Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing:
Důvody: Speciál – Pohyb

„Všechny akční filmy popisují zničení civilizace ohromujícími vizuálními efekty – srážkou s kometou, jaderným konfliktem nebo povstáním inteligentních kyborgů, jenže skutečná kataklyzma už začíná přímo před našima očima. Kvůli epidemii obezity hrozí každému třetímu dítěti ve Spojených státech cukrovka. Znamená to, že bychom mohli být první generací Američanů, která přežije své potomstvo. Starověcí Indové možná uměli z křišťálové koule věštit lépe než Hollywood, když předpověděli, že svět neskončí výbuchem, ale velkým zívnutím. Šiva Ničitel nás smete tím, že …neudělá nic. Bude jen lenošit. Vytáhne z našich těl svou sílu. Udělá z nás pecivály“, citát z k knihy Born to Run (Christopher McDougall, 2009, strana 99).

Nevěříte?

Stačí jen sledovat pravidelně internet:

Podařilo se nám vytvořit nový druh člověka, homo sedicus – člověka sedavého. Tato bytost je výsledkem intenzivní „činnosti“ homo sapiens, kterou prováděl v průběhu celého 20. století, konkrétně jeho snahy vytvořit společnost, která, aby splnila většinu svých každodenních potřeb, se nepotřebuje pohybovat pomocí lidské „svalové“ energie. Nyní máme stroje na těžkou práci a dopravní prostředky pro naši přepravu. Výsledkem je, že ve většině zemí je jen velmi malé procento populace, která má dostatek pohybové aktivity pro udržení dobrého zdraví a kondice. Epidemie nečinnosti v každodenním životě ve všech západních průmyslových zemích je důsledkem naší snahy o vytvoření sedavého životního stylu. Průzkumy ukazují, že většina lidí nemá ani minimum doporučené denní pohybové aktivity a významná menšina jen velmi málo nebo dokonce žádnou pohybovou aktivitu ve svém životě.

Kampaně: Důvody: Speciál – Pohyb: Motto

Každodenní jízda na kole je vynikající prevencí nadměrné tělesné hmotnosti (nadváhy a obezity) a souvisejících chronických neinfekčních onemocnění. Nedostatek pohybu je jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních nemocí. Podpora cyklistiky jako způsobu dopravy vede ke snižování emisí z výfukových plynů a tím zvyšuje pozitivní efekt pohybu na zdraví. Nezanedbatelný je i efekt v sociální oblasti, používání jízdního kola jako dopravního prostředku může snižovat izolaci u starších osob žijících osaměle k usnadnění sociálních kontaktů, které jsou omezené nedostatečně fungující veřejnou dopravou, zvyšuje soběstačnost a jistotu v samostatném životě a to přispívá k zachování duševního zdraví. Výsledný efekt se promítá v dlouhodobém horizontu do snižování výdajů na zdravotnictví. Přínosy jízdy na kole pro jednotlivce i společnost výrazně převyšují rizika.

Pokud většina lidí jen mírně zvýší svou denní fyzickou aktivitu, jejich zdraví i kvalita života se výrazně zlepší:

 • Pokud má být pohybová aktivita přínosná pro zdraví člověka, měla by být vykonávána středně až silně intenzivně po dobu 30 minut denně.
 • Pouhých 3 – 8 minut středně intenzivní tělesné aktivity, včetně rychlé chůze, jízdy na kole nebo chůze po schodech, může být přínosem pro zdraví člověka, je-li celkový součet těchto aktivit za jeden den alespoň 30 minut.
 • Množství fyzické aktivity můžeme nasbírat kdykoliv během dne. Střední až intenzivní pohybová aktivita může být náš dopravní prostředek (chůze nebo jízda na kole do práce a z práce) i součástí naší pracovní doby (chůze po schodech, jízda na kole).
 • Jízdní kolo je příkladem přirozené aktivity, která v sobě spojuje dopravu a zároveň příležitost k pohybu. Zvyšování podílu cyklistické dopravy přispívá ke zlepšení zdravotního stavu lidí více způsoby:
  • více pohybové aktivity;
  • méně exhalací, zvýšení kvality ovzduší;
  • zvýšení bezpečnosti dopravního provozu;
  • více příležitostí k sociálním kontaktům.

Klasika – auta

Nárůst používání osobních automobilů jako důsledek vzrůstajícího bohatství je možné zaznamenat ve všech státech Evropské unie. Enormní spotřeba prostoru daná provozem automobilů je jedním z důvodů zhoršení městských struktur. Tudíž se kvalita života v městech zhoršuje. Navíc dochází ke zvyšování obtěžování obyvatel hlukem a znečištěním ovzduší. Proto obecným cílem udržitelného dopravního plánování by mělo být zlepšení tohoto stavu a současné umožnění dostupnosti mobility pro všechny občany.
Propagace dopravních prostředků tak zvané koalice mobility – veřejné dopravy, cyklistiky a pěší chůze - jako alternativy k používání soukromých automobilů je bráno jako jeden z nejdůležitějších prostředků k dosažení cíle. 

Pohybové aktivity

Víte, že tzv. civilizační choroby jsou na prvním místě v žebříčku úmrtnosti? Riziko, že arteroskleróza, vysoký krevní tlak a infarkt postihnou dříve nebo později i nás, můžeme přitom velmi jednoduše snížit. Stačí dostatek pravidelného pohybu a přiměřeně střídmé stravování. Přínosy pro zdraví pravidelnou fyzickou činností lze shrnout následovně: 50 % snížení rizika koronárních srdečních onemocnění (tj. podobný účinek jako nekuřáctví), 50 % snížení rizika onemocnění diabetes dospělých, 50 % snížení rizika obezity, 30 % snížení rizika hypertense.

 

Cyklopolitika: Témata: Zdraví

Obr.: Racioppi, F. (WHO European Center for Environment and Health Rome) ve svých prezentací jasně demonstruje příklad toho, jak dopadneme, když něco budeme dělat/nedělat pro své zdraví

Cyklopolitika: Zdraví: Obecná část Nejčastějším steskem při zmínce o zdravém pohybu je přitom poukaz na nedostatek času. Není každodenní jízda na kole do práce a z práce skvělým způsobem jak spojit příjemné s užitečným? Čas, který cestě věnujeme, je při jízdě v autě ztracený. Při jízdě na kole ho proměníme ve vlastní zdatnost, zdraví a dobrou náladu. Navíc se dostaneme i tam, kam bychom se s autem nikdy nedostali a každý den může být příjemným výletem. Kromě přínosu pro vitalitu města a životní styl občanů není zanedbatelný ani přínos pro vlastní zdraví.

Oproti chůzi snižuje cyklistika při pohybu zatížení kyčelních kloubů a kloubů nohou. Celkem 30 minut ostré chůze nebo cyklistiky po většinu dní v týdnu, i když prováděno v 10ti až 15ti minutových intervalech, je účinným prostředkem k  docílení uvedených zdravotních přínosů. Nedostatek pohybu je hlavní příčinou zdravotních problémů: 60 % dětí má problémy se správným držením těla, 40 % dětí má koordinační těžkosti, 35% dětí trpí obezitou. Pomocí jízdy na kole můžeme mnoho zlepšit.

Založení sítě HEPA Europe

Jak již bylo řečeno - nedostatek pohybu je hlavní příčinou zdravotních problémů. I proto byla při WHO (Světová zdravotnická organizace) založena evropská síť pod zkratkou HEPA Europe k řešení mimo jiné i dané problematiky. Cílem této sítě je změnit znalosti o zdraví následujícími způsoby:

 • spojit úsilí různých institucí a organizací z celé Evropy a členství různých zemí;
 • posílení a podpora úsilí a aktivit, které zlepší podmínky pro uplatňování zdravého životního stylu, se zvláštním zřetelem na zdraví podporující fyzické aktivity, jako je chůze a cyklistika;
 • přispět k rozvoji a realizaci národních politik a strategií propagujících zdraví prospěšné fyzické aktivity (HEPA) v evropských zemích;
 • usnadnit rozvoj více-oblastního přístupu k propagaci zdraví prospěšných aktivit,
 • propagace a šíření inovačních strategií, programů, přístupů a příkladů dobré praxe v této oblasti.

Při plánování síťových aktivit byl zvláštní důraz kladen na propojení a synergii mezi nejnovějšími poznatky a akcemi v oblasti zdraví, dopravy a územního plánování. V tomto případě je síť HEPA velmi užitečná pro dopravní a územní projektanty, odborníky z oblasti veřejného zdraví, tvůrce politik a další specialisty. Síť zahrnuje velkou řadu partnerů z různých sektorů, jejichž společným cílem je zlepšení zdraví pomocí aktivního životního stylu. Tato síť je velmi prospěšným zdrojem umožňujícím sdílení znalostí a expertíz napříč obory i zeměmi. Využitím expertíz vlastních členů síť HEPA napomáhá rozvoji více-oblastního a integrovaného přístupu k propagaci zdraví prospěšných fyzických aktivit a šíří vhodné programy a zkušenosti s cílem prosadit tento přístup v co nejvíce zemích a pro co nejvíce obyvatel, protože její přínos je jasně prokazatelný z aktivit organizace WHO i národních zdravotních ústavů.

Jednou z významných aktivit sítě HEPA Europe je realizace projektu ‘Propojení propagace fyzických aktivit a sektoru dopravy – Příklady z evropských zemí’. Tento projekt také přispívá k realizaci projektu  “Promotion of safe cycling and walking in urban areas”, v rámci programu WHO/UNECE Transport, Health and Environment Pan-European Programme (THE PEP). Tento projekt je koordinován Institutem sociální a preventivní medicíny Medicine (Institute of Social and Preventive Medicine - ISPM), Univerzitou Basel, ze Švýcarska.

Konference a šestý ročník setkání HEPA Europe (a šestá mezinárodní konference Pohyb a zdraví 2010) se konala v Olomouci ve dnech 24 až 26 listopadu 2010. Konference se účastnilo přes 160 účastníků. Na webových stránkách konference naleznete bližší informace.

Pohybová aktivita a zdraví

Cyklopolitika: Zdraví: Pohybová aktivita a zdravíV současné době jsou vyspělé, ale i rozvojové státy světa včetně ČR postaveny před problém signifikantního nárůstu nadváhy a obezity, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu mellitu 2. typu, rakoviny, chronických respiračních onemocnění a dalších. Tato onemocnění souhrnně označujeme jako hromadná neinfekční onemocnění a jejich vysoký výskyt v populaci úzce koreluje se změnou životního stylu v posledních stech letech. Zejména pak s nízkou úrovní pohybové aktivity, nezdravou výživou, nadměrným energetickým příjmem a zvýšeným užíváním tabákových výrobků. Světová zdravotnická organizace (2002) odhaduje, že hromadná neinfekční onemocnění (NCD) mají na svědomí více než 60 % úmrtí na světě.

Kardiovaskulární onemocnění, rakovina, diabetes a chronické respirační nemoci jsou hlavní příčinou mortality a morbidity v České republice. Podle výzkumu OECD (2010) má v České republice nadměrnou hmotnost 71 % dospělé populace, z toho 54 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % je obézních. Prevalence obezity u dětí je 20% a stále stoupá (OECD, 2010).

Pohybová aktivita v ČR

Úroveň pohybové aktivity v ČR je přitom v ČR nedostatečná a dlouhodobě klesá. Frömmel, Bauman et al. (2006) uvádí, že pouze 45,58 % mužů a 26,93 % žen splňují požadavky stanovené v „Healthy people 2010“ pro intenzivní PA (tj. nejméně 3krát v týdnu a nejméně 20 minut), pro středně zatěžující PA (nejméně 5krát v týdnu a nejméně 30 minut) splňuje požadavky 31,32 % mužů a 23,76 % žen, 24,62 % mužů a 23,01 % žen v ČR nevykazuje žádnou intenzivní PA, žádnou středně zatěžující PA neprovozuje 19,19 % mužů a 23,01 % žen. Celkový objem pohybové aktivity se snižuje s věkem zejména u mužů, celkově jsou ale muži aktivnější než ženy.

U dětí se pohybové aktivitě každý den, nebo alespoň 6 dnů v týdnu 1 hodinu věnuje přibližně třetina dětí (30,1 %). Více než třetina chlapců (36,2 %) a téměř čtvrtina dívek (24,4 %). S věkem se snižuje podíl dětí věnujících se pravidelné pohybové aktivitě každý den u obou pohlaví (Csémy, Krch, Provazníková, Rážová & Sovinová, 2005).

Ke stažení

Projekty podpory zdravíCyklopolitika: Zdraví: Projekty podpory zdraví

Rozvoj cyklistiky a s tím spojené zvyšování pohybové aktivity jsou úzce propojeny s usnesením vlády č. 1046/2002 „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století“. Jeho součástí je i realizace Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví. Nejlepší z těchto projektů jsou potom každoročně prezentovány na konferenci projektů podpory zdraví v Poděbradech v rámci mezinárodního festivalu filmů se zdravotní tématikou „Křišťálové srdce“.

Odkazy

Web Popis
www.pohybdoskol.upol.cz Webové stránky projektu Pohyb do škol (FZV UP v Olomouci, SZÚ Praha, MZ ČR Praha)
www.nakole.cz Článek NaKole.cz - Kolo jako prevence chřipky

 

Aktualizace stránky: 17.10.2017  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook