Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Cykloobousměrky
Cykloobousměrky na hlavních komunikacích

Potřebnost zajištění obousměrného provozu jízdních kol se velmi často týká i komunikací, které nejsou dostatečně zklidněné, případně mají vyšší dopravní zatížení. V městské zástavbě se zpravidla jedná o významné ulice, resp. jejich úseky, kde je s ohledem na širší vztahy v území automobilová doprava v jednom směru omezena, resp. zcela vyloučena.

Toto je možné zpravidla zajistit několika způsoby:

1. V samostatném jízdním pruhu

Předpoklady:

 • maximální dovolená rychlost do 50 km/h, v případě dostatečných šířkových poměrů možná vyšší (nutné zvětšit bezpečnostní odstup mezi cyklistickým protisměrným pruhem a nejbližším jízdním pruhem)
 • nutná intuitivní nezaměnitelnost a předvídatelnost (provozní i prostorová) z pohledu uživatelů, a to jak řidičů motorových vozidel (zejména v křižovatkách a u křížení), tak cyklistů (předcházení obousměrnému používání jednosměrného pruhu)

Provádění:

 • protisměrný pruh pro cyklisty (V 14):
  • značení musí být provedeno kontinuálně v celé délce protisměrného úseku
  • piktogramy jízdních kol je vhodné doplnit zmenšenými směrovými šipkami
  • vhodné červené podbarvení, především v křižovatkách, kříženích a v bezprostřední návaznosti na ně, dále u napojení míst ležících mimo pozemní komunikaci (např. vjezdy do objektů) anebo v obloucích (směrových i výškových)
  • použitá čára mezi běžným a protisměrným jízdním pruhem:
   • podélná čára souvislá V 1a (0,25) jako základní případ, zvýrazňuje zákaz předjíždění přes přilehlý jízdní pruh při průjezdu (neznemožňuje výjezd na místo ležící mimo komunikaci, objíždění překážky);
   • dvojitá podélná čára souvislá V 1b (0,25) tam, kde je nutné zdůraznit striktní zákaz přejíždění do přilehlého pruhu, především v úsecích s vyššími intenzitami automobilové dopravy (zakazuje výjezd na místo ležící mimo komunikaci, neznemožňuje objíždění překážky);
   • podélná čára přerušovaná V 2b (3,0/1,5/0,25) tam, kde je protisměrný pruh pro cyklisty veden mezi běžným jízdním pruhem a parkovacím pruhem či pásem, resp. tam, kde je možné bezproblémové předjíždění přes protisměrný pruh (jízdních kol i ostatních vozidel);
   • 2x vodicí čára V 4 (0,25) tam, kde je mezi protisměrným a běžným jízdním pruhem vložen fyzický prvek (stavební či dopravního značení, např. plastový deformovatelný sloupek); nejčastěji navazuje na úsek provedený pomocí V 1b;
  • na konci a na začátku úseku může být provedeno dobře viditelné fyzické oddělení, které zamezí nežádoucímu přejíždění vozidel do cyklistického pruhu a na jeho existenci již z dálky upozorní; nevhodné je provedení pouze pomocí montovaných či stavební podélných prahů, měly by být vždy na koncích i v průběhu doplněny o výrazné prvky, např. plastové sloupky (balisety), v případě dostatečných prostorových podmínek i pomocí SDZ C 4a přikázaný směr objíždění vpravo apod.;
  • mohou být doplněny dopravní knoflíky, s ohledem na trvanlivost se doporučuje raději menší množství litinových zapuštěných do vozovky než plastových nalepených.
 • po směru jízdy s ostatními vozidly bývá s ohledem na intenzity automobilové dopravy zpravidla vhodné doplnit integrační opatření v souladu s principy popsanými v metodické pomůcce pro vyznačování pohybu cyklistů v HPD (2009/05 a podrobnější verze 2010/07)
Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #26 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #27 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #28

Ukázka protisměrného pruhu na zatížené komunikaci (Praha, Pelléova ulice)

2. S provozem veřejné dopravy

Předpoklady:

• maximální dovolená rychlost do 50 km/h, v případě dostatečných šířkových poměrů možná vyšší
• lze zřizovat společně s tramvajemi, autobusy i trolejbusy
• provoz veřejné dopravy nebude výrazněji omezován provozem jízdních kol:
◦ cestovní rychlost jízdních kol a vozidel veřejné dopravy bývá často srovnatelná, zpravidla tedy k vzájemnému omezování nedochází;
◦ nevhodné v případě velmi vysoké frekvence spojů (intenzit vozidel veřejné dopravy) a současně též intenzivního provozu jízdních kol;
◦ dle místních podmínek vhodné zajistit alespoň krátké úseky s možností předjíždění jízdních kol

Provádění:

• svislé dopravní značení: obdoba E 12a a E 12b, ale jako E 13 s doplněným textem „MHD“, případně pouze textově s využitím symbolu jízdního kola
• protisměrný pruh s veřejnou dopravou může být vyznačen i vodorovným značením (symbol jízdního kola + MHD, případně BUS)
• může být případně provedeno pomocí B 11 s dodatkovou tabulkou E 13 jako „falešná cykloobousměrka“

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #29 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #30 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #31

Protisměrný pruh pro jízdní kola a vozidla veřejné dopravy – tramvaje a autobusy (Praha, Korunní)

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #32 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #33

Protisměrný pruh pro jízdní kola a vozidla veřejné dopravy – tramvaje a autobusy (Praha, Lidická)

3. fyzicky oddělené

 • provedením buď jako stezka pro cyklisty, resp. samostatný pás
 • prostorové a stavební napojování na vozovku musí být bezpečné a plynulé
Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #34 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #35

Ukázka protisměrného vjezdu do cykloobousměrky provedené pomocí oddělené stezky mimo vozovku (Praha, Ortenovo náměstí a Ovenecká; pozn.: chybně vysunutý cityblok, chybějící hmatný pás)

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #36

Ukázka protisměrného výjezdu z cykloobousměrky provedené pomocí oddělené stezky mimo vozovku (Opava, Na Rybníčku)

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 17.5.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook