Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj má zpracován „Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“ (září 2007). Cílem materiálu je definování toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cykloturistiky ještě udělat. Definuje systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následnou správu. V návaznosti na tento materiál v listopadu 2007 uvolnil Jihomoravský kraj více jak 1,0 mil. Kč na „Vyhledávající studie mezinárodních cyklistických koridorů Jihomoravského kraje“.

Díky výrazné angažovanosti Jihomoravského kraje se daří z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod realizovat většinu plánovaných akcí. Naplňování jednotlivých, priorit, cílů a opatření programu bylo zaměřeno na tyto okruhy:

  1. Finanční podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek dosáhla výše 9, 3 mil. Kč (rok 2008) a 7,5 mil. Kč (rok 2009)
  2. Finanční podpora na kofinancování schválených projektů financovaných z fondů EU. V roce 2008 dosáhla výše 1,86 mil. Kč. V roce 2009 je alokována ve výši 4 666 674,00 Kč
  3. Zajištění souhrnné prezentace kraje v oblasti cyklistiky (Celkové skutečné náklady projektu dosáhly 7 010 313,- Kč, z toho činily evropské finanční zdroje 75 %, státní rozpočet 5 % a rozpočet kraje 20 % - 1 402 062,-Kč).
  4. Koordinace a partnerství
  • Podpora kvalitní instalace a údržby informativního značení cyklotras: Klub českých turistů, Nadace partnerství – poskytnutí dotací v roce 2007 a 2008. 799 000 Kč
  • V roce 2007 byla zřízena funkce krajského cyklokoordinátora na odboru regionálního rozvoje jehož předmětem činnosti je – zpracování stanovisek k projektům podávaným do jednotlivých opatření fondů financovaných z Evropské unie, konzultace se starosty obcí a projektanty v oblasti projektové přípravy, podávání informací obcím, mikroregionům vzhledem ke zdrojům financování, koordinace jednání vedení mezinárodních tras s rakouskou a slovenskou stranou.
  • Proběhla jednání o napojení mezinárodní trasy EuroVelo 9 s Rakouskem. EV č. 9 - severojižní trasa Balt – Jadran, délka 1,930 km, vede z Gdaňska (PL) – Wroclaw(PL) - Brno – Vídeň do Puly (IT). Předjednáno je pokračování trasy po území kraje z Břeclavi (Poštorná-Reinthal) přes Lednicko-valtický areál, Mikulov, Nový Přerov (napojí na stávající trasu Cyklistické stezky Brno – Vídeň) do Brna a dále po Jantarové stezce.
  • Příprava záměru „Vyhledávací studie cyklistických koridorů v Jihomoravském kraji pro vedení mezinárodní dálkové trasy EuroVelo 4“
  • Konference, semináře a školení v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky. V červenci 2007 proběhl seminář pro potencionální příjemce podpory zaměřené na rozvoj cyklostezek na území Jihomoravského kraje.

Doporučujeme: Cykloportál Jihomoravského kraje.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook