Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Technická literatura
Normy a technické podmínky

Normy a technické podmínky

K cyklistické dopravě mají vztah především níže uvedené normy a technické podmínky:

 • ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic
 • ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
 • ČSN 73 6108 - Lesní dopravní síť
 • ČSN 73 6109 - Projektování polních cest
 • ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací  [ 173,38 KB]
 • ČSN73 6114 - Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
 • TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 77 - Navrhování vozovek pozemních komunikací
 • TP 78 - Katalog vozovek pozemních komunikací
 • TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (kterými se ruší platnost původních TP 108 a TP 117)
 • TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón
 • TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi
 • TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích
 • TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 179 -  Navrhování komunikací pro cyklisty  [ 10,63 MB]zkrácená popularizační verze  [ 5,80 MB]

Legislativní úpravy se současně neobejdou bez integrace jednotlivých prvků do technické literatury. Stejně, jako je třeba nastavit právní rámec problematiky, je nutný i rámec praktický. Jedná se o vhodnou aplikaci do technické literatury (ČSN 73 6110, TP 179 – Navrhovaní komunikací pro cyklisty, TP 65 a TP 133 - svislé a vodorovné dopravní značení) a samozřejmě uchopení ze strany úředníků, tvůrců dopravních koncepcí a v neposlední řadě samotných projektantů. Mnohá ustanovení totiž nebyla pochopena ani v současné platné normě ČSN 73 6110, kde jsou některé tyto principy již popsány a ponechány jim přesahy v podobě doporučení. Stále jsou však mnohé doporučené a orientační hodnoty brány jako dogmatické. S technokratickým přístupem jsou pak výsledná řešení zbytečně komplikovaně nepřehledná až nesmyslná a pod vizí „vyšší bezpečnosti“ nakonec i nebezpečnější.

Příkladem může být používání orientačních kritérií pro způsob volby opatření pro cyklisty v závislosti na návrhové rychlosti a intenzitách motorových vozidel. Tento orientační graf je v současnosti užíván ve smyslu: „při intenzitě 19 999 vozidel a při rychlosti 50 km/hod ještě může být umístěn pruh pro cyklisty, avšak u 20 001 vozidel toto již nelze a cyklisty je třeba chránit v podobě stezky“. To je mnohdy špatně a přesně v omezeném duchu a přístupu k tvorbě uličního prostoru, který mnohdy odpovídá prostředí, pro jehož charakter (a i např. při intenzitě 25 tis. vozidel) je nejvhodnější řešit integraci cyklodopravy právě pomocí cyklopruhů. Jedná se především o městské třídy, které mají současně funkci sběrných komunikací a tudíž jsou zde i tak vysoké intenzity. V současném Německu, odkud byl zmíněný graf v podstatě bez úprav do české normy převzat, se od tohoto upouští a i v komunikacích s intenzitami nad 30 000 vozidel jsou umisťovány pruhy pro cyklisty do hlavního dopravního prostoru, protože to zkrátka charakter a funkce prostoru vyžaduje. V důsledku je to pro všechny účastníky provozu nejbezpečnější, přestože se pásy pro cyklisty do přidruženého prostoru vejdou, avšak nefungují (zdroj: Úřad městské části Berlin-Neuköln 2008, odbor dopravy).

V praktické aplikaci nám evidentně chybí zkušenosti ze sledování fungování jednotlivých opatření v praxi. Běžnou chybou totiž je stavění osobních úsudků a teoretických úvah nad prakticky ověřené důkazy (ne)funkčnosti. Zároveň vývoj technické literatury často poněkud zaostává za vývojem v ČR i v zahraničí, což je částečně kompenzováno např. tvorbou pracovních pokladů pro úředníky a projektanty, například formou Metodické pomůcky pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP apod.

Tento materiál je doporučující a vznikl před vydáním vyhlášky č.247/2010Sb.: z tohoto důvodu zde ještě není používána samostatná dopravní značka č. V 20 "Piktogramový koridor pro cyklisty", ale jen "cyklopiktokoridor" jako V 15 "Nápis na vozovce". U příčného šířkového uspořádání jsou minimální rozměry závazné minimum (vycházejí z min. bočních bezpečnostních odstupů a průjezdných profilů), v podélném uspořádání (frekvence opakování piktogramů) pouze doporučené maximum.

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 22.11.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook