Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Infrastruktura
Značení

 

Infrastruktura: Značení: 1Česká republika má dobře propracovaný systém značených cyklotras. Garantem značení sítě číslových cyklotras je Klub českých turistů (KČT), který jej za podpory státu a regionů i udržuje.

Cyklistickou trasu tvoří systém orientačního směrového značení, jehož smyslem je označení bezpečného, komfortního, atraktivního a pokud možno co nejkratšího propojení mezi vybranými cíli, ať už se jedná o dopravní či rekreační účel pohybu na jízdním kole. Může být značena téměř v jakémkoliv prostředí, kde je provoz cyklistů dovolen, resp. kde není zakázán, tj. na všech pozemních komunikacích i mimo ně (po lesní cestě, v parku, po cyklostezce, v pěší nebo obytné zóně, zklidněné ulici, ale i po městské třídě nebo po silnici spojující jednotlivé sídelní celky). Na základě míry a způsobu využití, resp. významu propojení je třeba rozhodnout, zda je jednotlivé cíle vhodné spojit do cyklistické trasy.

Účelné propojení míst, mezi nimiž lze předpokládat poptávku po jízdě na kole (tj. propojení atraktivních zdrojů a cílů), by mělo procházet koridorem s kvalitně vyřešenou infrastrukturou pro jízdu na kole. V koridoru cyklotrasy se zpravidla nacházejí i jednotlivé prvky umožňující a zabezpečující provoz cyklistické dopravy. Cyklotrasa však může vést i po komunikaci ve společném provozu bez jakýchkoliv opatření. Mimo cyklistické trasy se mohou nacházet opatření pro cyklistickou dopravu, která často tvoří i souvislé úseky.

Pomůcka pro zapamatování rozdílu mezi cyklostezkou a cyklotrasou:

  • cyklostezka (stavební úpravy) je tudíž cyklistický hardware.
  • cyklotrasa (směrové značení v terénu) je možno přirovnat k software.

Legislativa upravující značení cyklotras:

  • Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb.
  • TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání 2002
  • TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, II. vydání 2006

Podrobné informace

Ke stažení

 

 

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 4.3.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook