Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Plánování veřejného prostoru

Cykloinfrastruktura: Plánování a projektování Proč se nedaří cyklistickou dopravu začlenit do dopravního plánování?

I když v posledních dvou desetiletích začala řada měst podporovat cyklistiku jako plnohodnotný způsob dopravy ve městě, jen výjimečně dosáhla skutečně viditelného zvýšení podílu cyklistické dopravy v dělbě přepravní práce. Proč?

Ačkoli byla vybudována řada cyklostezek, cyklistických pruhů a jiných opatření pro pohyb cyklistů, často zůstávají tyto stavby a opatření opuštěné nebo je motoristé zneužívají pro jízdu či parkování aut. Existuje řada příčin tohoto stavu. Kritici často hovoří o mentalitě místních obyvatel, chybějící tradici cyklistické dopravy, nepříznivém klimatu, nebo kopcovitosti města. Příčin může být vždy několik, zásadní roli však často hraje také nesystémovost řešení a izolovanost provedení opatření pro cyklisty.

Existuje zažitá představa, že plnohodnotné užívání jízdního kola ve městě zajistíme stavbou cyklostezek. Skutečnou městskou cyklistiku ale nikdy nevytvoříme pouze pomocí několika komfortních stezek v parcích, na nábřežích řek nebo jinde ve městě.

Má-li se stát v našich městech cyklistika plnohodnotným způsobem dopravy, konkurujícím zejména dopravě automobilové, musí se její plánování, koncipování a navrhování stát nedílnou součástí nejen INTERGOVANÉHO DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ale také ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ města. Následující text se bude zabývat mimo jiné tím, jak je potřeba k cyklistice přistupovat v MALÝCH MĚSTECH, a jak to skutečně může fungovat V PRAXI.

Plánování cyklistické dopravy je procesem směřujícím k postupné optimální integraci cyklistů do dopravní infrastruktury a prostředí města. Tento proces musí bezpodmínečně vycházet z celkové vize rozvoje území města a kvality života v něm. Musí být součástí komplexního pojímání prostoru, ve kterém nejsou ulice jen dopravními tepnami umožňujícími čistě pohyb z místa na místo, resp. skladištěm dopravních prostředků, zejména pak automobilů, ale „především příjemným místem, kde se lidé potkávají, vyměňují si své názory nebo jen relaxují a baví se. Potenciál města jako živého organismu se zvyšuje tehdy, když je čím dál tím více lidí motivováno k chůzi, k jízdě na kole nebo k pobytu na veřejných prostranstvích“ (Jan Gehl – Města pro lidi).

Cílem systematického plánování cyklistické dopravy je nikoli přispět k realizaci co největšího množství kilometrů cyklostezek, ale vytvořit město bezpečné a přívětivé pro pohyb cyklistů. Zároveň s tím je potřeba nabídnout kvalitu spočívající zejména ve spojitosti, atraktivitě jednotlivých propojení a v neposlední řadě i v plynulosti pohybu cyklistů. Právě kvalita dopravní cesty může totiž sehrát rozhodující roli při volbě dopravního prostředku.

Jak již bylo řečeno, cyklistika se může významnou měrou podílet na tvorbě efektní, udržitelné a zdravé městské dopravy. Tvorba městského prostředí, které s jízdními koly počítá, má určitá daná pravidla, která je dobré mít vždy na paměti.  Z pohledu cyklistiky je třeba naplnit pět základních požadavků:

  • spojitost
  • přímost trasy
  • bezpečnost
  • komfort
  • atraktivita

V dopravním a územním plánování nemá být kladen důraz na vytváření podmínek pro zvyšování objemu a zlepšování podmínek automobilové dopravy, ale zejména na lepší dosažitelnost cílů cest všemi druhy dopravy více či méně rovnoměrně. Městská mobilita založená na automobilech skutečnou dosažitelnost cílů totiž citelně snižuje. Dosažitelnost je nejvyšší ve městech, která upřednostňují pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Je důležité si uvědomit, že mobilita založená zejména na automobilové dopravě v mnoha případech nepřispívá ke zkvalitňování mobility obyvatel, naopak ji často, zejména ve větších městech zhoršuje.


Odborným garantem tématu územní a dopravní plánování je Ing.arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., autorizovaný architekt ČKA.

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook