Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Legislativa
Potřebné změny v souvisejících zákonech a předpisech

Dalším z nástrojů pro realizaci cílů nově aktualizované Cyklostrategie je řešení i následujících okruhů právních předpisů, které se týkají cyklodopravy:

 

Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

Předmětem projednání bude zejména:

1. Možnost rozšíření dotací na další prvky cyklistické infrastruktury, zejména opatření cyklistické infrastruktury integrační (jízdních pruhů pro cyklisty na státních, krajských a místních komunikacích) a segregační (stezek pro chodce a cyklisty společných či oddělených).
2. Možnost dotací pro obce do 1000 obyvatel na projektovou dokumentaci na cyklistické stezky v extravilánu.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a související předpisy

Předmětem projednání bude zejména:

1. Dle vodního zákona nesmí být protipovodňová hráz pojížděna žádným vozidlem, mimo vozidel povodí. Jízdní kolo je ale také považováno za vozidlo, proto by nemělo jezdit na hrázích. Kolo by mělo mít ale obecně v legislativě v tomto ohledu stejnou „volnost“, jakou má chodec, tzn. obecný volný přístup.

Zákon č. 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995, o lesích (lesní zákon)

Předmětem projednání bude zejména:

1. Využití lesní sítě komunikací pro cyklistickou dopravu. (Popis problému: možnost v odůvodněných případech označit lesní cestu dopravní značkou „stezka pro cyklisty“, s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen“, případně dotčené pozemky ve vlastnictví Lesů ČR převést na obce.)
2. Problém s různými výklady zákona, řešících pohyb bajkerů po lesních cestách a stezkách. (Popis problému: jde především o vymezení pojmů "lesní cesta" a souvisejícího zařazení úzkých stezek a pěšin. Je proto třeba jasně definovat zákonné právo použití lesních cest a stezek terénní cyklistiky.)
3. Není dořešena zodpovědnost majitele lesa vůči úrazům týkající se zodpovědnosti majitele lesa vůči úrazům návštěvníků. (Popis problému: Lesy ČR dlouhodobě vycházely vstříc s povolením vyznačení cyklotrasy, ale po té, co se začaly na kole hromadit úrazy na takto vyznačených trasách v lese (třeba spadlá větev, díra..) a co pak dotyčný poškozený žádá odškodnění, nebo to dá k soudu (lidi jsou takoví), tak pak to vede k tomu, že Lesy ČR nemají zájem o další převádění cyklotras ze silnic na lesní účelové komunikace, nebo dokonce chtějí stávající trasy odznačit. Děje se to hlavně při aktualizacích a pořizování územně plánovací dokumentace). Mnohé se sice obhájí díky evidenci KČT, ale podobných problémů stále přibývá.)

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník

Předmětem projednání bude zejména:

1. Řešit problematiku úschovy kola, zodpovědnosti za něj, možnosti využít vlastní kolo při výkonu práce, vč. zjednodušení pravidel a jasných ekonomických stimulů (náhrady a zodpovědnost za používání vlastního kola při pracovním procesu, způsoby vykazování atp.). Toto opatření historicky v legislativě ošetřeno již bylo, avšak bylo zrušeno.

Aktualizace stránky: 8.4.2015  ▫  Publikováno: 29.8.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook