové délce 40 km a nákladech přesahujících 130 mil. Kč. Ten byl sice financován ještě ze SROP (Sektorového regionálního operačního programu), ale projekt byl dokončen až v dubnu 2008.

Další projekty byl již doporučeny k realizaci v rámci Strukturálních fondů EU pro období 2007 – 2013. K 25.1.2010 je zatím evidováno schválených 142 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 2,36 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 2,63 miliardy korun. Pokud k tomu ještě připočteme DPH, tak se dostává k závratné výši 3,1 miliardy korun a to ještě 1 miliarda je připravena. Nejvíce finančních prostředků jde do cyklistické dopravy z regionů soudržností (ROP NUTS II). K 25.1.2010 je zatím evidováno schválených 104 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 1,67 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 1,88 miliardy korun.

Další projekty byl již doporučeny k realizaci v rámci Strukturálních fondů EU pro období 2007 – 2013. K 25.1.2010 je zatím evidováno schválených 144 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 2,32 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 2,64 miliardy korun. Pokud k tomu ještě připočteme DPH, tak se dostává k závratné výši 3,1 milardy korun a to ještě 1 miliarda je připravena. Nejvíce finančních prostředků jde do cyklistické dopravy z regionů soudržností (ROP NUTS II). K 25.1.2010 je zatím evidováno schválených 106 projektů s cyklistickou tématikou. Výše podpory činí doposud 1,68 miliardy korun a celkové náklady dosáhly výše 1,90 miliardy korun.

Na pomyslném druhém místě Středočeský kraj (NUTS II Střední Čechy) s 15 žádostmi v celkové výši 370 mil. Kč (dotace 337 mil. Kč). Mezi největší projekty lze řadit cyklostezky podél Labe, Vltavy a Berounky. Na cyklostezky je ještě alokováno do poslední výzvy 150 mil. Kč.

Na třetím místě je v této chvíli NUTS II Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina). K realizaci zatím bylo doporučeno celkem 22 projektů v celkové výši 271 mil. Kč. Největším projektem je projekt z kraje Vysočina – cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs v celkové výši 70 mil. Kč. V této chvíli je posuzováno dalších 48 projektů, pro které je alokováno 230 mil. Kč.

Dalším regionem je NUTS II Sevorozápad. K realizaci zatím bylo doporučeno celkem 4 projekty v celkové výši 226 mil. Kč. Jak Karlovarský, tak i Ústecký kraj finančně podpořily projektovou přípravu cyklostezek podél Ohře, Labe, Ploučnice a Krušnohorskou magistrálu a podzimní výzvy 2009 ROP, úspěšně podal Karlovarský kraj část „Cyklostezky Ohře - Linie A“ a Ústecký kraj úspěšně podal projekt nadregionální páteřní cyklotrasy „Labská stezka č. 2“. Připravuje se ale ještě velké čerpání z dalších výzev.

V regionu NUTS II Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj) bylo zatím podpořeno 11 projektů v celkové výši 138 mil. Kč (např. cyklostezka Hluboká – Purkarec; Sušice - Otavská cyklostezka a dva projekty z Klatov a Švihova v rámci cyklotrasy č.38).

V Moravskoslezském kraji (NUTS II Moravskoslezsko) bylo zatím podpořeno 8 projektů v celkové výši 133 mil. Kč. Nejznámějším schváleným projektem je tzv. Slezská magistrála, cyklostezka Velké Hoštice - Opava – Krnov v délce 33 km a celkových nákladech 55 mil. Kč. Na cyklostezky je ještě alokováno do dvou výzev 240 mil. Kč.

Nejhůře dopadl v analýze region soudržnosti NUTS II Sevorovýchod. Zde zatím bylo doporučeno k realizaci 6 projektů (4 x z Pardubického kraje, 2 x z Libereckého kraje a ani jedna z Královéhradeckého kraje) v celkové výši 101 mil. Kč. Za zmínku z Pardubického kraje stojí ta skutečnost, že byly podpořeny dva velké projekty v celkové výši 68 mil. Kč, které navazují na již zmiňovaný projekt „Víceúčelové komunikace podél Tiché Orlice a Třebovky.“ Jedná se o úseky Choceň – Bezpráví a Letohrad – Žamberk. Velké dotace do cyklostezek se už neočekávají.

K tomu je potřeba ještě připočítat Operační program Praha, ve kterém byly podpořeny zatím 4 projekty ve výši 197 mil. Kč.

V analýze také přibyl monitoring Operačních programu „Evropské územní spolupráce“, do kterého patří Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007—2013, OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007—2013, Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007—2013, Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007—2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007—2013. Souhrnně bylo podpořeno celkem 34 projektů s cyklistickou tématikou a bylo pro ně vyčleněno celkem 20,8 mil Euro. Nejvíce byly podpořeny projekty ve spolupráci s Bavorskou stranou (celkem 15 projektů o celkové výši 10,8 mil. Euro) a nejméně ve spolupráci se Saskem – ani jeden projekt.

Aby výčet podpory cyklistické dopravy byl úplný, tak je třeba ještě v krátkosti shrnout podporu výstavby cyklostezek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). SFDI poprvé přispěl na výstavbu cyklostezek v roce 2001 ve výši pouhých 12,0 mil. Kč, kdy podpořil 7 akcí. Od té doby se situace značně změnila. Každým rokem se podpora neustále zvyšovala - v roce 2005 dosáhla téměř 90,0 mil. Kč, kdy bylo podpořeno 30 projektů, v roce 2006 bylo ze SFDI podpořeno již 44 projektů a na jejich realizaci bylo vynaloženo 107 mil. Kč, v roce 2007 poskytl příspěvek na 36 akcí v limitní výši 114 mil. Kč. V roce 2008 bylo z rozpočtu SFDI financováno 68 akcí týkajících se výstavby a údržby cyklistických stezek ve výši 259,748 mil. Kč. Celkem tak bylo v letech 2001 – 2008 podpořeno 242 akcí ve výši 671,731 mil. Kč. Nicméně rok 2009 předčil veškerá očekávání, neboť z rozpočtu SFDI byly podpořeny cyklostezky ve výši 436,059 mil. Kč.

Podrobná zpráva  [ 487,18 KB]

Doporučení pro další období

Tyto fondy jsou k roku 2012 již bez prostředků. Východiskem pro další období je příprava podmínek pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU pro plánovací období 2014 - 2020. Cílem je zapracovat do relevantních programových dokumentů pro období 2014 - 2020 možnost čerpání dotací na cyklistickou dopravu.
Je potřeba začlenit velké cyklistické projekty i do budoucích plánovacích dokumentů, konkrétně do Souhrnného návrhu zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 pro vymezení operačních programů pro programové období 2014 - 2020 v tématice rozvoje páteřní infrastruktury a zajištění zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.
Doporučuje se vycházet ze zkušenosti z období Strukturálních fondů 2007 – 2013, kde některé ROP NUTS II měly ve svých prioritách výstavbu páteřní dálkové sítě cyklostezek (např. prioritou Ústeckého kraje byla výstavba Labské cyklostezky, Karlovarské kraje cyklostezka podél Ohře, v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji Moravská cyklostezka atd.).
Doporučuje se proto podporovat výstavbu páteřní sítě cyklistických tras. Její součást tvoří mezinárodní cyklistické trasy sítě EuroVelo, dále národní a regionální cyklotrasy v ČR definované v návrhu CDV z 17. 8. 2011 a projednané s jednotlivými kraji především podél hlavních řek (Labe, Vltava, Ohře, Ploučnice, Jizera, Dyje, Odra, Morava, Tichá Orlice, atd.).

Červenec 2012 – stávající stav projednávání podmínek čerpání ze Strukturálních fondů EU

Zcela zásadní je připravit podmínky pro čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU pro plánovací období 2014 - 2020, tj. zapracovat do relevantních programových dokumentů pro období 2014 - 2020 možnost čerpání dotací na cyklistickou dopravu i na komplexní inovativní projekty rozvoje cykloturistiky a udržitelného cestovního ruchu v regionech i v příhraničí s přeshraničním efektem, umožnit podporu veřejných i privátních projektů na komplexní vybudování infrastruktury i obslužného zázemí a služeb.

K červenci 2012 je zatím následující stav projednávání podmínek čerpání ze Strukturálních fondů EU - Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) zpracovalo na základě usnesení vlády ze dne 31. srpna 2011 č. 650 materiál „Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů“. Jedná se o dokument, který je výchozím podkladem pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 (dále jen „Dohoda o partnerství“), jejíž přípravu a vyjednávání vláda uložila MMR na základě výše uvedeného usnesení vlády.

V souladu s tímto usnesením vlády připravilo MMR komplexní materiál, kterým předkládá vládě návrh rozpracování národních rozvojových priorit do úrovně vymezení budoucích operačních programů (dále jen „OP“) pro programové období 2014–2020 a návrh dalšího postupu přípravy budoucí politiky soudržnosti pro programové období 2014–2020, která musí přispívat k plnění cílů strategie Evropa 2020, kde se musí prokázat příspěvek k 11 stanoveným tematickým cílům. Cyklostrategie má vazbu na tyto tematické cíle:

 • 7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách (vazba na cyklodopravu)

a) podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě (TEN-T),
b) zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T.

 • 8. Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil (vazba na cykloturistiku).

(b) iniciativy místního rozvoje a podpora subjektů poskytujících místní služby zaměřené na vznik nových pracovních míst

Cyklotrategie má dále vazbu na tyto tematické okruhy:

 • Mobilita, dostupnost (dopravní infrastruktura: v rámci městské dopravy skýtá značný potenciál i cyklistická doprava, která je finančně nenáročná a ekologická).
 • Integrovaný rozvoj území

Cyklotrategie má vazbu na tyto plánované a předpokládané operační programy:

 • Operační program Páteřní infrastruktura (EFRR, FS). Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR. Stejně tak v oblasti životního prostředí je nutno soustředit se na řešení hlavních nedostatků infrastruktur na národní úrovni.
  • Vazba na cíl 1.2. – síť TEN (při novostavbě prověřit možnost zřizování cyklistických podjezdů, nebo lávek)
  • Vazba na cíl 1.3. – páteřní evropská síť cyklotras EuroVelo (Poznámka: musí být ještě schváleno Evropskou Komisí)
 • Integrovaný regionální operační program (EFRR). Clem OP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.
  • Vazba na Prioritu 4. – v oblasti cestovního ruchu je nezbytné z národní úrovně podporovat tvorbu a marketing národních produktů cestovního ruchu včetně budování image a značky destinace ČR, zlepšení koordinace aktivit (politika cestovního ruchu) a zkvalitnit statistiku cestovního ruchu (s přesahem do regionální a lokální úrovně).
  • Vazba na cíl 1.1. – podpora udržitelné městské mobility a vyšší orientace na městskou dopravní infrastrukturu
  • Vazba na cíl 1.2. – v oblasti regionální dopravy a obslužnosti, podpora vybraných silnic II. a III. třídy s vazbou na síť TEN-T (při novostavbě či rekonstrukci prověřit možnost zřizování cyklistických pruhů, cyklistických podjezdů, nebo lávek, řešit parkování kol při budování dopravních terminálů)
  • Vazba na cíl 1.3. – podpora výstavby vybraných dálkových cyklotras
  • Vazba na prioritu 3 - místní a regionální vzdělávání
  • Vazba na prioritu 4. – na regionální úrovni využívání potenciálu cestovního ruchu a kulturního dědictví, které bude úzce koordinováno s národní podporou cestovního ruchu a kultury. Opatření budou směřovat především k podpoře inovativních a ucelených projektů cestovního ruchu v regionech, k podpoře nových produktů cestovního ruchu a managementu cestovního ruchu (zvyšování kvality činnosti a spolupráce organizací cestovního ruchu), regionálnímu marketingu a zkvalitnění nabídky služeb a infrastruktury cestovního ruchu.
 • Přeshraniční spolupráce. Česká republika bude v programovém období 2014–2020 implementovat následující operační programy přeshraniční spolupráce: Česká republika – Polsko, Svobodný stát Sasko - Česká republika, Svobodný stát Bavorsko - Česká republika, Rakousko - Česká republika, Slovensko - Česká republika
  • Vazba na prioritu 1. a 4. – hlavním posláním programů přeshraniční spolupráce v budoucím programovém období je i nadále podpora integrovaného regionálního rozvoje území tvořeného regiony úrovně NUTS 3 nacházejícími se podél státních hranic.

Archiv informací - výchozí předpoklady (rok 2007)

Aby jednotlivé kraje a obce měly lepší a souhrnný přehled o finanční podpoře výstavby cyklistických stezek, je zpracován pro každý NUTS II souhrn všech dotačních titulů a programů, díky kterým je možné podpořit nejen výstavbu a rekonstrukci cyklistických stezek, ale i místních komunikací a lesních a polních cest, které jsou rovněž vhodné pro cyklistickou dopravu. Pro lepší pochopení, do kterých projektů lze investovat v souvislosti s cyklistickou dopravu, jsou v jednotlivých souborech obsaženy také přehledy navrhovaných opatření pro kraje, včetně modelových příkladů. Soubory byly zpracovány Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. 

Ke stažení

 

 

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 19.12.2008

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook