Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Kritéria výběru trasy
Osvětlení

Hlavní smyslem osvětlení je:

  • zvýšit bezpečnost silniční dopravy;
  • zlepšit plynulost dopravy;
  • zvýšit pohodlí jízdy (na kole);
  • zvýšit osobní bezpečnost;
  • zpřehlednit danou oblast;

(Hlavní) cyklotrasy jsou intenzivně využívány jako síť spojnic mezi vesnicemi, městskými částmi a jednotlivými čtvrtěmi. Proto jsou na tato spojení kladeny striktní požadavky ohledně dopravních podmínek. Hlavní cyklostezky již v minulosti bývaly a nadále jsou vybavovány osvětlením. Čím vyšší rychlostí se na dané trase jezdí, tím větší musí být viditelnost. A to ovlivňuje také podmínky osvětlení.

Způsob osvětlení vzhledem k odpovídající úrovni cyklotras

Silnice uvnitř města mohou být rozčleněny do různých kategorií podle jejich funkce. Pomocí třech typů silnic můžeme popsat silniční a uliční síť daného města. Obecně lze říci, že existují páteřní silnice, přivaděče a sběrné silnice.

Páteřní komunikace jsou silnice s vysokou kapacitou motorové dopravy. Často spojují jednotlivé dálnice a rychlostní silnice navzájem.
Přivaděče jsou komunikace bez omezení vjezdu, které vedou podle silnic s vyššími rychlostmi a slouží k jejich plnění na odpovídajících místech (křižovatkách).
Sběrné silnice jsou komunikace s nižší až střední kapacitou, které slouží ke spojení místních komunikací s přivaděči.

Fotogalerie: Infrastruktura: Další kritéria výběru trasy #27

Obrázek: Osvětlení oddělené stezky pro cyklisty ve Stockholmu, Švédsko, Zdroj: Muler 2011

Čím vyšší je návrhová rychlost cyklotrasy, tím dále potřebuje cyklista vidět. To ovlivňuje nutnou míru osvětlení. Tabulka 5 předkládá požadavky pro daný typ trasy.

Typ komunikace Úroveň osvětlení
Vozovka 30 lux
Přechod pro chodce 50 lux
Osvětlení v obytných oblastech 1 -10 lux

Tabulka 1: Požadovaná úroveň osvětlení pro různý typ komunikací, Zdroj: Manuál navrhování cyklistické infrastruktury na Indickém poloostrově

Zajištění výše zmíněné úrovně osvětlení by mělo být provedeno instalací osvětlovacích těles ve správné výše a v odpovídajících rozestupech. Světlo by mělo osvětlovat jen stezku, tedy být směrované vhodným stínítkem horní části, aby světelně nerušilo lidi ani zvířata žijící v daném místě. Způsob umístění sloupů záleží na typu komunikace. Na oddělených cyklostezkách mohou být sloupy umisťovány na vnitřní travnaté okraje. Na sloupech umístěných na středovém dělícím pásu mezi vozovkou a cyklostezkou mohou být umístěna dvě osvětlovací tělesa – jedno na stezku a jedno do vozovky. Každé z těles může být umístěno v jiné výšce, aby osvětlovalo cyklostezku požadovanou intenzitou světla. Toto provedení sníží nutný počet sloupů a omezí vertikální znečištění daného profilu silnice. Viditelnost linie trasy není určena ani tak intenzitou osvětlení, jako mírou odrazu světla od povrchu trasy („svítivost“). Z hlediska jasnosti povrchu je nejlepší materiál beton. Zlepšení podmínek na cyklostezce můžeme dosáhnout dalšími zásahy. Například můžeme vysázet podél stezky stromy, které poskytnou zastínění a sníží míru odraženého světla. Je to otázkou míry vybavenosti, která zvyšuje komfort pro cyklisty.

Barva světla

Pouliční osvětlení by mělo být dostatečně silné, aby na určitou vzdálenost umožňovalo rozpoznání tváří lidí a věcí. Zvláště z hlediska osobní bezpečnosti žen a dětí je důležitá otázka barvy světla. Upřednostňujeme bílé světlo. Bílé světlo má následující výhody:

  • Na oddělených stezkách lze snadno rozlišit mezi prostory rychlé a pomalé dopravy,
  • vytváří kontrastní prostředí pro chodce
  • má úsporný provoz.

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook