Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Křížení a křižovatky

Křižovatky a křížení mají klíčový vliv na celkový návrh dopravní infrastruktury a volbu opatření pro cyklistickou dopravu, zvláště v urbanizovaném prostředí s vyšším množstvím příčných vazeb. V případě souběžného pohybu jízdních kol a ostatních vozidel v jednom koridoru pak právě možnosti řešení křižovatek a křížení zpravidla předurčují vhodný princip řešení úseků mezikřižovatkových. Opačný postup, kdy se nejprve navrhne řešení pomocí vzorových řezů, často se snahou o co největší oddělení od ostatní dopravy, a teprve následně se řeší křižovatky, zpravidla selhává. Z hlediska bezpečnosti i použitelnosti je vždy nutné řešit návrh křižovatkových i mezikřižovatkových úseků jako celek, v mnoha situacích pak zdánlivě méně bezpečné řešení mezikřižovatkového úseku vede k vyšší bezpečnosti.

Poznámka: Průjezd v přidruženém prostoru je v místech křížení v současnosti (2011) podřízen provozu na vedlejších komunikacích a díky tomu je pomalý a nekomfortní. Pokud bude naopak nadřazen (jako ve většině evropských zemí), nastává významnější problém se slepým úhlem odbočujících vozidel. Oproti oběma situacím je průjezd hlavním dopravním prostorem dnes i v budoucnu přehlednější a zpravidla rychlejší.

Infrastruktura: Křížení a křižovatky: Ilustrační obrázek

Základní obecné principy při tvorbě křižovatek:

  • preferovat jednoduchá, uživatelsky srozumitelná a přívětivá opatření
  • zajistit vzájemnou předvídatelnost pohybu jednotlivých účastníků provozu
  • kompaktnost křižovatek a nižší rychlosti vozidel
  • ctít kontinuitu řešení cyklistického průjezdu: pro integrační opatření zachovávat průjezd ve vozovce s vhodnými úpravami, pro segregační opatření preferovat křížení s minimálním přímým kontaktem s automobilovou dopravou
  • ctít odlišné uživatelské požadavky na používání jízdních kol: provoz ve vozovce vyloučit ve zcela výjimečných odůvodněných případech, respektovat a plnohodnotně propojovat segregační opatření v přidruženém prostoru, byť mohou místy v souběhu s vozovkou
  • zajistit vizuální kontakt mezi uživateli hlavního a přidruženého prostoru, včetně případné nutnosti vyloučení parkování v rozhledových trojúhelnících
  • omezit používání prvků a opatření, které maximalizují propustnost křižovatky pro automobily na úkor bezpečnosti cyklistického provozu (stykové a průpletové úseky apod.)

Při průjezdu jízdních kol v koridoru komunikace souběžně s automobilovou dopravou:

  • preferovat směrově zorientované uspořádání jednosměrných průjezdů cyklistů souběžných
  • jízdní kola a automobily ponechávat raději neustále v rámci jednoho (širšího) dopravního proudu namísto rozdělení na dva nezávislé dopravní proudy, které se v místech křížení provozně stavějí proti sobě
Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 27.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook