Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit
Státní a veřejné organizace

Úvod

Efektivní meziresortní spolupráce různých úrovní veřejné správy a dalších aktérů je nezbytným předpokladem pro výkonný systém podpory cyklistiky ve smyslu národního plánu rozvoje cyklistiky. Jedním z nejdůležitějších a přitom nejnáročnějších úkolů je přivést různé organizační a správní úrovně všech zainteresovaných subjektů ke společné, do budoucna orientované koncepci. Pro spolupráci při plánování cyklistické dopravy mezi různými úrovněmi je nutné dobré poskytování informací a transparentnost a efektivita finanční stránky věci. Svým rolí mohou přispět zejména:

Centrum dopravního výzkumu v. v. i. (CDV)

Obecná definice: CDV je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Vazba na cyklistickou dopravu: V letech 2004 - 2012 byla Cyklostrategie koordinována především Ministerstvem dopravy ČR, které zadalo implementaci Cyklostrategie Centru dopravního výzkumu, v. v. i.. V současné chvíli CDV je i spoluautorem nové Cyklostrategie. Hlavní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v ČR Ing. Jaroslav Martinek, který je pracovníkem CDV.

Česká komora architektů (ČKA)

Obecná definice: ČKA je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Vazba na cyklistickou dopravu: Výukové programy o plánování a projektování cyklistické infrastruktury propojit s aktivitami ČKA a spolupracovat s ní na dalším odborným vzdělávání architektů, aby získali nové informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)

Obecná definice: ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb. (zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Vazba na cyklistickou dopravu: Výukové programy o plánování a projektování cyklistické infrastruktury propojit s aktivitami ČKAIT a spolupracovat s ní na dalším odborným vzdělávání dopravních inženýrů / projektantů, aby získali nové informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Česká silniční společnost (ČSS)

Obecná definice: Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska. Těžištěm činností České silniční společnosti je práce poboček a odborných sekcí.

Vazba na cyklistickou dopravu: Výukové programy o plánování a projektování cyklistické infrastruktury propojit s aktivitami ČSS a spolupracovat s ní na dalším odborným vzdělávání dopravních inženýrů / projektantů, aby získali nové informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Dopravní inspektorát Policie ČR

Obecná definice: Dopravní inspektorát je součástí pořádkové policie. Vykonává dohled nad plynulostí provozu na pozemních komunikacích a působí při jeho řízení. Dopravní inspektorát rovněž řeší dopravní nehody. Dopravní inspektoráty jsou rozděleny na dvě skupiny - Skupinu dozoru nad silničním provozem a Skupina dopravních nehod.

Vazba na cyklistickou dopravou: Kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu, jako například zákaz jízdy na červenou, používat za tmy osvětlení kola, atd. V určitých případech brát kontrolu jako podnět pro změnu legislativy, či úpravu nevhodné infrastruktury. Dále se to týká monitoringu dopravních nehod, jejichž účastníkem byl cyklista a zpracovat získaná data za využití centrální evidence dopravních nehod.

Lesy ČR, s. p.

Obecná definice: Hlavním posláním je hospodaření v lesích, které jsou ve vlastnictví státu, a správa určených drobných vodních toku. Základem lesnické strategie podniku je trvale udržitelné obhospodařování lesu.
Definice lesní cesty je v českých pravidlech silničního provozu zmíněna jako druh účelové komunikace. Lesní cesta je termín vyhrazený pro komunikace sloužící primárně lesnímu hospodářství; turistickým a jiným veřejným účelům slouží kromě nich ještě lesní stezky a lesní pěšiny. Zatímco silnice procházející lesem se nepovažuje za součást lesa, na lesní cesty se zpravidla vztahuje lesní zákon. Některé lesní cesty patří přímo vlastníkovi lesa, některé patří jiným vlastníkům.

Vazba na cyklistickou dopravu:

 • Využívání lesních cest pro vedení cyklotras a výstavby nové cyklistické infrastruktury. Příkladem je realizace pilotního projektu cyklostezky Železné opony v Plzeňském kraji - Švarcava – Rybník. Délka 3.250 m, rozpočet cca 10.300 000 Kč vč. DPH. Zde se podařil historický průlom, po 4 letech jednání Lesy ČR povolily stavbu cyklostezky na jejich využívané cestě. První případ v Plzeňském kraji. Dále se projektují 2 km v lese u Bělé a další 1 km v lese nad Pivoní. A bude se stavět 1 km u Hvožďan.
 • Jak se zapojit: Státní a veřejné organizace: Značka Dopravní obsluze vjezd povolen
 • Problematika vyznačení cyklotras po lesních cestách LČR a zodpovědnost za úrazy - Lesy ČR dlouhodobě vycházely vstříc s povolením vyznačení cyklotrasy, ale po té, co se začaly na kole hromadit úrazy na takto vyznačených trasách v lese (třeba spadlá větev, díra..) a co pak dotyčný poškozený žádá odškodnění, nebo to dá k soudu (lidi jsou takoví), tak pak to vede k tomu, že Lesy ČR nemají zájem o další převádění cyklotras ze silnic na lesní účelové komunikace, nebo dokonce chtějí stávající trasy odznačit. Děje se to hlavně při aktualizacích a pořizování územně plánovací dokumentace). Mnohé se sice obhájí díky evidenci KČT, ale podobných problémů stále přibývá.
  • Příklad 1 - Příkladem je únorové jednání (2012) o nově navržené cyklotrase v rámci ÚP, která by měla zajistit lepší propojení stávajících cyklotras v LPF, která vede po stávající lesní účelové komunikaci. Návrh nebyl podpořen, neboť paní ředitelka Lesní správy Černá Hora argumentovala, že již došlo na těchto komunikacích v jejich zájmovém území k několika smrtelným úrazům a Lesy ČR teď čelí soudním žalobám a že navržené cyklotrasy se proto snaží redukovat. Dále je problém, že cyklotrasy většinou byly značeny začátkem 21.století a tehdy se projednávalo jen obecné vedení cyklotrasy přes Lesy ČR. Jelikož nikdo tehdy nepředpokládal problémy, tak trasy byly povolávány bez úředního zápisu. Dnes se tím argumentuje, že cyklotrasy vlastně vznikly na černo. Takto by se zhroutil celý systém značení cyklotras v ČR. Jaroslav Keprt, Cyklokoordinátor Jihomoravského kraje
  • Příklad 2 - V dalším regionu se rovněž setkávají s problémem, že Lesy ČR odmítají udělit souhlas s umístěním značených tras pro cyklisty na svých pozemcích. Mají totiž s cyklisty "nemilé zkušenosti". Například v roce 2011 někde na pozemku LČR naboural do závory přes lesní cestu, LČR zažaloval a soudní pře běží dosud. Přitom šlo údajně o cyklistickou trasu vyznačenou městem bez dohody s LČR. LČR říkají, že vlastník pozemku se z odpovědnosti za případné nehody (to je nepřesná formulace, jde o odpovědnost za stav cesty, za závory,atp.) nevyviní žádnou dohodou s jiným subjektem, žádným umístěním cedule "na vlastní nebezpečí". Příkladem je oficiálně značená stezka v Boubíně, kde na turistku spadl suchý strom a byl z toho opět problém. Zástupci LČR v našem regionu říkají, že když např. na naučné stezce na Kladské (vede po lávkách po rašelině) někdo klopýtne díky chybějící plaňce na lávce, tak za to zodpovídají Lesy ČR (opět i přes umístění cedulky Na vlastní nebezpečí). Mgr. Radovan Fišer, A B R I, s.r.o. - Dotační a rozvojová agentura, Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov. Tel.: 352 723 185, E-mail: fiser@abri-dotace.cz, Web: www.abri-dotace.cz

Návrh na řešení: Upřesnění Zákona č. 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995, o lesích (lesní zákon):

 • Využití lesní sítě komunikací pro cyklistickou dopravu
 • Problém s různými výklady zákona, řešících pohyb bajkerů po lesních cestách a stezkách. Jde především o vymezení pojmů "lesní cesta" a souvisejícího zařazení úzkých stezek a pěšin. Je proto třeba jasně definovat zákonné právo použití lesních cest a stezek terénní cyklistiky.
 • Není dořešena zodpovědnost majitele lesa vůči úrazům týkající se zodpovědnosti majitele lesa vůči úrazům návštěvníků.

Více k tématice lesních a polních cest.

Národní síť Zdravých měst (NSZM)

Obecná definice: Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.

Vazba na cyklistickou dopravu: Úzká vazba na veškeré školící aktivity Cyklistické akademie a úzká spolupráce s nově vznikající sítí přátelských měst pro cyklistiku.

Nadace Partnerství

Obecná definice: Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje.

Vazba na cyklistickou dopravou: Člen pracovního týmu správy webu cyklostrategie. Spolupracuje na záložkách Cykloturistika (Greenways, EuroVelo, cyklisté vítání), Cyklopolitika (Soutěže – Cesty městy; Bezpečné cesty do škol), Cyklopolitika (Mezinárodní spolupráce – Schweizmobil

Povodí

Obecná definice: Povodí je základní jednotkou pro vyhodnocování toků látek v přírodě. Správa a údržba toků včetně veškerých protipovodňových opatření se provádí podle jednotlivých povodí. Ty jsou následující:

Vazba na cyklistickou dopravu: Podpora vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků a na protipovodňových hrázích. Cyklostezky je nutné koncipovat jako víceúčelové komunikace (cyklostezka + účelová komunikace). Pokud se budují protipovodňové hráze, tak již v územním řízení se nesmí zapomenout na definování cyklostezky, na kterou proběhne územní, stavební a kolaudační řízení buď společně anebo následně v přímé koordinaci. Zároveň je třeba zajistit to, aby takovouto účelovou komunikaci, kde cyklistická doprava dominuje, bylo možno financovat z prostředků SFDI vyhrazených na cyklostezky.

Doporučení k podpoře vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků a na protipovodňových hrázích:

Doporučení ke změně Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy:

 • Dle vodního zákona nesmí být protipovodňová hráz pojížděna žádným vozidlem, mimo vozidel povodí. Jízdní kolo je ale také považováno za vozidlo, proto by nemělo jezdit na hrázích. Kolo by mělo mít ale obecně v legislativě v tomto ohledu stejnou „volnost“, jakou má chodec, tzn. obecný volný přístup.

Pozemkový fond ČR

Obecná definice: Pozemkový fond České republiky (dále jen „Pozemkový fond“) byl zřízen zákonem č. 569/1991 Sb. Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. S účinností od 1. ledna 2010 došlo na základě zákona č. 299/2009 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 569/1991 Sb., ke změně organizační struktury Pozemkového fondu.

Vazba na cyklistickou dopravu: Jedním z nástrojů k podpoře cyklistiky je využití pozemkových úprav. Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Realizace pozemkových úprav pak úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy venkova, jejichž součástí je i zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest, které jsou vhodné i pro cyklisty.
Dalším doporučením je, aby obce požádaly Pozemkový fond ČR (PF ČR) o bezúplatný převod dotčených pozemků - „ostatních komunikací“, které leží na významných cyklotrasách. Příkladem je úsek Jantarové stezky v Moravskoslezském kraji mezi mezi Jistebníkem a Polankou, kde parcely č. 1318 a 1281/1 patří sice obci Jistebník, nepatří jim však komunikace jako takové, které jsou ve správě PF ČR. Obec Jistebník tak nemůže získat na dotaci na opravu dané komunikace.

Doporučení ke změně Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu:

 • Problém s novelizací zák. č.334/1992 Sb., která se udála v prosinci 2010 jako přílepek k zákonu č.402/2010 Sb. k solárním elektrárnám. Legislativním „přílepkem“ k zákonu č. 402/2010 Sb., ze dne 14. 12. 2010 byl změněn zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. S cílem omezit neúměrné a nevratné zabírání zemědělské půdy byly s účinností od 1. 1. 2011 skokově zvýšeny sazby náhrad za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Bohužel, zvýšené náhrady mají velmi negativní dopad i na výstavbu cyklostezek. Ve výčtu staveb, pro které se odvody nepředepisují (viz §11 odst. (3) zákona 334/1992 Sb., cyklostezky, resp. stavby pro bezmotorovou dopravu uvedeny nejsou. Finanční dopady jsou značné. V nížinách je běžná základní cena podle bonitovaných půdně ekologických jednotek kolem 10 Kč/m2 i vyšší. Vynásobíme-li tuto cenu tzv. ekologickou vahou ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí (např. pro chráněnou oblast přirozené akumulace podzemních vod = 10) a tzv. koeficientem třídy ochrany (na úrodných půdách to je až 9 x), dostáváme se k sazbám odvodů v řádu několika set korun českých.
 • Při délce cyklostezek v kilometrech jsou potom odvody v řádu milionů a mohou se blížit nákladům na samotné vybudování cyklostezky. Je nanejvýš potřebné, aby byla tato situace změněna. Nejlépe zařazením „staveb pro bezmotorovou dopravu“ do výčtu v §11 odst. (3) zákona 334/1992 Sb.

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR)

Obecná definice: Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Vazba na cyklistickou dopravu: V současnosti nemá správce dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy (ŘSD) ani II. třídy (kraj) povinnost řešit dopravní bezpečnost cyklistů na silnicích I., resp. II. třídy, a to v hlavním ani přidruženém dopravním prostoru. Problém nastává v soubězích nebo i mimoúrovňových kříženích, kde jsou zpravidla potřeby cyklistické dopravy systematicky opomíjeny zejména u rekonstrukcí. Především nelze zajistit přípravu a realizaci úprav pro cyklistickou infrastrukturu.

Problémy a jejich řešení nabízí nová Cyklostrategie:

Příklad z praxe (10/2012): projekt stavby D11 okolo Hradce Králové a jeho vazba na cyklotrasy (cyklostezky) přetínajících tuto zamýšlenou stavbu.
Jedná se o zohlednění cyklostezky H.K.(Kukleny) – Stěžery (dálková č.14, přeznačení z č. 181) a H.K. – Svobodné Dvory (dnes vyznačena jako 4352). Projektant byl osloven zástupcem Stěžer a Magistrátu H.K. ve smyslu rozšíření mostního tělesa pro realizaci cyklostezky.

Jak se zapojit: Státní a veřejné organizace: Příklad z praxe ŘSD

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Obecná definice: Na základě zákona o transformaci Českých drah, státní organizace (č. 77/2002 Sb.) došlo 31.12.2002 k zániku státní organizace České dráhy bez likvidace. K 1.1.2003 vznikly dvě nástupnické organizace, a to České dráhy, a.s. a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). SŽDC hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu. Dále plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty.
Vazba na cyklistickou dopravu: Problém nastává v soubězích nebo i mimoúrovňových kříženích, kde jsou zpravidla potřeby cyklistické dopravy systematicky opomíjeny. Především nelze zajistit přípravu a realizaci úprav pro cyklistickou infrastrukturu. Problémy a jejich řešení nabízí nová Cyklostrategie.

SŽDC se dále týkají tyto „cyklistické záležitosti:

 • Bezúplatný převod opuštěného drážního tělesa obcím, které na něm mohou vybudovat cyklostezku. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty sice nemůže bez souhlasu vlády bezúplatně převádět majetek železniční dopravní cesty na třetí osobu, ani učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu, předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení nebo kupní smlouvy. Tento majetek též nelze postihnout výkonem rozhodnutí. Nicméně od 1. 6. 2008 byl rozšířen par. 20 odst. 4 zákona č. 77/2002 Sb. o možnost bezúplatného převodu majetku, podmíněného souhlasem vlády. Možnost podpory financování ze SFDI jako způsobilé výdaje fondu.
 • Parkování kol - v současné době je parkování kol v kompetenci především obcí, na menších nádražích pak ČD/SŽDC. Protože ale hraje uložení kol v cíli či začátku jízdy kardinální problém, je nutná podpora státu a krajů především v přestupních, uzlových bodech s veřejnou i individuální dopravou (důležité vlakové a autobusové terminály B+R) – zřizování krátkodobého i dlouhodobého parkování kol na nádražích – zpracování Manuálu parkování na důležitých uzlových dopravních uzlech
 • Realizace opatření ve prospěch cyklistiky (cyklistické lávky, podjezdy) v rámci novostaveb a rekonstrukcí železničních staveb (spolupráce od zadání projektové dokumentace).

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Obecné informace: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

Vazba na cyklistickou dopravu: Poskytuje finanční prostředky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, které plyne ze Zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Více o SFDI z hlediska financování cyklostezek.

Státní zdravotní ústav (SZÚ)

Obecné informace: SZÚ je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a opatřením ministryně zdravotnictví čj: 31334/2002 ze dne 17. 12. 2002. Sídlem ústavu je Praha.

Vazba na cyklistickou dopravu: Úzká vazba na veškeré školící, vzdělávací a marketingové aktivity, které povedou ke změně životního stylu a k zvýšení pohybové aktivity obyvatel.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Obecné informace: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - S účinností od 1. 7. 2002 byl zákonem č. 201/2002 Sb., zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Sídlem Úřadu je Praha. Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Dne 19. března 2004 nabyl účinnosti zákon č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Vazba na cyklistickou dopravu: Některé cesty, které jsou vhodné pro cyklistickou dopravu, jsou ve správě ÚZSVM. Dalším doporučením je, aby ÚZSVM umožnil obcím rychlý bezúplatný převod dotčených pozemků - „ostatních komunikací“.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 17.10.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook