Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Kraj má zpracovanou Aktualizovanou koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje (2009), řešící na území páteřní síť cyklotras, a to evropského, nadregionálního i regionálního významu s návazností na sousední území krajů a příhraniční oblasti s Polskou republikou. Koncepce je ke stažení na www.kr-kralovehradecky.cz/.

V rámci aktualizace byl brán zřetel zejména na oblasti: bezpečnost dopravy cyklistů, infrastruktura pro cyklisty a doplnění stávající páteřní sítě. Vzhledem k rozsahu a náročnosti této koncepce je její realizace možná pouze v postupných dílčích krocích, spolupráci a koordinaci se všemi zainteresovanými subjekty působícími nejenom na území kraje, ale rovněž hledání společných zájmů vně kraje, včetně možných zdrojů financování.

Daný materiál provedl analýzu stavu sítě cyklistických tras a cyklostezek v kraji a navržení krátkodobých i dlouhodobých řešení vedoucích k rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky na území Královéhradeckého kraje s ohledem na programovací období 2009 -2015. Aktualizace je provedena minimálně v základním rozsahu stávající struktury Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje, včetně Pasportu cyklodopravy Královéhradeckého kraje, mapových výstupů a požadavku zadavatele jejího rozšířeného doplnění. V rámci aktualizace bude brán zřetel zejména na oblasti: Bezpečnost dopravy cyklistů; Infrastruktura pro cyklisty; Doplnění stávající páteřní sítě. Součástí obsahu aktualizace Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje je také její doplnění o „Akční plán“ navržený na období let 2009 – 2015.

Něco z historie: V průběhu roku 2003 a 2004 byly zadány ke zpracování takzvané „Projekty“, které měly za cíl především upřesnit navržené koridory cyklotras do jejich reálného vedení v daném území, včetně projednání se všemi zainteresovanými subjekty. Začátkem roku 2005 byl následně zadán „Projekt“ upřesnění cyklotras v části okresu Rychnov nad Kněžnou, dotýkající se návrhu cyklokotras Týniště nad Orlicí - Solnice - Skuhrov nad Bělou - Deštné v Orlických horách a Kostelec nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou - Velký Uhřínov - Deštné v Orlických horách. Současně k podpoře realizační části byl zastupitelstvem kraje schválen program podpory dotačním programem, který je vyhlašován každoročně od roku 2004. Řeší nejenom podporu zpracování příslušných stupňů PD, ale rovněž možnost vlastní realizace cyklostezek, cyklotras, značení a infrastruktury. S podporou kraje tak byly například následně realizovány PD, které vyústily v konkrétní realizaci cyklostezky na části úseku Vrchlabí – Lánov podíl komunikace I. třídy I/14 na Jizersko-krkonošské magistrále nebo cyklostezky řešící bezpečnou dopravu cyklistů v úseku Kostelec n.Orlicí – Doudleby a další. Významnou podporou v oblasti cyklodopravy je rovněž dotační titul kraje směřující k podpoře turistických autobusů umožňujících přepravu jízdních kol.

Celková podpora cyklistiky v dotačním titulu v letech 2004 – 2009 činila 29,3 mil. Kč. Daný dotační program na cyklistickou dopravu podporoval zpracování dokumentace k územnímu řízení i přímou výstavbu cyklostezek.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook