Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit
Ministerstva ČR

Úvod

Současná podpora cyklistické dopravy je součástí programového prohlášení Vlády ČR: „Vláda podpoří rozvoj cyklistické dopravy včetně legislativních opatření ve prospěch cyklistů“ (VII. Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury, subkapitolka Doprava).

Hlavním garantem realizace Cyklostrategie bude Ministerstvo dopravy. To bude spolupracovat zejména s Implementačním orgánem realizace Cyklostrategie , s Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho příspěvkovou organizací Agenturou CzechTourism. Dále bude spolupracovat s Ministerstvem zemědělství s tématikou cyklistické infrastruktury a Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školstvím, tělovýchovy a mládeže s tématikou osvěty, vzdělávání a výzkumu. v oblasti bezpečnosti bude spolupracovat s Ministerstvem vnitra a DI Policií ČR.

Cílem je, aby cyklistická doprava byla zakotvena jako průřezové téma v různých oborech činnosti (např. doprava, zdravotnictví, plánování měst, bezpečnost) a tím také v různých resortech, které by měly vhodným způsobem zahrnut toto téma do svých oblastí.

Ministerstvo dopravy

Oblast zájmu: Kolo jako integrální a rovnocenný dopravní prostředek.

Mobilita je klíčovým faktorem městského prostředí. Integrovaná dopravní politika zajišťuje energeticky šetrnou a městotvornou mobilitu. Rovné šance, vstřícné akceptování a dostatečná hustota sítě všech dopravních systémů vytváří mobilní, živoucí města s dobrými vyhlídkami do budoucnosti. V rámci mobility v městském i řídce osídleném území má jízdní kolo relativně velký akční rádius a potenciál v rámci přestupu z osobních automobilů do jiných dopravních prostředků. Jízdní kolo je rovněž použitelné pro všechny účely cest (za prací, do škol, za nákupy a službami, v rámci aktivního trávení volného času). Na konci předešlého období hospodářského růstu se začaly projevovat kapacitní problémy, především v osobní automobilové dopravě, přičemž tento problém je v ČR stále aktuálnější a je třeba ho řešit. Evropské zkušenosti ukazují, že rozvoj cyklistické dopravy je jednou z účinných možností.

Oblast zájmu: Bezpečnost cyklistů, BESIP.

V návaznosti na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020, která byla schválená usnesením Vlády České republiky č. 599 ze dne 10. srpna 2011, je cílem podpora realizace programů zaměřených na zvyšování bezpečnosti cyklistů.

Garance realizace opatření v Cyklostrategii

Podpora opatření:

 • na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury a sítě dálkové sítě cyklotras ČR a tras EuroVelo,
 • v rámci novostaveb a rekonstrukcí státních a krajských komunikací a v rámci železničních staveb ve prospěch cyklistiky (cyklistické pruhy, cyklistické stezky, lávky, podjezdy),
 • propojující cyklistiku s veřejnou hromadnou dopravou,
 • využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů (polní, lesní cesty, podél vodních toků),
 • využití drážních těles po rušených železničních tratích pro vybudování cyklistických stezek.
 • Prevence, aneb realizace vzdělávacích, komunikačních a osvětových témat v oblasti bezpečnosti
 • Realizace legislativních opatření s ohledem na bezpečnost a plynulost cyklistické dopravy
 • Zvyšování povědomí o nástrojích ovlivňujících podporu cyklistické dopravy
 • Zefektivnění propagace a výzkumu cyklistické dopravy jako součásti životního stylu
 • Spolupráce při vytvoření národní sítě měst přátelských pro cyklisty - „Města pro cyklisty“

Ministerstvo pro místní rozvoj

Oblast zájmu: Cykloturistika.

Trh cykloturistiky přináší tolik potřebnou alternativu a udržitelný rozvoj cestovního ruchu, který je vhodný ke zpomalení tempa a zvýšení intenzity prožívání turistických zážitků. Cykloturistika je druhem cestovního ruchu, který má potenciál obohatit turistické zážitky návštěvníků a současně nezatěžuje nadměrně životní prostředí, ani nevyvolává žádné další náklady zúčastněným obcím. Atraktivní cyklistická nabídka pomáhá turistickým místům v České republice, a to i v zaostalých oblastech. Podpora cyklistiky zajišťuje pracovní místa v různých oblastech služeb okolo cykloturistiky - www.ceskojede.cz

Oblast zájmu: Cyklistika a územní plánování.

Z hlediska územního plánování je potřeba míti na paměti zajímavá data oficiální příručky pro cyklistiku Evropské komise: „Ve městě lze například přepravit na pruhu širokém 3,5 metru (běžný jízdní pruh) za 1 hodinu 22 000 osob kolejovým vozidlem, 19 000 lidí pěšky a 14 000 lidí na kole, ale jen 9 000 lidí autobusem a 2 000 lidí osobním automobilem. Přitom celková plocha jízdních pruhů pro automobily v České republice přesahuje plochu chodníků, kolejišť a cyklistických stezek dohromady. 30 % veškerých jízd automobilem je kratších než 3 km, jízdní kolo přitom může být do vzdálenosti 5 km ve městě rychlejší než automobil a do 8 kilometrů stále ještě srovnatelné s automobilem i kolejovou dopravou.“ Především v městském prostředí, ale i mimo něj je potřeba plánovat a realizovat sítě páteřních a místních cyklokomunikací sloužícím různým uživatelským skupinám na základě generelů cyklistické dopravy v obci. Na krajské úrovni je třeba zpracovat generel cyklistické dopravy, který je základním dokumentem pro implementaci krajských cyklostezek a slouží i jako podklad pro národní síť dálkových cyklotras, která slouží především potřebám cykloturistiky.

Garance realizace opatření v Cyklostrategii

 • Podpora přeznačení a údržby sítě dálkových cyklotras ČR a tras EuroVelo
 • Marketingová podpora produktu Česko jede
 • Zajištění potřebné infrastruktury pro cykloturistiku
 • Podpora služeb a rozvoj lidských zdrojů v oblasti cykloturistiky

Ministerstvo zdravotnictví

Oblast zájmu: nedostatek pohybové aktivity.

Jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně–cévních nemocí je nedostatek pohybové aktivity. Chůze a cyklistika jako denní činnosti podporují zdraví prostřednictvím aktivní fyzické činnosti, podporují snižování hluku a znečišťování ovzduší. Přínosy pro zdraví pravidelnou fyzickou činností lze shrnout následovně: 50 % snížení rizika srdečně-cévních onemocnění (tj. podobný účinek jako nekuřáctví), 50 % snížení rizika onemocnění diabetes mellitus II. typu (cukrovkou), 50 % snížení rizika vzniku obezity, 30 % snížení rizika hypertenze. Oproti chůzi snižuje cyklistika při pohybu zatížení kyčelních kloubů a kloubů nohou. Celkem 30 minut rychlejší chůze nebo jízdy na kole po většinu dní v týdnu, i když prováděno v 10-ti až 15-ti minutových intervalech, je účinným prostředkem k docílení uvedených zdravotních přínosů. Nedostatek pohybu je hlavní příčinou mnoha zdravotních problémů: 60% dětí má problémy se správným držením těla, 40% dětí má koordinační těžkost. Pomocí jízdy na kole můžeme mnoho zlepšit.
V úvahu je třeba brát i další dopady dopravy na zdraví obyvatel. Státy s vysokým podílem cyklistické dopravy vykazují několikanásobně nižší dopravní nehodovost i závažnost těchto nehod než státy, ve kterých je podíl cyklodopravy minimální.

Garance realizace opatření v Cyklostrategii

 • Využívání dotačního programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ (NPZ - PPZ) a další evropské programy zaměřené na problematiku zdraví.
 • Zefektivnění propagace cyklistické dopravy a jejích přínosů pro jednotlivce i společnost.

Ministerstvo životního prostředí

Oblast zájmu: hluk, emise.

Jízdní kolo jako dopravní prostředek v provozu neemituje škodliviny, zatímco znečištění emisemi z individuální motorové dopravy od devadesátých letech stále stoupá (u stacionárních zdrojů naopak pokleslo). Zvýšení podílu cyklistické dopravy nepřímo snižuje hluk v území. Na druhé straně cyklosport v terénu (cyklotrial, horská kola v rekreační cyklistice mimo cestní síť – off-road) může na nevhodných místech způsobovat problémy, spočívající v narušování klidového režimu chráněných území přírody, ničení stanovišť chráněných druhů rostlin, výskytišť a hnízdišť chráněných druhů živočichů, narušování vegetačního krytu a způsobování půdní eroze.

Garance realizace opatření v Cyklostrategii

 • Koordinace na území ČR propagační akci EU, Evropský týden mobility, která se koná pravidelně ve dnech 16. - 22. září a Evropský den bez aut (22. září).
 • Zefektivnění propagace cyklistické dopravy a jejích přínosů pro jednotlivce i společnost.

Ministerstvo zemědělství

Oblast zájmu: rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na venkově.

70 % území ČR je venkovský prostor a právě hustá síť cykloturistických tras a cyklistických stezek vede přes český venkov na podporu rozvoje zejména domácího cestovního ruchu. Nástroje resortu jsou velmi opodstatněné pro rozvoj cykloturistiky – Program rozvoje venkova, komplexní pozemkové úpravy, aktivity MAS LEADER - naplňování Strategii místního rozvoje v oblasti cestovního ruchu, péče o krajinotvorbu a oživení vesnic, zlepšen kvality života na venkově (EAFRD), soutěž Vesnice roku , údržba a provoz lesních cest v rámci lesního hospodaření, cyklostezky podél vodních cest, atd.;

Garance realizace opatření v Cyklostrategii

 • Podpora využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů (polní, lesní cesty, podél vodních toků),

Ministerstvo vnitra

Oblast zájmu: bezpečnost, nehodovost.

Počet smrtelných úrazů cyklistů na počet kilometrů ujetých na kole je v ČR stále vysoko nad průměrem uváděným v cyklisticky vyspělých zemích (Nizozemsko, Dánsko či Německo). Je proto nutné nejen vést kampaně zaměřené na cyklisty, ale současně je nutná tvrdá represe jak vůči neukázněným cyklistům, tak i řidičům.

Oblast zájmu: prevence krádeže kol.

Snížení počtu krádeží jízdních kol se dá docílit identifikací a registry jízdních kol, spojených s činností městské policie, dále bezpečným parkováním jízdního kola, zámky a dalšími preventivní programy.

Garance realizace opatření v Cyklostrategii

 • Kontrola aneb realizace preventivně bezpečnostních akcí spojených s monitoringem nehodovostí cyklistů, kontrola dodržování pravidel silničního provozu.
 • Monitorovat dopravní nehody, jejichž účastníkem byl cyklista a zpracovat získaná data za využití centrální evidence dopravních nehod.
 • Podpora vzniku preventivních programů proti krádežím kol (dotační program MV ČR na pořizování stojanů, zřízení centrálního registru jízdních kol, navrhnout a prodiskutovat soubor opatření v gesci příslušných subjektů: obce, města, MV, MMR, MD, MŠMT…), která přispívají ke snížení krádeží jízdních kol, informovanosti občanů či objasněnosti apod.).

Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu

Oblast zájmu: vzdělávání.

Zejména vazba na dopravní výchovu na školách a podporu vedení mládeže k aktivnímu trávení volného času

Garance realizace opatření v Cyklostrategii

 • Podpora komplexní dopravní výchovy na místní úrovni se začleněním zdravotních a environmentálních prvků výhod cyklistické dopravy.
 • Podpora realizaci aplikovaných výzkumných projektů s cyklistickou ématikou

Meziresortní pracovní skupina a Implementační orgán realizace Cyklostrategie

Meziresortní pracovní skupina bude společně koordinovat implementaci jednotlivých opatření a dílčích výzev v oblasti cyklistiky a bude úzce spolupracovat s Implementačním orgánem realizace Cyklostrategie. Ten se bude zabývat širokým spektrem témat od politické podpory přes legislativu, technická řešení, ekonomické dopady a jeho činnost by měla zahrnovat i osvětu a marketing, vše s využitím již ověřených zahraničních zkušeností. Členové týmu budou specialisté v jednotlivých oblastech, většinou s mezioborovým přesahem. Inspirací je obdobný cyklostrategický dokument z Německa, ve kterém Federální vláda Německa pověřila DIFU (Deutsches Institut für Urbanistik, tedy Německý institut pro urbanismus (www.difu.de), aby rozvinul a realizoval koncepci Německé cyklistické akademie (Fahrradakademie).
Implementační orgán bude spolu s meziresortní pracovní skupinou pověřen naplňováním Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR a byl by financován z prostředků MD, MMR a evropských fondů, jak je tomu doposud. Koordinační práce bude zaměřena zejména na poradenství a konzultace pro obce a města k jednotlivým prioritám a cílům a spolupodílet se na realizaci řady opatření národní Cyklostrategie.
Za tím účelem byly již do organizační struktury Ministerstva dopravy ČR doplněny úkoly, spojené s cyklistickou dopravou. Roční objem finančních prostředků na cyklistickou dopravu by neměl být nižší než 2,0 mil. Kč.

Přehled strategicky dokumentů, podporují cyklistickou dopravu  [ 318,51 KB]

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 17.10.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook