Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Cykloobousměrky

Princip jednosměrných komunikací

Komunikace s jednosměrným provozem vozidel jsou vytvářeny kvůli organizaci automobilové dopravy v dotčeném území. Nejčastějšími důvody bývají nedostatečné šířkové poměry pro plynulý obousměrný provoz všech vozidel, požadavky na snížení atraktivity průjezdu nežádoucí tranzitní automobilové dopravy, zvýšení kapacity parkování nebo kombinace výše uvedených možností.

Dopad na cyklistickou dopravu

Jednosměrný provoz s sebou přináší často významné zhoršení možnosti průjezdu územím. Pohyb na jízdním kole je tak nadbytečně zatížen negativními vlivy automobilové dopravy, často i na úrovni zklidněných místních komunikací. Cyklistická doprava se pak stává méně efektivním a hůře konkurenceschopným druhem dopravy.

Princip a zdůvodnění obousměrného provozu cyklistů

V rámci území by měl být umožněn co nejvolnější pohyb lidí. Jednotlivé druhy dopravy by měly být omezovány individuálně pouze tam, kde by mohly působit výraznější provozní komplikace a nebylo by možné nalézt úpravu pro vytvoření přijatelného kompromisu. V souladu se zajišťováním rovnocenných podmínek jednotlivých druhů dopravy je nezbytné pro jízdní kola umožnit co nejjednodušší, nejpřímější a nejméně komplikovaný průjezd plošně v území, obdobně jako prostupnost pro pěší dopravu.

Bezmotorová doprava může být v rámci dopravní obsluhy nejefektivnější pro cesty na krátké a střední vzdálenosti, pokud jsou k tomu vytvořeny odpovídající podmínky. Naopak automobilová doprava je vzhledem k její prostorové náročnosti a charakteristice pohybu efektivnější až na delší vzdálenosti. Zajištění obousměrného provozu jízdních kol v ulicích s jednosměrnými komunikacemi navíc v případě tradiční městské zástavby znamená pouze částečný návrat k původnímu komfortu prostředí pro bezmotorovou dopravu a volnosti pohybu v souladu s urbanistickou logikou prostoru, se zohledněním současného stupně automobilizace.

Protisměrný provoz cyklistů v jednosměrné komunikaci nemá být přijímán pouze jako výjimečný nadstandard pro jízdní kola oproti ostatním vozidlům, ale naopak jako jeden z běžných dopravně-organizačních prostředků pro zajištění obousměrného provozu jízdních kol. V následujících odstavcích jsou popsány nejčastější případy a způsoby provedení, které reflektují konkrétní dopravně-urbanistické situace.

Infrastruktura: Cykloobousměrky: Schéma

schéma prostorových vazeb ve shodném území pro jednotlivé druhy dopravy: hustota a směrová propustnost vazeb se v optimálním případě odvíjí od prostorové náročnosti a šetrnosti jednotlivých druhů dopravy 

Cyklodoprava je tak nadbytečně zatížena negativními vlivy automobilové dopravy i na té nejnižší úrovni obslužných komunikací, pro kterou bývá nejefektivnější, aniž by jí tato ztráta byla jakkoliv kompenzována v nadřazené komunikační síti. V této souvislosti je nutné připomenout, že v souladu se zajišťováním rovnocenných podmínek jednotlivých druhů dopravy dle přijatých strategií je snaha o co nejjednodušší, nejpřímější a nejméně komplikovaný průjezd územím pro cyklisty žádoucí v rámci zvyšování prostupnosti území pro nemotorovou dopravu oproti stávajícímu stavu. To je rozdíl oproti dopravě automobilové, pro kterou je vzhledem k její prostorové náročnosti, charakteristice pohybu a minimálních vzdálenostech pro reálnou efektivitu vykonané jízdy v kompaktním polyfunkčním městském prostředí zpravidla vyžadován pravý opak.

Zavedení obousměrného provozu cyklistů v ulicích s jednosměrným provozem tak v případě městské zástavby pouze částečně navrací původní komfort prostředí pro bezmotorovou dopravu, pro kterou primárně bylo toto území vystavěno a s jejíž významným podílem na dopravních výkonech zvláště v koncové obslužné funkci území je schopno fungovat efektivněji.
Vysoké procento jednosměrných komunikací nabízí dostatečně široký profil pro bezpečné míjení dvoustopého a jednostopého vozidla.

Jednosměrné ulice – pro cyklisty obousměrně

V menších městech významná část vnitroměstské dopravy není uskutečňována individuální automobilovou, nýbrž cyklistickou dopravou s pozitivními dopady na životní prostředí, řešení dopravy v klidu, bezpečnost chodců atd. Častým problémem je ovšem přístupnost centra města pro cyklisty, neboť je zde vybudován systém jednosměrných ulic, který usměrňuje pohyb automobilů a do jisté míry tak žádoucím způsobem zklidňuje centrální zóny městských celků. Protože jsou však cyklisté účastníky silničního provozu stejně jako motoristé, jsou rovněž při pohybu v centru města i stejně omezováni, přičemž k tomu není racionální důvod. Výsledkem tohoto stavu je pak permanentní porušování zákazu vjezdu do jednosměrných ulic ze strany cyklistů, neboť jiné řešení v praxi není možné. Akceptace jednosměrných ulic totiž znamená i objet celé centrum města, což je pro cyklisty naprosto nepřijatelné a nesmyslné. Cyklista se totiž chová velmi podobně jako chodec, neboť vyvíjí fyzickou námahu, a tak hledá nejkratší trasu. Cyklista zároveň svou charakteristikou pohybu často vůbec nemusí bránit plynulosti provozu oproti motorovým vozidlům.
Na níže uvedeném schématu jsou vyznačeny vstupy / výstupy do / z centra města „modelového města“ a omezující prvky v podobě jednosměrných ulic. Je vhodné si uvědomit, kudy je nucen cyklista projet, pokud jede např. ze severu na jih, nebo z východu na západ.

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #1

schéma „modelového města“, kde jsou vyznačeny vstupy / výstupy do / z centra města

Řešením, které má za cíl umožnit volnější, resp. legální, pohyb cyklistů po městě, je zobousměrnění jednosměrných ulic pro jízdní kola, neboť pohyb cyklistů není třeba po městě usměrňovat stejně jako pohyb motoristů. Problémem, který je v tomto případě nutno vyřešit, je koexistence automobilové dopravy v jednom směru a zároveň cyklistické dopravy v obou směrech. Vyžaduje to tedy více respektu ze strany motoristů a od cyklistů naopak alespoň pro začátek více předvídatelnosti z nezvyku nebo případného nepochopení ze strany motoristů při pohybu v takovéto nově zřízené „cyklo-obousměrné komunikaci“.
Pozn: Samozřejmě problém nelze paušalizovat a tedy předjímat nejlepší řešení. Záleží na konkrétní situaci.

OPATŘENÍ – MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

Cykloobousměrky při zklidněném provozu


(zajištění obousměrného provozu cyklistů ve zklidněných zónách):
Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #4
pouze SDZ – provoz společný
kombinace SDZ a VDZ – provoz částečně či zcela přerozdělený a oddělený Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #22
falešné cykloobousměrky – B 11 a cykloobousměrková hrdla

Cykloobousměrky na hlavních komunikacích

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #26
v samostatném jízdním pruhu
Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #30
s provozem veřejné dopravy
Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #34
fyzicky oddělené

Ke stažení

 

K danému výčtu je třeba dodat, že Česko stále čeká na schválení nové legislativy, neboť stále mnoho úředníků a dopravních policejních úředníků má problémy se schvalováním cykloobousměrek. Někde to jde, někde nikoliv. A tak bude nejlepší, aby se legislativa upravila tak, aby to šlo vždy a všude.

Další související dokumenty jsou ke stažení v kapitole Technická literatura.

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 16.5.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook