Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit: Kraje
Liberecký kraj

Liberecký kraj

 

Resort dopravy, se věnuje koordinaci cyklodopravy, spravuje Registr cyklotras Libereckého kraje (územně technický podklad ve struktuře geografického informačního systému), který obsahuje systém mezinárodních a nadregionálních tras, který je dále zahuštěn trasami regionálního a místního významu. Tento registr obsahuje stav vyznačených tras, kategorizaci tras, definuje začátky a konce tras, délku tras, nese údaje o typu značení, eviduje souběhy cyklotras se silnicemi I - III.tř.…atd. Registr cyklotras v Libereckém kraji je „živý“ dokument, který i nadále podléhá řadě změn a aktualizací. Resort cestovního ruchu se věnuje marketingu cykloturistiky.

V roce 2007 byl dopracován dokument „Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji - Technické a ekonomické zhodnocení problémů a záměrů rozvoje cyklistické dopravy včetně stanovení priorit etapizace řešení“. Cílem koncepce bylo stanovit priority etapizace řešení problémů a záměrů rozvoje cyklistické sítě i s ohledem na bezpečnost vedení tras a plnění dopravní funkce cyklotras a také aktualizace a stabilizace kategorizace cyklotras v Libereckém kraji. Zpracování díla vycházelo z Registru cyklotras LK, z dalších terénních šetření, spolupráce s cyklopartnery a došlo i na projednání návrhu koncepce se širokou cyklistickou veřejností a zainteresovanými institucemi.

V témže roce byla oficiálně vytvořena Pracovní skupina pro podporu cyklistiky v LK - pro přípravu a realizaci rozvoje cyklodopravy na území LK. Skupina je složena ze zástupců: Odboru dopravy, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, Odboru životního prostředí a zemědělství, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Odboru územního plánování a stavebního řádu a Odboru zdravotnictví.

Koncem roku 2008 byl dopracován „Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro období 2008 - 2013“. Cílem materiálu bylo definování toho, co je na území Libereckého kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cyklistiky ještě udělat. Pro implementaci zmíněného dokumentu bylo třeba ustanovit pozici cyklokoordinátora, zaktivnit činnost pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v LK a vytvořit finanční nástroj na úrovni kraje pro rozvoj cyklistiky v LK.

V polovině roku 2009 se podařilo naplnit všechny vytyčené pilíře „Programu rozvoje cyklistické dopravy v LK pro období 2008 - 2013“. Na odboru dopravy bylo zřízeno nové funkční místo „cyklokoordinátora“, bylo zřízen nový Grantový fond na podporu rozvoje cyklodopravy . 

Pro rok 2009 byly poskytnuty účelové dotace z Grantového fondu Libereckého kraje v rámci výzvy programu č.26 – Podpora rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje ve výši 5 mil. Kč. V roce 2010 následovala další výzva ve výši 1 mil Kč na realizaci cyklostezek a další projekty byly podpořeny v částce 700 tisíc Kč.

V roce 2011 nebyl vypsán grantový fond na podporu rozvoje cyklodopravy v LK. Odbor dopravy uzavřel v roce 2011 smlouvu o dílo na zpracování bilance změn ve vedení vybraných cyklotras KČT v Registru sítě cyklotras v Libereckém kraji v celkovém počtu 1026,7 km, která byla provedena nad mapovými podklady. Zákresy změn jsou podkladem pro každoroční aktualizaci linií cyklotras. Zároveň byla provedena elektronická pasportizace cykloznačení, a to na síti vybraných mezinárodních a nadregionálních cyklotras v celkové délce 302 km. Zpracovatel uložil data prostřednictvím editačního prostředí v mapové úloze „Pasportizace cykloznačení Libereckého kraje, která je zatím určena pro interní využití, ale v roce 2012 se počítá s její zveřejnění. Data cykloznačení odbor dopravy pasportizuje z důvodu přípravy pro zadání opravy cykloznačení na vybraných trasách.

Liberecký kraj se věnuje koncepci realizace „kostry cyklodopravy“. Tato vytvořená krajská síť řeší nízkoenergetické propojení sídelních útvarů Libereckého kraje a rozvoj turistického a destinačního programu. Sestává z následujících cyklokoridorů: Greenways Jizera, Cyklomagistrála Ploučnice, Segregované trasy Východ-Západ, Segregované trasy Sever-Jih.

V rámci grantové podpory se podpořilo zafinancovat zpracování studie cyklostezky od pramene Nisy až do Hrádku nad Nisou Odra Nisa. Odra Nisa je jedním ze základních stavebních kamenů „kostry cyklodopravy“ v Libereckém kraji. Studie prověřila technickou proveditelnost dané cyklotrasy, vymezila řešené území s ohledem na širší vztahy, identifikovala údaje, navrhla technické řešení se stanovením časového harmonogramu realizace záměru. Zároveň byl stanoven odborný odhad rozsahu stavebních úprav, zemních prací, případných přeložek sítí, průchodnost ochranných pásem, proveditelnost navržené trasy z hlediska vlastnictví pozemků v jednotlivých katastrech.

V následujících letech se v rámci projektu Odra Nisa předpokládá postupná výstavba 12 km novostaveb cyklostezek a úpravy 36 km cyklotrasy po stávajících komunikacích. Odhad finančních nákladů je 377 miliónů Kč.

Dalším projektem, který by měl v budoucnu zlepšit cyklodopravu v kraji, je Zelená cyklomagistrála Ploučnice. Mikroregion Podralsko získal v roce 2010 dotaci 60 miliónů Kč na realizaci úseku Osečná – Noviny (Průrva Ploučnice) z ROP Severovýchod oblast podpory 3.1 - 14. kolo výzvy.

Po dostavbě i dalších úseků se bude možné se z Děčína na kole dostat až k prameni řeky v Osečné pod Ještědem. Jednotlivé obce mají už vypracované projekty. Cyklostezku financují za účasti evropských a krajských dotací samotné obce. Celková délka je 85 kilometrů, náklady se odhadují na 100 milionů korun.

V roce 2015 má být dokončen velký projekt cyklostezky Greenways Jizera. Začátek bude u pramene Jizery a povede až k jejímu soutoku s Labem. Má měřit 190 kilometrů. Cyklostezka je na území kraje rozdělena do čtyřech úseků – Turnovsko, Železnobrodsko, Semilsko a Krkonoše. V roce 2010 získalo Sdružení Český ráj dotaci 41 miliónů Kč na realizaci úseku Dolánky – Líšný z ROP Severovýchod oblast podpory 3.1 - 14. kolo výzvy.

Po dobudování cyklostezky Varhany se lidé dostanou na kolech z České Lípy až do Kamenického Šenova. Hotové jsou zatím dvě etapy, dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Varhany v roce 2010 získal dotaci 49 miliónů Kč na stavbu třetí etapy z ROP Severovýchod oblast podpory 3.1 - 14. kolo výzvy. Celá cyklostezka bude měřit sedmnáct kilometrů.

V roce 2011 se začal Liberecký kraj aktivně věnovat přípravě realizace koridoru Odra Nisa, jež společně s dalšími velkými cykloprojekty v území (Greenway Jizera a Zelená cyklomagistrála Ploučnice) tvoří kostru cyklodopravy v LK. Projekt Odra Nisa je pro Liberecký kraj pilotním především proto, že při celkovém počtu obyvatel libereckého kraje cca 439 027, propojuje trasa obce a města, v nichž žije více než 38% obyvatelstva.

Odbor dopravy zadal vypracování potřebné projektové dokumentace v úseku 15,85 km – 19,51 km cyklotrasy Odra Nisa. Na základě této dokumentace bude provedena oprava stávající komunikace s cílem provedení cyklistické vybavené trasy.

Odbor dopravy uzavřel na roky 2012 – 2013 rámcovou smlouvu o odborném zajištění přípravy infrastruktury pro Páteřní cyklotrasu Odra Nisa v úseku Nová Ves n. N. – Hrádek n. N.. Problematika celého procesu přípravy a realizace záměru financování přípravy a realizace infrastruktury pro páteřní cyklotrasu Odra Nisa je značně složitá a obsáhlá. Zabezpečení těchto činností zahrnuje mnoho jednání a šetření v terénu, což je časově náročné. Inženýrskou činnost k projektu Odra Nisa bude zajišťovat externí společnost, která byla vybrána v rámci veřejné zakázky. Řešit bude především majetkoprávní záležitosti řešeného území, zajišťovat zpracování příslušných stupňů projektové dokumentace, řídit realizaci staveb vázanou i na získání a čerpání dotačních prostředků.

Dalším projektem v Libereckém kraji, který by měl v budoucnu zlepšit cyklodopravu v kraji, je Zelená cyklomagistrála Ploučnice. Po dostavbě i dalších úseků se bude možné se z Děčína na kole dostat až k prameni řeky v Osečné pod Ještědem. Jednotlivé obce mají už vypracované projekty. Cyklostezku financují za účasti evropských, národních a krajských dotací samotné obce sdružené v mikroregionech. Celková délka je 85 km.

Koordinátorem projektu je v liberecké části Mikroregion Podralsko a Mikroregion Peklo. Celkové náklady projektu se předpokládají při délce 50 km 200 miliónů Kč. Projekt je na území Mikroregionu Podralsko rozdělen do 7.etap:

  • 1.etapa je již realizována (2008) – Cyklostezka Osečná, úsek Lesní Domky Lázně Kundratice – dotace z ROP – cca 5 mil. Kč;
  • 2.etapa je v realizaci - Cyklostezka Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem (Průrva) (2011) – dotace z ROP cca 60 mil. Kč
  • 3.etapa je již realizováno - Cyklostezka Mimoň Zámecký most – Potoční – dotace SFDI 2011 – cca 4 mil. Kč.
  • 4.etapa je připravována k realizaci – Cyklostezka úsek Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Mimoň – náklady cca 30 mil. Kč, délka 5 km šířka 2,2 – 3 m, asfaltový povrch – žádost do SFDI 2012,
  • 5.etapa je připravována k realizaci – Cyklostezka Jablonné v Podj – odbočka Oybin
  • 6.etapa je připravována k realizaci – Cyklostezka Jablonné v Podj. , Velký Valtinov, Brniště, Zákupy
  • 7.etapa je připravována k realizaci – Smíšená cyklostezka Mimoň, Ralsko, cca náklady 30 mil. Kč

Na území Mikroregionu Peklo, tj. v části od České Lípy po Žandov je zpracována dokumentace k územnímu řízení. Projekt je rozdělen na 6.etap.

Územím kraje prochází i velký páteřní projekt cyklostezky Greenways Jizera. Trasa začíná u pramene Jizery (resp. v česko-polském pohraničí) a vede až k jejímu soutoku s Labem. Má měřit 190 kilometrů. Cyklostezka je na území kraje rozdělena do čtyřech úseků – Turnovsko, Železnobrodsko, Semilsko a Krkonoše. Koordinátorem projektu je Sdružení Český ráj, které období 2011 – 2013 realizuje akci o rozsahu 41 miliónů Kč na realizaci úseku Dolánky – Líšný z ROP Severovýchod. Další úseky souběžně realizují garanti jednotlivých úseků (např. Město Semily). Informace o projektu, páteřní trase a turistické nabídce na www.greenway-jizera.cz .

Na Českolipsku se lidé po dobudování cyklostezky Varhany dostanou na kolech z České Lípy až do Kamenického Šenova. Projekt předpokládá využití tělesa zrušené železniční trati. Realizací výstavby cyklostezky dojde k rozšíření cyklotras o dalších cca 19 kilometrů a též k rozšíření a zkvalitnění sítě turistických tras.

Investorem výstavby cyklostezky je dobrovolný SVAZEK OBCÍ-CYKLOSTEZKA VARHANY. Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo jiné také příznivé sklonové poměry stoupání, které nepřesahují 2,9%. Povrch je tvořen asfaltobetonovou vrstvou, která umožňuje využití nejen pro cyklisty, ale stává se tak ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line bruslařů.

Výstavba cyklostezky byla rozdělena na tři samostatné etapy, které budou po samostatném uvedení do provozu napojeny na stávající síť místních komunikací a tak budou jednotlivé etapy využitelné v okamžiku dokončení. Celková šířka cyklostezky je 4,0 m. Předmětem projektu je kromě položení samotného tělesa cyklostezky také osazení zábradlí, výměna dosloužilých mostních objektů.

Hotové jsou zatím dvě etapy, dobrovolný SVAZEK OBCÍ - CYKLOSTEZKA VARHANY v roce 2010 získal dotaci 49 miliónů Kč na stavbu třetí etapy z ROP Severovýchod oblast podpory 3.1 - 14. kolo výzvy. Celá cyklostezka bude měřit sedmnáct km a dále bude využívat cca 2 km stávajících místních a účelových komunikací. Výstavba byla rozdělena na tři etapy. Dokončené jsou v současné době první dvě z České Lípy přes Manušice, Horní Libchavu až do Volfartic v celkové délce 8,2 km, jejichž výstavba byla finančně podpořena Státním fondem dopravní infrastruktury.

V roce 2012 bude Svazek obcí Cyklostezka Varhany pokračovat v realizaci III. etapy výstavby cyklostezky z Volfartic do Kamenického Šenova - (Česká Lípa, Volfartice, Nový Oldřichov, Kamenický Šenov), projekt CZ.1.13/3.1.00/14.00907 je spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výstavba této etapy je posledním navazujícím úsekem, neboť propojí ukončenou stezku z Volfartic přes Nový Oldřichov až do Kamenického Šenova, kde vyústí v blízkosti Panské skály - Varhan.

Předpokládané náklady na realizaci třetí etapy jsou generálním projektantem celé stavby odhadovány na cca 45 mil. Kč a etapa je projektována jako veřejně přístupná komunikace pro pěší a cyklisty s vyloučeným provozem automobilové dopravy o celkové délce téměř 8,5 km.

V současné době je zajištěna publicita projektu instalací informačních billboardů na obou koncích budované cyklostezky a bylo ukončeno i výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP. Bylo vyhlášeno výběrové řízení „Cyklostezka Varhany – III. etapa, Volfartice – Kamenický Šenov“ na dodavatele stavebních prací. Samotná stavba třetí etapy by měla být realizována do konce roku 2012.

Více aktuálních informací najdete na adrese www.cyklostezkavarhany.cz

V Jablonném v Podještědí bylo na radnici v roce 2012 založeno zájmové sdružení právnických osob - Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou

Předmětem činnosti sdružení je koordinace aktivit ke zřízení, propagaci, správě, údržbě a provozu páteřové Cyklostezky Sv. Zdislavy Nový Bor – Bílý Kostel nad Nisou. Hlavním úkolem sdružení je vytvoření podmínek pro přípravu a realizaci cyklostezky , která odvede cyklistickou dopravu z hlavní silnice I/13 Liberec – Děčín. Dále propojí ve směru východ-západ v podhůří Lužických hor další cyklomagistrálu Ploučnice a Odra-Nisa a napojí se na v současnosti budovanou cyklostezku Varhany.

Více aktuálních informací najdete na adrese www.cyklostezkasvatezdislavy.cz

K plánování výletů doporučujeme cykloportál Libereckého kraje.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook