Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Jak se zapojit
Vysoké školy

Chceme napomoci vysokým školám vychovat mladou generaci k tomu, aby až bude v praxi (na úřadě, ve firmě, a nebo na škole), mohla pozitivně ovlivňovat další rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky.

Praxe je dnes taková, že řada studentů ve svém oboru narazí na problematiku cyklistické dopravy a cykloturistiky a mnozí z nich si pak dané téma vyberou pro bakalářskou, či diplomovou práci. Mnoho prací ale skončí nenávratně v archivech vysokých škol, aniž by nějakým způsobem dokázaly ovlivnit realitu všedních dnů.

Studentům a jejich vedoucím prací nabízíme možnost:

 • upřesnění zadání práce,
 • průběžné konzultace k dané problematice,
 • zprostředkování kontaktů na klíčové osoby ze samosprávy,
 • publikování na webu cyklodoprava - recenze prací, nebo vybraných kapitol s novým pohledem do problematiky či na rozvoj vybrané lokality.

Tento systém se zatím osvědčil ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou dopravní a jejím projektu „Rozvoj cyklistické dopravy“. Principy této spolupráce bychom pak chtěli rozšířit i na další vysoké školy.

ČVUT v Praze, Fakulta dopravní a její projekt „Rozvoj cyklistické dopravy“

Projekt ČVUT v Praze Fakultě dopravní se zabývá mj. otázkami spojenými s bezpečností cyklistické dopravy, se začleněním cyklistické dopravy do územně plánovací dokumentace a všeobecným stavem cyklistické dopravy v ČR. Studium je totiž založeno na principu tzv. projektově orientované výuky. Na projektu mají studenti možnost se zapojit do vědeckovýzkumné činnosti fakulty a získat návyk pro týmovou práci. Tato činnost vyústí závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou prací.

Zkoumá se jak vztah mezi osobními auty a cyklisty, ale i kontakty cyklistů a chodců. Touto problematikou se zabývá studie podmínek zřizování komunikací pro chodce a cyklisty (se společným nebo odděleným provozem) a obousměrného cyklistického provozu v jednosměrných komunikacích. Samostatnou kapitolou je problém vedení cyklistické dopravy prostorem zastávek MHD. Je zřejmé, že cyklistická doprava ve městech musí mít svůj ucelený systém v rámci řešení dopravy daného města (integrace cyklistické a veřejné dopravy, okolí zastávek MHD).

Pro daný projekt jsou důležité i dopravně-sociologické průzkumy zaměřené na cyklistickou dopravu, aby komunikace byla přiměřeně využívána - posuzování různých variant vedení cykloturistických tras. V naší zemi se na cyklisty v některých regionech stále ještě zapomíná. Důraz je tedy kladen i na povědomí všem občanům, úředníkům i politikům, že cyklista je rovnocenným účastníkem provozu na pozemních komunikacích.

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph. D., Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. a Ing. Tomáš PADĚLEK

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb

Cyklopolitika: Spolupráce s vysokými školami: Možnosti nemotorové dopravy ve městech  [Disertační práce - Ing. Zbyněk Sperat: Efektivní podpora cyklistické dopravy 408,48 KB]

Doktorský studijní program: Stavební inženýrství
Studijní obor: Inženýrství životního prostředí
Školitel: doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
Praha, září 2009

Anotace disertační práce

Předmětem této disertační práce je analýza stavu a legislativních podmínek cyklistické dopravy v Česku a transformace úspěšných zahraničních způsobů její podpory do našich podmínek.

Současná česká legislativa není vůči cyklistům přátelská, což má za následek zejména fakt, že nově budované stezky pro cyklisty v přidruženém prostoru místních komunikací, jsou nemalou částí cyklistů ignorovány. Tato skutečnost je podložena dopravním výzkumem a podrobně rozebrána, zároveň jsou uvedena doporučení ke změně legislativy.

Práce dále srovnává nehodovost cyklistů a její příčiny v Česku a v Nizozemsku, popisuje zahraniční dopravně-technická opatření pro zkvalitnění cyklistické infrastruktury, prezentuje průzkum zaměřený na konkurenceschopnost kola jako dopravního prostředku a uvádí příklady nástrojů cyklistické dopravní politiky a možnosti využití analýzy nákladů a přínosů na podporu cyklodopravy.

Motto disertační práce

„První odstavec ústavy jakékoliv demokratické společnosti říká, že všichni obyvatelé jsou si rovni a veřejné blaho musí převládat nad soukromými zájmy. Urbanistické plánování toto musí respektovat. Bezpečná doprava je základním lidským právem, obyvatelé mají právo bez obav vyjít před své domy, bezpečně se pohybovat po okolí svého bydliště a ve svém městě, chodit do práce nebo nakupovat. V demokratické společnosti nemůže být právo na bezpečnou mobilitu omezeno pouze na ty, kdo užívají motorové dopravní prostředky. Cyklistika je přirozená lidská mobilita. Zjednodušeně na ni může být nahlíženo jako na více efektivní způsob chůze.

5000 let byly městské ulice bezpečné pro chodce, koně a koňské povozy sice chodcům pohyb znepříjemňovali, nepředstavovali pro však pro ně smrtelné nebezpečí. Když se objevil automobil, chodci byli vymístěni z ulic a upoutáni na úzké chodníky. Jízdní kolo mělo zpočátku své místo na ulici společně s motorovými dopravními prostředky. Pouze málo zemí dnes pro jízdní kola buduje přiměřenou infrastrukturu. V demokratické společnosti však musí zákon zajistit bezpečné komunikace pro cyklisty na každé cestě v extravilánu i v intravilánu.“

Enrique Peñalosa, starosta Bogoty (6 780 000 obyvatel v roce 2005), konference Velo-city 2005 v Dublinu

Rámec připravované spolupráce CDV a katedry Rekreologie FTK UP v Olomouci

Na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci je v současné době stěžejním tématem problematika podpory pohybové aktivity a aktivního životního stylu a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak v oblasti rozvojových projektů. Vychází se přitom z jasně evidované poptávky Světové zdravotnické organizace (WHO) a Ministerstva zdravotnictví ČR po aktivitách v oblasti prevence nadváhy a obezity, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu 2. typu a dalších tzv. „civilizačních onemocnění“. Ta jsou v současné době hlavní příčinou smrti v ČR a jejich vysoká prevalence z pohledu financí enormně zatěžuje zdravotnický a sociální systém ČR. Pohybová aktivita a tzv. aktivní transport, kam patří zejména chůze a jízda na kole, jsou klíčovými prostředky v boji proti těmto onemocněním.

V současné době je ve fázi příprav návrh smlouvy CDV a KR FTK v následujících rovinách spolupráce na:

 • výzkumu v oblasti životního stylu, specificky motivace a adherence k cyklistice jako významné formě pohybové aktivity u různých skupin populace.
 • projektech implementace výsledků výzkumu do praxe.
 • projektech zaměřených na postupné a dlouhodobé změny kulturního charakteru ve školním prostředí mající za cíl posilovat zájem dětí a mládeže o cyklistiku jako formu dopravy do školy a zpět i jako rekreační pohybovou aktivitu.
 • tvorbě a implementaci projektů posilujících občanskou zainteresovanost a demokratickou zodpovědnost za rozvoj dlouhodobě udržitelných forem dopravy.
 • projektech zaměřených na změnu kultury a související posun preferencí ve prospěch cyklodopravy u zaměstnanců firem a státních institucí.
 • podporu projektů zaměřených na navrhování a vytváření přístupových koridorů zajišťujících bezpečnou a atraktivní cyklistickou dostupnost škol pro žáky, studenty a učitele.
 • projektech zdůrazňujících aktivní propojování jednotlivých participujících subjektů s cílem zvyšovat pocit ownershipu, neboli spoluvlastnictví myšlenky projektu.
 • projektech zaměřených na rozvoj infrastruktury podmiňující bezpečné provozování různých forem rekreační cyklistiky.
 • zajištění odborné praxe studentů oboru rekreologie v oblasti rozvoje a podpory cyklodopravy.

Uskutečněné projekty a dílčí spolupráce

 • Olomoucký Den bez aut v rámci Evropského týdne mobility
 • CDV se formou přednášky a workshopu podílelo na realizaci kurzu katedry rekreologie KPLP3 Cyklokurz pod vedením Dr. Hoffmannové, zaměřeného na rozšíření obecného rámce pohledu na jízdní kolo
 • Dr. Hoffmannová a Mgr. Šebek z KR FTK prezentovali 8. 10. 2010 na Bike konferenci v rámci Sport Life Brno příspěvek o jízdním kole jako programovém prostředku v kurzech výchovy a rekreace v přírodě

Probíhající projekty

 • V současnosti probíhá na katedře rekreologie pilotní část studie motivace k využívání kola jako dopravního prostředku pro dojíždění do školy a zpět u žáků základních a středních škol na Jesenicku.
 • Spolupráce na tvorbě publikace „Podpora pohybové aktivity na úrovni obcí“ a následně její propagaci mezi angažovanými (volení zástupci, úředníci, ředitelé a učitelé škol, pracovníci o.s.).

Kontaktní osoby

Mgr. Zdeněk Hamřík
FTK a FZV UP V Olomouci
Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc
Tel: +420 585 636 254
E-mail: zdenek.hamrik@upol.cz
www.upol.cz
www.pohybdoskol.upol.cz

PhDr.Jana Hoffmannová
Odborná asistentka
Katedra rekreologie
FTK UP v Olomouci
Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc
Tel: +420 585 636 270
GSM: +420 775 089 095
E-mail: jana.hoffmannova@upol.cz
www.upol.cz

Mgr. Luděk Šebek
Odborný asistent
Katedra rekreologie
FTK UP v Olomouci
Tř. Míru 115, 771 11 Olomouc
GSM: +420 608 859 876
E-mail: lsebek@centrum.cz
www.upol.cz

Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci

Spolupráce proběhla ve formě konzultací se studentem Lukášem Procházkou, pomocnou vědeckou sílou prof. RNDr Jana Černého, DrSc., Dr.h.c., který vede tým managementu dopravy. Jeho členové se v poslední době zabývají hlavně těmito problémovými okruhy:

 • udržitelný rozvoj dopravy, zejména veřejné,
 • optimalizace dopravní obsluhy měst a krajů,
 • rozhodování veřejné správy o dopravě,
 • role nemotorové dopravy v mobilitě obyvatel.

Lukáš Procházka se zaměřuje na rozhodování veřejné správy o nemotorové a zejména cyklistické dopravě. Více v jeho článku Možnosti nemotorové dopravy ve městech  [ 408,48 KB] .

Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká fakulta

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Filosoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě zajišťuje výuku oboru „Lázeňství a turismus“. Do spolupráce v oblasti cyklodopravu a cykloturistiky se chce zapojit realizací projektu „Cyklodoprava a cestovní ruch“, který bude realizován sérií bakalářských prací na toto téma. Hlavní cíle tohoto výzkumného projektu je:

 • Zjistit postoje občanů regionu k využití kola pro místní dopravu.
 • Zjistit postoje občanů regionu k využití kola pro aktivní trávení volného času.
 • Zjistit postoje návštěvníků k využití kola pro aktivní trávení dovolené a výletů.
 • Zmapovat úroveň cyklistické infrastruktury v daném regionu.
 • Vypracovat závěrečnou srovnávací studii pro jednotlivé regiony ČR, případně i porovnání se zahraničními regiony.
Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 25.10.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook