Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Důvody: Speciál - Finance

Obsah:

Rozpohybování hospodářství prostřednictvím cyklistiky /Cyklistika – hybný prvek ekonomiky

Tak, jak vzrůstá cyklistika, sektory svázané s jízdními koly se stále více stávají lukrativnějšími. Cyklistika se začíná stávat důležitým komponentem v turistice a vysoce se zvyšuje prodej velice kvalitních cyklistických výrobků. Pro zdůraznění argumentace ekonomických přínosů cyklistiky do hospodářství jsou informace zveřejněny i zde (jsou převzaty z materiálů Německé cyklistické akademie).

Nejdůležitější ekonomické faktory týkající se zvyšování používání jízdní kol jsou nicméně substitucí za provoz osobních automobilů z důvodů životního prostředí. Domácnosti se zabývají dlouhodobými náklady na mobilitu a mnoho se zabývá střednědobým tvrdým zvyšováním cen energií. Se svými již nyní napjatými rozpočty množství měst a městských částí rozpoznalo výhody investování do cyklistiky.

Nicméně je těžké vysvětlit ekonomické přínosy cyklistiky a zdůraznit její výhody v porovnání s motorovým vozidlem. Ekonomické přínosy cyklistiky relevantně dány různými skrytými a nekvantifikovatelnými náklady spojenými s různými druhy dopravy, ačkoliv úspory na místní úrovni nejsou často ihned viditelné (jasné). Pozitivní ekonomické účinky používání jízdního kola se neprojevují pouze v oblastech dostupnosti mobility a provozu. Ovšem dodatečné oblasti snížení nákladů prostřednictvím odsunutí používaní osobních automobilů zahrnuje:

  • Využití prostoru a efektivita oddělení provozu: území, které by bylo nutné pro provoz osobních automobilů může být přesměrováno pro jiné účely. Vysoce zatížené silnice tvoří bariéry a činí užívání měst mnohem obtížnějším. Navíc, mobilita slabších účastníků silničního provozu je omezena. Cyklisté a chodci na druhé straně používají pouze část prostoru vyžadovaného automobily.
  • Znečištění hlukem: hluk nejenom obtěžuje, ale za určitých okolností snižuje produktivitu a může vést také ke zdravotním problémům. Navíc, hluk drasticky snižuje kvalitu života v intravilánu, což snižuje správné hodnoty.
  • Znečištění ovzduší: v oblastech se stálým provozem je kvalita ovzduší velice zatěžována používáním motorových vozidel. Mezi dalšími dopady znečištění může být příčina různých onemocnění a může vést k obecnému snížení kvality života.
  • Nehody: navíc k lidskému utrpení jako důsledku automobilových nehod vyplývají i ekonomické škody z promeškaného času v práci a z re integrace pracovníků do pracovního procesu. Strach z dopravních nehod omezuje kvalitu života a dětská mobilita je snížena v důsledku provozu automobilů.

Náklady provozu: Porovnání jízdního kola a motorového vozidla

Porovnání jízdního kola a automobilu vyzdvihuje náklady každého z těchto druhů dopravy a identifikuje ty, které jsou zdrojem obtíží.

Obtíže v dopravní infrastruktuře

Z pohledu místních veřejných orgánů cyklistika vytváří nejlacinější druh dopravy (dopravní prostředek). Nicméně je těžké porovnání nákladů na cyklistickou infrastrukturu a na infrastrukturu pro automobily a to z toho důvodu, že oba druhy dopravy společně používají stejný silniční prostor.
Celkově je nicméně jasné, že motorová vozidla vyžadují dražší a komplexnější infrastrukturu. Efektivní plánovaní cyklistických tras umožňuje, aby byl cyklistický provoz zakomponován do existujících silničních tras a tak používání jízdních kol také vyústí v nížší náklady.
Město Kodaň vydalo odhady nákladů na infrastrukturu různých druhů dopravy: 1 milion na km stezky pro cyklisty a 67 tisíc Euro na 1 kilometr cyklistického pruhu je v jasném kontrastu s 13 miliony Euro na kilometr silnice. Náklady na údržbu oddělené cyklistické stezky jsou ve prospěch cyklistické stezky v porovnání se silnicí, kdy náklady na cyklistickou stezku jsou značně nižší.
Ekonomické výhody použití jízdních kol jsou průkazné prostřednictvím značné efektivity z hlediska parkovacího prostoru nutného pro jízdní kola v porovnání s prostorem nutným pro automobily. Podle odhadů Rakouského dopravního klubu (VCO) jízdní kola vyžadují jednu třetinu parkovacího prostoru potřebného pro automobily.

Náklady na denní provoz a dostupnost

Ve své diplomové práci dopravní inženýr Georg Trunk zkoumal náklady provozu a údržby jízdního kola ve srovnání s automobilem. Základní provozní náklady zahrnují vstupní investice, údržbu a opravy a poplatky za parkování, navíc k tomu investovaný čas. Jeho zjištění ukazují, že jízdní kolo je mnohonásobně lacinější: celkové provozní náklady na cyklistiku byly 10,20 Euro centů na kilometr v porovnání s 38,30 Euro centy v případě automobilu.
Pokud se týká procestovaného času někdo by si mohl myslet, že automobil hladce předčí jízdní kolo. Nicméně v provozu ve městech jsou oba druhy dopravy srovnatelné s tím, že motorové vozidlo je v průměru pouze o něco rychlejší než jízdní kolo. Bereme li v úvahu drastické zvýšení ceny pohonných hmot, náklady na motorizovanou soukromou dopravu porostou a poptávka po mobilitě povede k nevyhnutelnému zájmu o alternativní druhy dopravy. Na větší vzdálenosti se zdá, že atraktivita kombinace jízdní kolo/železnice se bude dále zvyšovat.

Zdravotní náklady

Studie vydaná Londýnskou školou Ekonomie (London School of Economics) v roce 2011 ukázala, že pravidelný cyklista má o jednu denní absenci ročně méně z důvodu nemoci než průměrný dělník. Britská populace musí snášet vysokou zátěž: Vedle nákladů na nečinnost z důvodu nemoci ve výši 760 milionů liber ročně ekonomika musí podporovat ztrátu pracovního času ve výši 128 milionů liber.
Jako součást Dopravního – zdravotního a environmentálního pan–evropského programu (PEP) vyvinula Světová zdravotnická organizace (WHO) výpočtový nástroj pro měření zdravotních nákladů a přínosů cyklistiky na kilometr. Trunk používal tento kalkulátor k měření zdravotní účinnosti cyklistiky ve Vídni. Na jeden kilometr ujetý na jízdním kole se ušetří 89,89 Euro centů na nákladech na zdravotní péči. Tyto úspory souvisí s výše uvedenými externími náklady společnosti, jednotlivci profitují z „vnitřních zisků“ ve formě zlepšení „dobrého života“.

Proporce cyklistických cest nahrazujících cesty automobilem
Zdravotní zaměření
Vysoké zdravotní přínosy
Nízké přínosy v oblasti kongescí
Nízké přínosy z hlediska životního prostředí
Zdraví a doprava
Vysoké zdravotní přínosy
Vysoké přínosy v oblasti kongescí
Vysoké přínosy z hlediska životního prostředí
Nižší dopad
Nízké zdravotní přínosy
Nízké přínosy v oblasti kongescí
Nízké přínosy z hlediska životního prostředí
Dopravní zaměření
Nízké zdravotní přínosy
Vysoké přínosy v oblasti kongescí
Vysoké přínosy z hlediska životního prostředí

Navíc čím více lidí používá jízdní kola namísto hlučnějších dopravních prostředků tím více se účinně předchází hlukovému znečištění. Na základě komplexních výpočtů zdravotních dopadů hluku ve finančním vyjádření, Trunk dochází k závěru, že v centrech měst může být z důvodu nepoužití automobilu na jeden kilometr uspořeno ve dne 0,90 euro centů a 1,64 euro centů v noci.

Náklady na životní prostředí

V roce 2010 Německá federální agentura pro životní prostředí (UBA) publikovala příručku o emisních faktorech silničního provozu ve spolupráci s partnery ve Švýcarsku, Rakousku a Nizozemsku. Na základě těchto faktorů Trunk uvádí na příkladě Rakouska jak počítat náklady toxických emisí (CH, NO2 a částic) – uvádí, že se pohybují od 0,63 do 0,85 na kilometr. Tato data mohou být nazývány náklady klimatu které vyplývají z emisí CO2. Podle metody výpočtu se tyto náklady pohybují od 0,50 do 0,85 euro centů na ujetý kilometr.

Ekonomické přínosy cyklistiky

Z jiného pohledu, podpora cyklistiky nejenom že snižuje náklady používání automobilů, ale současně s sebou přináší ekonomické přínosy v mnoha dalších oblastech.

Podpora veřejné dopravy

Stále více je dopad cyklistiky brán v úvahu pokud vyhodnocujeme hospodárnost autobusů a vlaků: Jízdní kola slouží k dosažení místní sítě veřejné dopravy a tím rozšiřují dostupnost od oblasti jedné zastávky a tím zvyšují celkový počet zákazníků obsloužených veřejnou dopravou. Pro orgány zabývající se dopravou může vyšší počet cyklistů používající jízdní kolo namísto veřejné dopravy pomoci ke snížení dodatečné dopravní práce a počtu vozidel ve špičkách.Cyklisté mohou o víkendech pomoci vytvořit mnohem životaschopnější služby dálkových regionálních vlaků.

Dopad na zaměstnanost

Veřejná spotřeba má vždy přínosy a v případě investic do infrastruktury je to přínos pro stavební průmysl. Na dané množství utracených finančních prostředků investice do cyklistické infrastruktury generují mnohem více zaměstnanosti než ten samý objem finančních prostředků investovaný do výstavby silnic. Srovnatelná malá stavba má větší procento nákladů na osoby ve srovnání s materiálními náklady a takováto práce je často prováděna malými místními stavebními firmami. Ve své výzkumné zprávě Reinhard Haller demonstruje, že zaměstnanost je ve srovnání s výstavbou silnic 4,4x více generována nemotorizovanou infrastrukturou (pěší zóny, cyklistické stezky).

Cykloturistika

Tak jako v jiných zemích i ve Spolkové republice Německo je v uplynulých několika letech možné vidět velmi narůstající cyklistickou turistiku. Studie provedená Německou turistickou federací ukazuje, že v roce 2006 bylo provedeno 153 milionů denních cest, z toho velká část na jízdním kole. Navíc bylo cyklistům přiznáno 22 milionů pobytů přes noc. Výpočty založené na denních a nočních cestách cyklistů odhadují hrubé přínosy ve výši 2.448 miliard Euro díky denním turistům a další 1.421 miliard Euro díky pobytům přes noc. 63 % těchto přínosů je pro stravovací a ubytovací sektor a spadá do oblasti maloobchodníků.

Celkové ekonomické přínosy

V roce 2011 byla v Anglii publikována Londýnskou ekonomickou školou široce zaměřené studie „Britská cyklistická ekonomie“ , která prezentuje různý rozsah důležitých důchodových zdrojů. V samotném cyklistickém sektoru je zaměstnáno 23.000 osob. Jejich platy jsou ročně 500 milionů liber, z čehož jde 100 milionů liber na daně. Vedle toho, je ročně prodáno 3,7 milionů jízdních kol což přináší 1,62 milionů liber. Celkově studie dochází k závěru, že cyklistický provoz přináší roční obrat 2,9 trilionů liber, tj. 230 miliard na cyklistu.

Závěr

Často je nutný druhý pohled pro plné pochopení různých a dlouhodobých veřejných výdajů na dopravní sektor. Mnoho z těchto nákladů není možné přímo spočítat, ale omezují (limitují) ekologickou, klimatickou a infrastrukturální udržitelnost. Pokud všechny tyto náklady vezmeme v úvahu, jízdní kolo je na tom velmi dobře z pohledu nákladů a přínosů, zejména v porovnání s automobilem.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook