Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura: Zklidňování dopravy
Obytné zóny

V obytných oblastech, kde je intenzita dopravy velmi nízká, je dobrou možností zvýšení životní kvality zavádění tzv. obytných zón. Hlavní myšlenkou obytné zóny je odstranění tradičního dělení uličního prostoru na vozovku a chodník, resp. vytvoření plochy v jedné úrovni, kterou mohou v celé šířce používat lidé k pobytu, chůzi, děti k hrám atd. Možnost průjezdu automobilu malou rychlostí přitom zůstává zachována. Zkušenost ukazuje, že dobře zpracované obytné zóny mohou velmi pomoci vylepšit životní podmínky obyvatel, zatraktivnit veřejné prostranství a dokonce zhodnotit přiléhající nemovitosti.

Je definována dopravním značením pomocí IP 26a „Obytná zóna“ a IP 26b „Konec obytné zóny“ na vjezdech, resp. výjezdech ze zóny tam, kde je možný provoz automobilové dopravy. Toto značení je žádoucí umisťovat také na významnějších místech tam, kde lze hranici zóny překonávat pouze pěšky či na jízdním kole, protože pro tyto účastníky provozu z režimu obytné zóny vyplývají odlišná práva a povinnosti oproti běžné komunikační síti. Hranici zóny není zpravidla žádoucí vyznačovat u objektů anebo nevýznamných vstupů a nemotorových vjezdů do prostoru zóny.

Zohlednění cyklistické dopravy

Žádoucí je zajištění volného průjezdu územím pro jízdní kola, nejčastěji pomocí:

  • obousměrného provozu jízdních kol pomocí tzv. „cykloobousměrek“ a to pouze pomocí svislého dopravního značení (v obytné zóně by se jednosměrné komunikace bez obousměrného provozu jízdních kol s výjimkou zvláště odůvodněných případů nenavrhují);
  • zprůjezdněním zaslepené komunikace

S ohledem na celkové výrazné zklidnění provozu není zpravidla vhodné vytvářet samostatná výrazná opatření pro průjezd cyklistů (jako například samostatné pruhy či stezky). Cyklistické vodorovné dopravní značení by mělo být používáno pouze v odůvodněných případech, například zmenšený piktogramový koridor pro naznačení doporučeného liniového průjezdu daným územím.

Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Obytné zóny: Zóna 30, Brno - Židenice

Infrastruktura: Zklidňování dopravy: Obytné zóny: Obytná zóna, Plzeň

Obr – Zóna 30, Brno - Židenice (foto: Pavel Skládaný)

Obr. – Obytná zóna, Plzeň (foto: Pavel Skládaný)

Ke stažení

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 7.2.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook