Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Technická literatura
Nové TP 179

Nové Technické podmínky č.179 (Navrhování komunikací pro cyklisty) vešly v platnost k 1.6.2017. Jsou v nich zahrnuty evropské principy výstavby cyklistické infrastruktury, např. podle německé normy ERA 2010  [ 10,43 MB] .

Tento technický dokument pro odbornou veřejnost je výsledkem mnohaletého snažení o integraci cyklodopravy v ČR, který napomůže další kultivaci prostředí a utváření lepších podmínek mj. i pro používání jízdního kola. Technické podmínky jsou součástí platných legislativních předpisů v České republice.

Ke stažení:

Komentář k novým TP179 = nejsou revoluční, jen se snaží dohnat Evropu

Technické podmínky byly připraveny podle nejmodernějších přístupů výstavby cyklistické infrastruktury. Díky nim má Česko možnost moderně plánovat a budovat cyklistickou infrastrukturu. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a Asociace měst pro cyklisty dále připravily společně sérií tématických dokumentů, které přehledně představují evropské principy podpory cyklistické dopravy. Dokumenty využívají informací publikovaných v příručce projektu Mobile2020.

Výběr vhodného typu cyklistické infrastruktury a cyklotrasy  [ 597,73 KB]

 1. Výběr odpovídajícího typu infrastruktury
 2. Výběr vhodného typu cyklistické trasy
 3. Navrhování méně významných tras

Typologie cyklostezek (podle ERA 2010)  [ 1,27 MB]

 1. Pruh pro cyklisty (cyklistický pruh, cyklopruh)
 2. Doporučený cyklistický pruh (víceúčelový cyklistický pruh)
 3. Stezka pro cyklisty (cyklostezka)
 4. Ulice pro cyklisty
 5. Samostatné stezky pro cyklisty (cyklostezky)
 6. Využití vyhrazených pruhů pro autobusy a taxislužbu

Informace jsou dostupné i také v kapitole Prvky infrastrutury.

Navrhování křižovatek & světelná signalizace & lávky a podjezdy  [ 1,02 MB]

 1. Navrhování křižovatek – obecná pravidla
 2. Navrhování přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty
 3. Prostory pro cyklisty
 4. Světelná signalizace
  1. Světelná signalizace – obecné požadavky
  2. „Zelená vlna“ pro cyklisty
  3. Silné stránky světelných křižovatek
  4. Slabiny světelných křižovatek
 5. Podoba podjezdů a lávek pro cyklisty
  1. Navrhování podjezdů pro cyklisty
  2. Navrhování lávek pro cyklisty

Informace jsou dostupné i také v kapitole Křížení a křižovatky.

Zklidňování dopravy jako prostředek pro zlepšení podmínek pro jízdu na kole  [ 781,38 KB]

 1. Sdílený prostor
 2. Legislativa a dodržování pravidel
 3. Dopravní značení a tvorba “vstupních bran”
 4. Zpomalovací prahy a další podobná opatření
 5. Horizontální prvky zklidnění dopravy
 6. Zóny 30 a obytné zóny
 7. Způsoby regulace nákladní dopravy
 8. Pěší zóny (cyklistika v oblastech pro pěší)
 9. Navrhování cykloobousměrek

Informace jsou dostupné i také v kapitolách s tématy Zklidňování dopravy a Cykloobousměrek

Co také ovlivní výběr trasy? Konstrukce, osvětlení, údržba  [ 1,17 MB]

 1. Konstrukce cyklistické infrastruktury
  1. Povrchy na silnicích
  2. Povrchy mimo vozovky
  3. Povrchy – barva a dopravní značení
  4. Obrubníky
 2. Osvětlení
  1. Způsob osvětlení vzhledem k odpovídající úrovni cyklotras
  2. Barva světla
 3. Údržba
  1. Správa
  2. Odstranění bariér a překážek v užívání

Informace jsou dostupné i také v kapitole Další kritéria výběru trasy.

Cyklistická a veřejná doprava  [ 784,88 KB]

 1. Výhoda pro místní dopravce
 2. Výhody intermodální integrace
 3. Parkovací vybavenost na zastávkách veřejné dopravy
 4. Cestování s kolem ve veřejné dopravě

Informace jsou dostupné i také v kapitole Bike & Ride.

Parkování pro jízdní kola  [ 811,84 KB]

Překvapením může být, že součástí zahraničních cyklogenrelů je řešení i parkovací infrastruktury pro jízdní kola.

 1. Veřejná parkoviště v místě bydliště neexistují
 2. Zařízení pro parkování kol v sousedství
 3. Veřejná parkoviště pro kola
 4. Doporučené parametry parkovacích míst pro klasická jízdní kola

Informace jsou dostupné i také na tomto kapitole Parkovací infrastruktura.  

Inspirace v nové německé normě ERA 2010

Důvody pro vydání nového manuálu ERA 2010

V létě 2010 zveřejnila německá Asociace pro dopravu a dopravní výzkum (FGSV) nová Pravidla pro cyklistickou infrastrukturu (Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, ERA 2010  [ 10,43 MB] ). Poslední Pravidla ERA byla vydána v roce 1995, od té doby díky průzkumům v oblasti bezpečnosti dopravy byly vyjasněny dosud nezodpovězené otázky týkající se vhodné cyklistické infrastruktury a možných účinků na bezpečnost silničního provozu. Inovativní příklady, jak podpořit cyklistickou dopravu v ulicích měst, je možné najít v mnoha obcích. Osvědčené systémy cyklistické dopravy z celého Německa i dalších evropských států jsou uvedeny na německém cykloportálu www.nrvp.de.
Revidovaný zákon o silničním provozu v Německu (StVO) ze září 2009 definoval nová pravidla určující práva cyklistů v silničním provozu. Správní pokyny silničního zákona (StVO-VwV) vytvořily podmínky pro realizaci cyklistické infrastruktury v obcích s cílem zkvalitnit jízdu na kole.

Infrastruktura: Technická literatura: Nové TP 179: Ilustrační obrázek

Nová generace technických směrnic pro výstavbu ulic

Nejmodernější pravidla pro výstavbu silnic se neomezují jen na oblast cyklistické dopravy. Nová Pravidla pro výstavbu městských ulic (RASt 06), vydaná německou Asociací pro dopravu a dopravní výzkum, doporučují nový metodický přístup ke konstrukčnímu řešení. Ten vyžaduje úsilí ze strany projektantů o integraci a vyváženost všech způsobů dopravy. Ve sporných případech a také tam, kde je v ulici málo prostoru, nová pravidla doporučují úplnou a plánovanou integraci jednotlivých způsobů dopravy v jednom prostoru tak, aby byla zajištěna ta nejkvalitnější dopravní infrastruktura pro všechny účastníky dopravy. Vzhled a uspořádání samotné vozovky musí být natolik jasné, aby z nich účastník silničního provozu pochopil místní systém a mohl se na místě spolehnout raději na vlastní intuici než na nepřehledný les dopravních značek.

ERA 2010 – Nový manuál o cyklistické infrastruktuře

Manuál ERA 2010 upřesňuje novou filozofii v oblasti výstavby a designu ulic, která je definována dokumentem Pravidla pro výstavbu městských ulic. Manuál obsahuje i obrázky příkladů ze současnosti a čísla týkající se jak výstavby, tak programů na podporu cyklistické dopravy. Jádrem obsahu manuálu ERA je katalog, který provází cyklisty profilem ulice:

 • Jízda na kole na vozovce ve smíšené dopravě;
 • Jízda na kole v doporučeném „bezpečnostním pruhu“, který je součástí vozovky, vyznačený bílou přerušovanou čárou, a motorová doprava ho smí využít jen ve zvláštních případech (např. těžké nákladní vozy).
 • Jízda na kole po cyklostezce, která slouží výhradně cyklistům, je oddělená od vozovky a vyznačená souvislou bílou čárou;
 • Jízda na kole po cyklostezce, která je od automobilové dopravy oddělená obrubníkem, parkovacím nebo zeleným pruhem.

Manuál ERA poukazuje na fakt, že v případě pochybností je žádná cyklostezka lepší než cyklostezka nekvalitní. Požadavky na výstavbu cyklistické infrastruktury sledují hlavní cíle politiky cyklistické dopravy:

 • objektivní bezpečnost: vyhnout se riziku dopravních nehod;
 • subjektivní bezpečnost: dosáhnout toho, aby lidé vnímali jízdu na kole jako bezpečnou, a odstranit tak jednu psychologickou překážku pro používání jízdního kola;
 • zohlednit různé rychlosti jízdy na kole;
 • minimalizovat úsilí a výdej tělesné energie při jízdě na kole;
 • minimalizovat dobu jízdy.

Další doporučení v manuálu ERA se zaměřují například na tyto oblasti:

 • systémy cyklistické dopravy a plánování sítě;
 • PR, zapojení veřejnosti a vzájemná spolupráce s partnery;
 • detailní parametry cyklistické infrastruktury (šířka, sklon, viditelnost uživatelů atd.);
 • design komunikace v pěších zónách, v úzkém prostoru, v kopcovitém terénu, ve vyhrazených pruzích a na zastávkách veřejné dopravy;
 • cyklisté na křižovatkách, u semaforů a na kruhových objezdech;
 • cyklisté na polních cestách;
 • konstrukční technologie a údržba cyklostezek;
 • parkování pro cyklisty, organizace cyklistických stanic/zastávek;
 • hodnocení efektivity a výkonnosti, zajištění kvality.

Výzkum v oblasti bezpečnosti silničního provozu – různé způsoby, jak nasměrovat cyklisty

Od roku 1980 je bezpečnost cyklistické dopravy ústředním bodem německých výzkumných programů, které většinou realizuje Federální institut dopravního výzkumu (BASt). Došlo k přezkoumání nových prvků cyklistické infrastruktury ve vztahu k jejich specifickým bezpečnostním účinkům. Pozornost byla zaměřena především na doporučené „bezpečnostní pruhy“ - byl vyvrácen předpoklad z předchozího manuálu ERA 1995, že tyto pruhy jsou pravděpodobně vhodné jen v menším dopravním provozu. Pruhy fungují skvěle i v ulicích s vyšším objemem dopravy, ale pouze za předpokladu, že řidiči aut mají dostatek prostoru při předjíždění cyklistů.

Moderní urbanismus v německých ulicích (RASt 06)

Infrastruktura: Plánování veřejného prostoru: Příklady z praxe: RAST06 Velké požadavky na prostor v ulicích

Hlavní ulice vedoucí vnitřním městem musí splňovat požadavky cyklistické a pěší dopravy právě tak jako automobilové, zajistit nákladní prostor, možnost parkování i provoz autobusové dopravy. Souboj o prostor může nabývat velkých rozměrů, v závislosti na tom, jak jsou využity oblasti kolem ulic, a na šířce ulice.
Právě z tohoto důvodu se někteří cyklisté vyhýbají stísněným hlavním ulicím a preferují jízdu méně frekventovanými vedlejšími ulicemi. Ani takové objížďky však nejsou ideálním dlouhodobým řešením. Poměrně dost cílových bodů, do kterých se cyklisté chtějí dostat, se nachází na hlavních ulicích, a tak by i cyklisté měli mít možnost jet tou nejrychlejší a nejpřímější trasou. Přináší to prospěch i maloobchodníkům a pomáhá vytvořit pulzující atmosféru v centrech měst.
S ohledem na tuto skutečnost je třeba zajistit prostor pro cyklisty někde mezi rychle se pohybujícími auty a pomalejšími chodci. Někdy mají cyklisté svou vlastní stezku, vždy však existují místa a úseky, kde se provozy mísí a cyklisté se musí vypořádat s odbočujícími auty. Vzhledem k prostorovému omezení je mísení cyklistů s chodci nebo automobily v praxi nevyhnutelné. Zajistit nerušenou a bezpečnou jízdu na kole je náročný úkol, který závisí na dvou hlavních faktorech:

 • Na velikosti prostoru určeného dopravě v omezeném prostoru ulic;
 • Rychlosti jedoucích aut.

Změny plánování koncepce ulic v Německu

Nová generace technických pokynů a příruček vedla před několika lety ke změně plánování koncepce ulic v Německu. Materiály sestavila německá Asociace pro dopravu a dopravní výzkum (FGSV).
Až doposud bylo běžné zajistit na hlavních ulicích především optimální tok automobilové dopravy, to byla jediná priorita. Ulice byla na průřezu rozdělena od středu vozovky, tzn. „zevnitř ven“, a prostor byl nejprve vyhrazen pro automobilovou dopravu. Chodci a cyklisté tak nějak zůstali ve zbývajícím prostoru po stranách, což není ani bezpečné, ani uživatelsky příjemné. Cyklistům nezbyla jiná možnost než jet po chodníku.
Základní myšlenkou, na které stojí základní pravidlo pro vytváření koncepce ulice (RASt 06), je nový, opačný procesní přístup k plánování – „od okraje vozovky k jejímu středu“. Prvním krokem je v tomto případě vyhrazení dostatečného prostoru pro chodce na okraji vozovky. Stejná míra pozornosti se pak dostává cyklistické i automobilové dopravě, parkovacímu a nákladnímu prostoru i zeleni. Žádný způsob dopravy nezůstane bez povšimnutí. Pokud na ulici není dost místa, aby každá doprava měla svůj oddělený prostor, zavádí se bezpečný smíšený provoz. V případě limitovaného prostoru se doporučuje nejprve odstranit parkovací místa pro auta – tzn. upřednostnit pohybující se dopravu před stojící. Nové pokyny také doporučují zejména v případě nových silnic přebudovat ulici podle estetických kritérií urbanismu, např. pokud jde o prostorové uspořádání ulice.

Infrastruktura: Plánování veřejného prostoru: Příklady z praxe: Uspořádání ulice

Součástí příručky je i rozsáhlý katalog vhodných průřezových šablon, které vycházejí z šířky ulice. Po zodpovězení čtyř otázek lze zjistit doporučený průřez ulice:

 1. Jaký je plánovaný typ komunikace v dopravní síti a jaké jsou hlavní uživatelské nároky, co se týče rozvoje přímo na komunikaci a v jejím okolí? Lze v této oblasti očekávat hustý pěší provoz, zvýšený provoz nákladních a doručovacích vozidel nebo významný či bezvýznamný cyklistický provoz?
 2. Bude zde významná autobusová či tramvajová doprava?
 3. Jak velký automobilový provoz lze očekávat?
 4. A nakonec: Jak široký je prostor ulice, pro který budeme plánovat optimální průřez?

Infrastruktura: Plánování veřejného prostoru: Příklady z praxe: Uspořádání ulice 2

Jak postupovat, když usilujeme o kvalitní integraci a lokální přijetí

Změna koncepce hlavní komunikace má zejména v nákupních ulicích významný dopad na atraktivitu a atmosféru místa, stejně jako na obecnou bezpečnost a životní prostředí. Vždy je třeba důkladně posoudit případné střety mezi plánováním změn a potřebami dotčených osob. Dokonalé plánovací a rozhodovací procesy jsou zvlášť důležité, když jde o výstavbu či rozsáhlou rekonstrukci financovanou ze státních fondů. V Německu existují dva oficiální způsoby, jak to provést:

 • Získat stavební povolení od neutrálního státního úřadu, který prozkoumal všechny aspekty projektu a vyslechl veškeré námitky a argumenty dotčených institucí.
 • Plánovací proces (plán rozvoje), který zohledňuje návrhy a námitky široké veřejnosti. Konečné rozhodnutí o specifickém využití oblasti v okolí ulice provedou městské rady/obecní zastupitelstva.

Výhled: rozsáhlejší integrace dopravy v ulicích měst?

Zejména s ohledem na omezený prostor není nezbytně nutné, aby každý druh dopravy měl svůj vlastní dopravní pruh. Mnohá města usilují o inteligentní plánování smíšené dopravy v kombinaci s ohleduplným soužitím jednotlivých účastníků. Tento přístup spočívá ve společném využívání prostoru (sdílený prostor) a jeho základem je oční kontakt, nízká rychlost vozidel a téměř úplná svoboda pohybu chodců. Princip koexistence v nákupních ulicích s nízkou a střední hustotou provozu (do cca 10 000 aut/den) se stal základní součástí dopravních zákonů ve Švýcarsku, kde je sdílený prostor již zavedenou a osvědčenou praxí. Opatření zahrnuje rychlostní limit 20 km/h, omezené parkování na určitých místech a povinnost neohrožovat ostatní účastníky provozu. Téměř neomezenou svobodu pohybu si užívají i cyklisté, protože veškerá automobilová doprava se pohybuje zhruba stejnou rychlostí jako jízdní kola. Současné praktické zkušenosti s koncepcí integrované dopravy v ulicích, založené na principech sdíleného prostoru, jsou tématem návrhu doplňkového dokumentu RASt.

Závěr

Nejmodernější řešení cyklistické infrastruktury nabízí více možností – z nichž většina již prošla testy bezpečnosti – jak snadno a bezpečně zvládnout provoz cyklistů i v ulicích, kde okolní prostor musí pojmout několik druhů dopravy. Současná opatření jdou mnohem dál než pouze k řešení problematiky cyklistické dopravy. Místo toho nastupují koncepce uplatňující několik prvků, které integrují všechny uživatele prostoru ulice a vytvářejí rovnováhu pro všechny účastníky dopravy.

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 28.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook