Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Marketing
Hodnotový systém

„Hloubka vážnosti kampaní je přímo úměrně závislá na hodnotových systémech dané země.“

Můžeme si říkat, že my nikdy nebudeme ani Nizozemsko, ani Dánsko, ani Německo. To je pravda, ale něco se od nich naučit můžeme:

Nizozemská linie myšlení:

 • Vytlačit automobil z centra města – méně parkovacích míst a zvýšení poplatku za parkování, klidové oblasti (v některých případech i méně než 30km/h, např. “domácí zóny” s maximálním limitem 7km/h), Park&Ride, půjčovny kol.
 • Auto je ve městech hostem a má se tak chovat.
 • Spolupráce napříč celým spektrem rozhodovacích a výkonných orgánů.
 • Dopravní experti a plánovači rovněž ponechávají prostor selskému rozumu, tzn. každá dopravní situace není a neměla by být regulována pomocí dopravního znační – důležitý oční kontakt účastníků provozu!
 • Zaměření územní a funkční (quick and dirty solutions)
  • Územní – městská část, čtvrť
  • Funkční – Jízda na kole do škol, jízda na kole do zaměstnání, jízda na kole k zastávce vlaku nebo jiné stanici

Dánský postup při plánování:

 • Vize – společná dopravní vize pro celé město, širší perspektiva, dlouhodobé cíle, účast veřejnosti
 • Výstup – lepší přístupnost a dosažitelnost jednotlivých částí města na kole; snížení času potřebného pro denní dojížďku, atd.)
 • Cíle – měřitelné, monitoring rozvoje a pokroku využitelný pro další propagaci (počet cyklistů na celkové dělbě přepravní práce, snížení dopravní intenzity o x%, snížení množství úrazů cyklistů o x%, atd.)
 • Konkrétní opatření
 • Sdílené ulice v blízkosti škol - děti hrající si venku na ulici před školou, která je současně ulicí sdílenou s přístupem aut
 • Příklad města Odense
  • Generel v roce 1976 jako reakce na ropnou krizi
  • Cyklistické školy (motto: Dnešní děti jsou budoucí cyklisté našich měst. Město bezpečné pro děti je bezpečné pro všechny.)
  • Jízda na kole jako řešení sociálních problémů (Tým společenské integrace v Odense = Bad Boys Bikes)
  • Cyklo kampaně pro staré lidi (cyklistika je možná napříč věkovým spektrem)

Německý postup při plánování: 

Priority dopravní infrastruktury v městském prostoru podle FGSV e.V. – Německé dopravní a silniční výzkumné asociace (Základy pro ERA: 2010: RASt 06 Průvodce návrhem silnic):

„… navrhovat silnici ze stran ne od prostředku“

1. Chodník
2. Cyklotrasy
3. Stanice autobusu
4. Jízdní pruhy pro auta
5. Předjížděcí jízdní pruhy
6. Parkování

Kampaně: Hodnotový systém: Německý postup plánování

Princip „hodnotové“ kampaně za větší podíl cyklistů v Mnichově

Kampaň má za cíl změnit chování a pohled lidí na cestování na kole. Změna chování lidí nastane jen tehdy, jestliže pro ně vyžadované chování (více jízd na kole, ohleduplné chování v dopravě) představuje určitou hodnotu. Proto musí kampaň s mottem „Společné místo pro všechny" splňovat následující tři kritéria:

1) Být vnímána: Má cyklodopravu jako systém učinit lépe viditelnou a vnímatelnou než dosud. K tomu patří nejen jízda na kole, jízdní kola, cyklostezky, cykloparkoviště, dopravní předpisy, nadřízené systémy, nabídky informací atd. ale i z toho vyplývající témata, jako např. téma bezpečnosti v dopravě.

2) Zlepšit identifikaci: Kampaň by chtěla zlepšit identifikaci Mnichovanek a Mnichovanů s ježděním na kole v Mnichově. Ježdění na kole a Mnichov mají být neoddělitelně spojeny. Lidé by měli sami sebe chápat jako součást dopravní kultury v Mnichově.

3) Umožnit participaci: Mnichovanky a Mnichované mají být podníceni k tomu, aby se zapojili. Každý jednotlivec dostává možnost sám sebe aktivně vložit, spolupůsobit při uskutečňování kampaně a tím zaujmout tvůrčí roli.

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 27.9.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook