Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Kraj Vysočina

Kraj Vysočina

V kraji Vysočina došlo ve druhé polovině roku 2006 k rozdělení kompetencí a odpovědností za cyklistickou dopravu mezi odbor regionálního rozvoje a odbor dopravy. Odbor dopravy řeší cyklistiku z hlediska dopravy – zklidňování dopravy ve městech, výstavbu nových komunikací určených pro cyklisty (cyklostezky), pomoc při žádání podpory z fondu SFDI atp.

Podpora cykloturistiky je realizována příspěvkovou organizace kraje Vysočina Tourism, která má na starosti cyklistiku z hlediska cestovního ruchu – cyklotrasy, doplňování cyklistických tras o mobiliář. Je zapojeno do projektu „Cyklisté vítáni“, připravilo nabídku tipů na výlety pro cykloturisty atp.

Kraj Vysočina poskytl finanční prostředky na podporu a rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy v minulých letech prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny a prostřednictvím Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. Kraj nemá speciální program na podporu cyklistiky. Vazba na nutnost vybudování cyklostezek plyne z Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina

Dokument vymezující základní problémové oblasti, které by mohl kraj Vysočina ovlivnit, vytyčující možná východiska a stanovující krátkodobé a dlouhodobé cíle, vedoucí ke zlepšení bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích kraje Vysočina. Obsahem dokumentu jsou statistické údaje o dopravní nehodovosti v kraji Vysočina, problémové oblasti a možná východiska, plnění opatření v rámci Národní strategie BESIP a nehodové úseky v kraji Vysočina. Nicméně daný dokument neobsahuje jasně definovány úseky, které by se měly vybudovat z hlediska cyklodopravy a bezpečnosti.

Více na www.kr-vysocina.cz/.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook