Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Cykloobousměrky
Cykloobousměrky při zklidněném provozu

Základním předpokladem je zajištění zklidněného provozu vozidel a maximálními dovolenými rychlostmi vozidel zpravidla do 30 km/h. V intravilánu se jedná především o místní obslužné komunikace nižšího významu, které by v běžné městské zástavbě měly tvořit podstatnou část uliční sítě, především v rezidenčních oblastech (například formou zón Tempo 30).

Obecným principem by měla být snaha minimalizovat rozsah dopravního značení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu, ale aby především řidiči pozorněji a ostražitěji sledovali provoz kolem sebe a zároveň nedocházelo k nadbytečnému vizuálnímu znečištění prostoru. Pokud lze například nahradit protisměrný provoz cyklistů v celém úseku omezením pouze na jeho část anebo jen na vjezd („falešná cykloobousměrka“), může být nahrazena čtveřice svislých dopravních značek pouze jednou a vodorovné značení redukováno, případně zcela zrušeno.

Možnosti:

1. Pouze SDZ* (provoz společný)

Předpoklady:

 • maximální dovolená rychlost do 30 km/h
 • přehledné křižovatkové i mezikřižovatkové úseky, především při napojování do křižovatek s předností zprava
 • minimální šířky vozovky v závislosti na intenzitách provozu:
  • při nízkých intenzitách cyklistické anebo automobilové možné při libovolném šířkovém uspořádání, tj. i pro jednopruhovou komunikaci s šířkou cca 3,0 m při zajištění možnosti vyhnutí jízdního kola a ostatních vozidel v dohledové vzdálenosti, max. několika desítek metrů; jako výhybna může sloužit lokální rozšíření komunikace (max. vzdálenost 80 m), přerušení parkovacího pásu (např. vjezdem na místo ležící mimo komunikaci), vyhnutí v křižovatce apod.
  • při vyšších intenzitách dopravy vhodné zajistit větší šířku komunikace tak, aby se vzájemně mohla za jízdy míjet alespoň osobní vozidla a jízdní kola, přičemž je možné částečné snížení bočních bezpečnostních odstupů oproti minimálním hodnotám (požadovaným pro pohyb po směru jízdy) s ohledem na možnost výraznějšího zpomalení jízdy a lepší kontolovatelnost manévru při protisměrném míjení (na rozdíl od souběžné jízdy na sebe oba řidiči vzájemně vidí).

Provádění:

Obousměrný pohyb jízdních kol při jednosměrném provozu všech ostatních vozidel je proveden formou označení „protisměrného provozu cyklistů“ pouze svislým dopravním značením. Standardně se pod základní označení jednosměrné komunikace doplňují dodatkové tabulky informující o protisměrném provozu cyklistů: pod značku IP 4b se používá E 12a, pod B 2 pak E 12b. Pro zvýraznění společného provozu lze přerušovanou čáru v rámci dodatkové tabulky vypustit a definovat ji jako E 13. Jako samostatné svislé dopravní značení bez vodorovného dopravního značení lze také použít B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, viz Falešné cykloobousměrky.

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #2

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #3 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #4

Ukázka provedení pouze se svislým dopravním značením s využitím E 13; omezení na 30 km/h je přímo v místě doplněno z důvodu absence zóny Tempo 30 (Praha, Dr. Zikmunda Wintra)

Poznámka pro návaznosti všech cykloobousměrek:

Pokud jsou v navazujících úsecích umístěny přikázané směry jízdy anebo zákazy odbočení, je nutné doplnit dodatkovou tabulku umožňující legální příjezd jízdních kol k cykloobousměrce (bývá často chybně opomenuto).

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #5 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #6 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #7

Pod C 2 je vhodnější čistě grafické znázornění pomocí E 12c Povolený směr jízdy cyklistů, přípustné je použití E 13 s textovým popisem možného směru jízdy navíc a symbolem jízdního kola. Pod zákazem odbočení se standardně doplňuje E 13 s textem „MIMO <symbol jízdního kola>“

2. Kombinace SDZ a VDZ** (provoz částečně či zcela přerozdělený a oddělený)

Předpoklady:

 • maximální povolená rychlost do 30 km/h, v případě samostatného pruhu do 50 km/h
 • v případě méně přehledných křižovatkových i mezikřižovatkových úseků s nutností naznačit způsob řazení a průjezdu, resp. při návaznosti na křižovatky hlavní a vedlejší komunikace
 • při vyšších intenzitách cyklistické i automobilové dopravy
 • šířky vozovky a odstupů integračních opatření v závislosti na intenzitách provozu, optimálně alespoň dle minimálních rozměrů platných pro opatření pro souběžnou jízdu; v případě nedostatečných šířkových poměrů lze bezpečnostní odstupy částečně snížit či zcela vypustit s ohledem na místní podmínky

Provádění:
Obousměrný pohyb jízdních kol při jednosměrném provozu všech ostatních vozidel je proveden formou protisměrného provozu cyklistů, označeného svislým a vodorovným dopravním značením. Použití vodorovné značení dle popisu níže:

 • piktogramový koridor V 20 a protisměrný pruh pro cyklisty V 14:
  • pro naznačení protisměrného pohybu, zvláště v křižovatkách a v bezprostřední návaznosti na ně, dále pak u napojení míst ležících mimo pozemní komunikaci (např. vjezdy do objektů) anebo v zatáčkách
  • značení může být provedeno kontinuálně v celé délce protisměrného úseku
  • v odůvodněných případech může být V 20 použit i pro naznačení pohybu ve směru jízdy všech vozidel (např. pro naznačení jízdy blíže středu vozovky) případně vedle sebe ve dvojici s protisměrně umístěným piktogramem
  • typ čáry protisměrného cyklopruhu
Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #8 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #9 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #11

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #10

Poznámka 01:

 • Při maximální dovolené rychlosti do 30 km/h může být protisměrný pruh pro cyklisty pojížděn vozidly jedoucími po směru jízdy v návaznosti na křižovatky a v odůvodněných případech i v mezikřižovatkových úsecích;
 • např. ve stísněných poměrech tam, kde:
  • není možné nebo účelné zajistit rozšíření v oblouku pro rozměrná vozidla;
  • zůstane zachována možnost vyhnutí jízdních kol s těmito vozidly alespoň při výrazném zpomalení jízdy, případně zastavení.

Poznámka 02:

 • V mnoha případech může být v mezikřižovatkových úsecích bezpečnější společný provoz než přerozdělený či oddělený. Pro protisměrně jedoucího cyklistu platí:
  • pohybuje se blíže ke středu jízdního pruhu a dále od kraje vozovky, resp. parkování či pevných překážek
  • zachovává si větší boční bezpečnostní odstup a manévrovací prostor pro případ vběhnutí osoby či zvířete do vozovky, otevření dveří stojících vozidel apod.;
  • k pravému okraji zajíždí pouze v případě míjení protisměrně jedoucího vozidla anebo v bezprostředním okolí křižovatek;
 • neprovedení souvislého vodorovného značení umožňuje bezkonfliktní krátkodobé zastavení vozidel (u obruby, resp. v druhé řadě), kdy s ohledem na intenzitu provozu není problematické objetí stojícího vozidla.

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #12

Cykloobousměrka s piktogramovým koridorem pro cyklisty v celé délce úseku (Praha, Dušní) - umístění piktogramového koridoru respektuje bezpečnostní odstup od parkovacího pruhu

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #13

Výjezd z cykloobousměrky s protisměrným pruhem na hlavní komunikaci (Praha, Bobkova)

A. protisměrný cyklopruh v celé délce

předpoklady pro realizaci:

 • dostatečné šířkové poměry umožňující protisměrný cyklistický pruh vyznačit v celé délce
 • vyšší intenzity automobilové dopravy
 • méně přehledné úseky (například směrové oblouky)
 • rychlosti standardně do 50 km/h

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #14

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #15

B. protisměrný cyklopruh na začátku a/nebo na konci cykloobousměrky

předpoklady pro realizaci:

 • šířkové poměry neumožňující protisměrný cyklistický pruh vyznačit v celé délce
 • vyšší intenzity automobilové dopravy v návazných úsecích
 • méně přehledné křižovatky a křižovatky na vjezdech do zklidněných zón
 • piktogramové koridory je možné, resp. vhodné doplnit v místech příčných vazeb
 • rychlosti do 30 km/h (úseky s vyznačeným pruhem do 50 km/h)

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #16

C. protisměrný piktogramový koridor v celé délce úseku

předpoklady pro realizaci:

 • šířkové poměry umožňující protisměrný piktogramový koridor vyznačit v celé délce
 • středně vysoké intenzity automobilové dopravy
 • rychlosti standardně do 30 km/h

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #17

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #18

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #19

D. protisměrný piktogramový koridor na začátku a/nebo na konci cykloobousměrky:

předpoklady pro realizaci:

 • šířkové poměry neumožňující protisměrný piktogramový koridor vyznačit v celé délce
 • méně přehledné křižovatky
 • piktogramové koridory je možné, resp. vhodné doplnit v místech příčných vazeb
 • rychlosti do 30 km/h

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #20

3.Falešné cykloobousměrky

Předpoklady:

 • maximální povolená rychlost do 30 km/h, resp. 50 km/h
 • jednopruhová či dvoupruhová komunikace s obousměrným provozem všech vozidel
 • zamezení souvislého průjezdu motorových vozidel v jednom směru vytvořením hrdla s omezením vjezdu (resp. výjezdu) na jednom konci dotčeného úseku komunikace

Provádění:

Omezení průjezdu vozidel v daném směru s výjimkou jízdních kol. Jedná se v podstatě o zachování obousměrného provozu v převažující (resp. v celé) délce úseku s tím, že celým úsekem mohou legálně souvisle v obou směrech projet pouze jízdní kola, případně další specifikovaná vozidla (například veřejné dopravy, dopravní obsluhy vybraného objektu apod.).

 • varianta 01 – hrdlo „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“: dotčený úsek je na jednom konci označen svislou dopravní značkou B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, takže do něj lze z tohoto směru legálně vjet pouze na jízdním kole (případně dalšími vozidly, pokud budou specifikována na dodatkové tabulce E 13). „Protisměrný“ průjezd jízdních kol lze zvýraznit provedením piktogramového koridoru pro cyklisty.
 • varianta 02 – hrdlo „cykloobousměrka“: na konci dotčeného úseku komunikace je umístěno krátké hrdlo s protisměrným provozem cyklistů, zbytek komunikace zůstává obousměrný pro všechna vozidla

Poznámka 01:

 • V případě komunikace s obousměrným provozem a parkováním po obou stranách lze standardně parkovat pouze při pravém okraji ve směru jízdy.
 • Je-li zde požadavek parkování povolit, je vhodné doplnit pomocí dopravního značení svislého (IP 11) a případně vodorovného možnost parkovat i při levém okraji vozovky jako v případě jednosměrné, resp. slepé komunikace (jelikož všechna motorová vozidla do daného úseku komunikace přijíždějí pouze z jednoho směru).

Poznámka 02:

 • Neprůjezdné hrdlo se standardně umisťuje pouze jedno, a to na tom konci úseku komunikace, kde má být vjezd ostatních vozidel do úseku komunikace zamezen.
 • Opačnou orientací, resp. umístěním hrdla na výjezdu z úseku komunikace vzniká pro ostatní vozidla v podstatě slepá komunikace, do které lze však přijíždět z opačného směru (zaslepeným koncem).
 • V případě obavy ze zvýšeného obousměrného provozu všech vozidel (např. u komunikace s napojenými vjezdy do objektů a atraktivní dopravní vazbou na „vjezdové“ straně) je možné pro ostatní dopravu v daném směru zneprůjezdnit obě hrdla, vjezdové i výjezdové.
Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #21 Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #22

Ukázka cykloobousměrky pouze na hrdle, délka jednosměrného úseku pro ostatní vozidla je pouze cca 10 m (Praha, ulice Šátalská)

 • falešná cykloobousměrka – varianta 01:

hrdlo s B11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #23

 • falešná cykloobousměrka – varianta 02:

hrdlo provedené krátkou cykloobousměrkou (na jednom či druhém konci úseku)

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #24

Fotogalerie: Infrastruktura: Prvky infrastruktury: Cykloobousměrky #25


Poznámky:

* SDZ = svislé dopravní značení

** VDZ = vodorovné dopravní značení

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 17.5.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook