Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Platné legislativní předpisy a metodické materiály

Zákony a vyhlášky

Základní kategorizace pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady najdete v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

Veškeré informace, co se týkají chování, tj. práv a povinností, najdete v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 

Dopravní značení včetně schváleného zařízení + úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ustanovuje Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., v platném znění. Novinky přinesly novely vyhlášky 247/2010 Sb. a 294/2015 Sb.

Jak má vypadat jízdní kolo a co všechno za jízdní kola považovat lze, to definuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Příloha č. 12 vymezuje technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky. Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, byla naposledy novelizována v červenci roku 2017 vyhláškou č. 235/2017 Sb.

V obecné rovině se musí vztáhnout na výstavbu cyklistických komunikací i stavební zákon(183/2006 Sb.) a vodní zákon (150/2010 Sb., 254/2001 Sb.), podle nichž orgány státní správy vydávají rozhodnutí. V případě stavebního zákona se k výstavbě cyklistických komunikací přistupuje stejně jako v případě jakékoliv jiné pozemní komunikace. K cyklistické dopravě se rovněž vztahuje Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a nebo vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientaceč. 398/2009 Sb.
Od 1. dubna 2015 se také již díky novelizaci zák.č.334/1992 Sb., vyřešil problém s vysokými cenami za výkupy ze zemědělského půdního fondu.

Technické předpisy

Přehled nejdůležitějších technických předpisů, ve kterých lze najít to nejdůležitější pro projektování v souvislosti s cyklistickou dopravou:

České státní normy

(ke stažení za poplatek zde)
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (především kapitola 10.4)
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy (dopor. kap. 6.9)
ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť
ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Technické podmínky

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty (aktualizace 06/2017)
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání, aktualizace 02/2012, CDV, v.v.i.)
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (03/2006, CDV, v.v.i.)
TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, 12/2008, Koura publishing)
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (2. vydání, aktualizace 02/2012, CDV, v.v.i.)
TP 142 Parkovací zařízení (sloupky, zahrazovací zařízení apod.), 01/2001, Silniční vývoj, spol. s r. o.
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích (04/2005, CDV, v.v.i.)
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikacích (+ dodatek 09/2010, VUT Brno, Roadconsult)
TP 218 Navrhování zón 30 (01/2010, CDV, v.v.i.)

Vzorové listy

(pokud není přímý link ke stažení zdarma, celkový přehled a možnost objednání zde)
VL 6.1 Vzorové listy „Svislé dopravní značení“
VL 6.2 Vzorové listy „Vodorovné dopravní značení“
VL 6.3 Vzorové listy „Dopravní zařízení“
VL 7 Vzorové listy „Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy“ (Zóny 30)

Metodické pokyny

Souhrnné dokumenty k cyklistické infrastruktuře

Integrační opatření

Cyklistické směrové orientační značení

Parkování jízdních kol

Jiné dokumenty s přesahem k cyklistické infrastruktuře

 

Aktualizace stránky: 15.11.2017  ▫  Publikováno: 3.5.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook