Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Kolo a jiná doprava
Bike & Ride

Je až s podivem, jak dopravní společnosti přehlíží, či podceňují možnosti propojení s cyklistickou dopravou. Přitom součinností dopravních prostředků kolo/vlak(bus) lze zejména v příměstských oblastech velmi dobře konkurovat automobilové dopravě. Neodmyslitelnou součástí kvalitně fungující veřejné dopravy by tak mělo být i vybavení stanic cyklostojany (krátkodobé parkování) a cyklogarážemi (dlouhodobé parkování) v duchu systému Bike & Ride. Důležité je v dopravním řetězci sledovat plynulou mobilitu obyvatel v režimu „od dveří ke dveřím“. Tu může zajistit právě kombinace jízdního kola s veřejnou dopravou. Zvláště je potřeba věnovat pozornost i seniorům, pro které kolo bývá mnohdy jediným řešením, jak se vůbec dostat k zastávce, mnohdy i „obyčejné“ městské hromadné dopravy.

Smyslem systému Bike & Ride je vybudovat infrastrukturu umožňující bezpečné odstavení jízdního kola v prostorách stanice, jež umožní cestujícímu pokračovat k cíli své cesty vlakem anebo naopak. Jízdní kolo v systému funguje jako dopravní prostředek pro krátké vzdálenosti z místa bydliště (či zaměstnání) ke stanici. S ohledem na výrazně širší okruh v okolí dostupný od stanice jízdním kolem než pěšky, je tak podpora systému Bike & Ride v zájmu železniční dopravy, neboť tím výrazně stoupá počet potenciálních uživatelů. V Německu se celkem 15 % všech uživatelů železniční dopravy dopravuje na nádraží jízdním kolem, v Nizozemí a Dánsku je to dokonce 30 %.

Cykloinfrastruktura: Intermodalita a cyklo: Bike a Ride 1

Obr. Praha - Letňany

Další kombinací kola a veřejné dopravy je přeprava jízdního kola v prostředcích veřejné dopravy. Vlakem je nejrozšířenější přeprava kola jako spoluzavazadla, kdy si cestující sám kolo naloží a vyloží do vozu, který je označen piktogramem jízdního kola. Druhou možností přepravy jízdního kola je tzv. úschova během přepravy.
Jak ale ukázal namátkový průzkum, vybavení železničních stanic a zastávek v České republice, v duchu systému Bike & Ride, je dosud velmi slabé. Je to způsobeno především dlouhodobě problematickými majetkovými vztahy (část nádraží patří SŽDC s.p., část ČD jako dopravci) a malou osvětou v této oblasti. Na většině velkých vlakových nádraží dosud chybí i základní cyklostojany (nebo jsou velmi špatné kvality), automatizované cyklogaráže známé z německých měst jsou u nás k dispozici jen výjimečně. Ještě horší je situace u autobusových terminálů či stanic MHD. Průzkum také ukázal, že města a obce mají zájem o řešení parkování a úschovny kol. To ovšem musí být řešeno ve vztahu k vlastnickým vztahům (prodej nebo pronájem pozemků a objektů). Problémem může být financování osob, které se starají o úschovu kol.

 

Cykloinfrastruktura: Intermodalita a cyklo: Bike a Ride 2

 

Obr. Mohelnice – Olomoucký kraj v rámci rekonstrukce stanice

Na základě šetření je zřejmé, že před cca 20 lety tento systém byl daleko více rozšířen než v současné době. Nemělo by to ale vést k opuštění daného systému, ale naopak je třeba vycházet z předpokladu, že lidé se opět budou vracet z aut na kola a k veřejné dopravě. Stále více lidí v moderním světě využívá kombinaci dopravních prostředků během pracovního dne či o víkendech a dovolených. Železnice a autobusy rozšiřují akční rádius cyklistů a jsou proto ideálním partnerem jak pro přepravu osob, tak i samotných kol (mnohdy jediná alternativa tam, kde chybí kvalitní a bezpečné cyklostojany). Celý systém by tak měl být založen na budoucí expanzi. Pokud se vytvoří dobré parkovací podmínky, podpoří se růst využívání systému Bike & Ride.
Je třeba se více zasazovat o zřizování parkovacích míst pro kola především na vlakových nádražích a dojednat zlepšení současné situace jak s provozovateli železniční dopravní cesty tak s železničními dopravci. S každou rekonstrukcí nádraží ze státních či evropských peněz je nutné zohlednit i potřeby cyklistů. Zároveň je nutné, aby se zlepšily podmínky přepravy kol.

Financování parkování pro kola

V současné době je parkování kol v kompetenci především obcí, na menších nádražích pak v kompetenci ČD či SŽDC. Protože ale hraje uložení kol v cíli či začátku jízdy kardinální problém, je nutná podpora státu a krajů především v přestupních, uzlových bodech s veřejnou i individuální dopravou (důležité vlakové a autobusové terminály B+R).
 

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook