Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit
Města

Obecné informace:

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy České republiky nebo orgán kraje v přenesené působnosti (Zákon č. 13/1997 Sb.).
Obce, které nepatří mezi ty s rozšířenou působností, vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie (Zákon č. 13/1997 Sb.). Obecní zastupitelstva pak podobně jako krajská rozhodují o dopravní obslužnosti pozemních komunikací na svém území, tedy o místních komunikacích.

Vazba na cyklistickou dopravu:

Klíčem úspěchu celé Cyklostrategie je právě spolupráce s místní samosprávou. V mnoha městech jsou již úředníci, kteří jsou za téma cyklistické dopravy odpovědni a mají možnost ovlivňovat podporu cyklistické dopravy. To se ukázalo právě na komunální úrovni jako úspěšný model. Pro spolupráci s městy pak byl vytvořen samostatný portál – www.cyklomesta.cz.

V rámci ČR samozřejmě existují rozdíly v přepravních výkonech připadajících na jízdní kola. Evropská cyklistická federace (ECF) vytvořila koncept 3 kategorií měst, co do rozvoje cyklistiky, její podpory a významu: “začátečníci”, “pokročilí” a “šampióni”.

  • Do kategorie začátečníků patří obce, které s podporou cyklistiky jen začínají, její podíl na přepravních výkonech leží hluboko pod 10%. Tyto obce nemají dosud dostatečně nastavené organizační struktury pro rozvoj cyklistiky nebo jsou jen v začátcích, především u menších obcí chybí i personální obsazení a rozpočet.
  • Mezi pokročilá města lze řadit obce, která vykazují určitý vývoj v podpoře cyklistiky, mají jasně nastavené cíle, strategii rozvoje a podíl cyklistiky na přepravních výkonech je mezi 10-25%.
  • Mezi šampióny, lze v ČR řadit zatím jen minimum, především menších měst, jsou to obce s podílem přepravních výkonů cyklistiky přesahují 25%.

Ve všech případech se doporučuje vytvořit jasné kompetence pro cyklistickou dopravu na komunální úrovni a připravit potřebné personální a finanční zdroje. I z tohoto důvodu byla vytvořena samostatná stránka www.cyklomesta.cz, kde je možné se dozvědět více o aktivním zapojení měst k naplňování cyklostrategie.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 17.10.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook