Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Porovnání intenzit a vývoje nehodovosti v Ostravě s vazbou na cyklopruhy a stezky

Autor:

Předmětem článku bylo porovnání vývoje intenzit automobilové a cyklistické dopravy ve městě vztažené k rozvoji sítě cyklistických stezek, pruhů a tras a nehodovosti cyklistů na území města. Autoři si pokládají otázku, zda se městům vyplatí vynakládat prostředky do budování cyklistické infrastruktury i v podmínkách současné ekonomické situace, kdy se každé město potýká s nedostatkem investičních prostředků.

Na základě objednávky odboru dopravy Magistrátu města Ostravy provedla firma DHV CR, spol. s r.o. sčítání cyklistů na síti cyklistických stezek a tras ve městě v letech 2006 a 2010. Zároveň byly vyhodnoceny i výsledky celostátního sčítání na silniční síti v Ostravě prováděné v letech 2005 a díky pochopení ŘSD ČR i v r. 2010, kdy byly zaznamenávány i počty cyklistů, doplněné o výsledky sčítání Ostravských komunikací. Byl rovněž sledován vývoj dopravní nehodovosti cyklistů v období 2005-2010 s cílem zjistit, zda se prostředky vložené městem do budování cyklistické infrastruktury projeví na snížení dopravní nehodovosti cyklistů.

Délka sítě cyklistických stezek a tras se v mezidobí 2005 – 2010 zvětšila o 22 km. Přírůstek nastal především budováním cyklistických stezek a vyhrazených pruhů na vozovce (18 km).

Článek: Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy - pruhy - Ostrava Graf1
Vývoj výstavby sítě cyklistických stezek a tras v Ostravě – délky v km

Pokud jde o výsledky sčítání cyklistů, je nutno předeslat, že jak v roce 2006, tak i v roce 2010 byly pro sčítání vybrány vhodné dny (stabilní počasí a příznivá teplota). Je tedy nutno konstatovat, že výsledky sčítání nejsou průměrem, ale spíše nadprůměrnými hodnotami. Pro sčítání byly vybrány vždy středa, pátek a neděle odpoledne, sčítání probíhalo v čtyřhodinovém intervalu.

Při srovnání výsledků 2006/2010 na stezkách a trasách je nutno konstatovat, že na většině sčítacích míst byly naměřeny v roce 2010 větší intenzity cyklistů. Výjimkou bylo páteční sčítání, kdy v roce 2010 bylo sčítáno v září před prodlouženým víkendem, a to se projevilo výrazným snížením intenzity, které lze přičíst tomu, že při pěkném počasí řada rekreačních cyklistů volila odjezd na hory, chaty či prostě se nejela projet.

Článek: Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy - pruhy - Ostrava Graf2
Graf vybraných intenzit cyklistů za 4hod. nedělního odpoledne

Výsledky sčítání motorové dopravy jsou ovlivněny dopravními stavbami, které byly v mezidobí 2005-2010 realizovány, což byla především dálnice a její přivaděče. V globále však i dle vyhodnocení pravidelných ročních sborníků vydávaných Ostravskými komunikace vzrostla za 5 let průměrně motorová doprava ve městě o 14 %.

Porovnání výsledků 2005/2010 intenzit cyklistů na silniční síti naopak vykazuje větší intenzity v roce 2005. Je to dáno jednak větším počtem sčítacích dní v roce 2005 (z výsledků bylo bráno vždy maximum) a lepším počasím oproti roku 2010, který byl na severovýchodě Moravy teplotně i srážkově velmi extrémní. Je nutno si rovněž uvědomit, že na rozdíl od sčítání na stezkách a trasách jsou při celostátním sčítání termíny voleny bez ohledu na počasí. Dalším faktorem je, že počet sčítaných úseků v Ostravě se sice rozrostl, ale nové úseky přibyly především na dálnici a přivaděčích, kde cyklisté nejezdí, a naopak na ostatních úsecích sítě se sčítalo méně. Tím pádem v páteční a nedělní odpoledne lze porovnávat řádově menší množství úseků a v běžný pracovní den menší počet sčítacích dní, tudíž je zde větší pravděpodobnost statistické chyby při interpretaci výsledků. Jedinou podstatnou výjimkou oproti trendu snížení počtu cyklistů používajících silniční síť pak je výjezd z centra (nově vybudovaná polovina mostu ul. Českobratrské), kde se intenzita cyklistů zvýšila v nedělní odpoledne z 94 cyklistů na 213 za 4 hod. Naopak na úseku ul. Opavské, kde byla souběžně v mezidobí vybudována stezka pro cyklisty, klesl počet cyklistů na vozovce ze sta na nulu – lze však důvodně spekulovat o možném vlivu počasí.

Pokud jde o nehodovost, i zde se pohybujeme v rovině, kde řada výsledků může být ovlivněna vnějšími faktory. Jednak se jedná o známou skutečnost změny výše škody, při které se nehoda musí hlásit (zde však nelze očekávat s ohledem na následky škod až takový rozdíl). Daleko podstatnějším faktorem je, že dle zahraničních materiálů až 90% nehod cyklistů není evidovaných, protože je účastníci nenahlásí (pokud nedojde ke zranění či smrti). Důvody jsou známé – buď je za tím alkohol na straně cyklisty nebo chodce nebo je cyklista sice zraněn, ale nehodu nahlásit nechce (např. jezdecká chyba, použití mobilu za jízdy, atd.) či se účastníci vyrovnají dohodou. Proto není žádoucí porovnávat počty dopravních nehod, ale jejich následky.

Nehody s cyklisty vykazují každoročně maximálně 2 nehody se smrtelnými následky, počet těžce zraněných bývá mezi 1 a 5, množství lehce zraněných se pohybuje v rozmezí cca 35 – 60 a v globále se, podobně jako počet nahlášených dopravních nehod, v posledních letech snižuje.

Článek: Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy - pruhy - Ostrava Graf3
Graf nehodovosti cyklistů v Ostravě v letech 2005, 2006 a 2010

Z policejních statistik vyplývá (s jistou mírou odchylky, neboť identifikace nemusí být jednoznačná), že cca 95% skutečně ohlášených nehod v Ostravě se stane mimo vyhrazené stezky a pruhy – dominantní jsou střety s motorovými vozidly v křižovatkách s příčinou nedání přednosti v jízdě. K častým příčinám dopravních nehod patří též střet při sjezdu z chodníku na vozovku. Z nehod evidovaných na stezkách v roce 2010 jedna vznikla samozraněním cyklisty pádem po požití alkoholu a druhá byla zapříčiněna zdravotním kolapsem cyklisty. Naopak v policejních svodkách se objevuje, že u některých nehod byla v pozadí nehody též skutečnost, že cyklista stezku nepoužil. Bohužel však ke smrtelné nehodě s účastí dvou cyklistů došlo na vyznačené cyklistické trase s minimálním provozem motorové dopravy.

Závěr

Z provedených sčítání lze vysledovat, že intenzita cyklistické dopravy především rekreační, která byla z výsledků sčítání na cyklotrasách a stezkách dominantní, v Ostravě stále roste. Naopak lze dovodit, že počet cyklistů používajících silniční síť, která je stále více zatížena motorovou dopravou, se (s vysokou mírou pravděpodobnosti) snižuje. Z pozorování je patrné, že cyklisté kromě souběžných stezek a pruhů, s výjimkou závodních cyklistů, kurýrů a jízdy do a ze zaměstnání, využívají pro pohyb podél frekventovaných komunikací též chodníky. Protože většina nahlášených nehod cyklistů v Ostravě se stane mimo stezky a vyhrazené pruhy a následky těchto nehod díky zranitelnosti cyklisty při střetu s vozidlem bývají značné, je zřejmé, že budování bezpečné cyklistické infrastruktury se musí vyplatit – i když chyba lidského faktoru i zde může hrát svoji roli. Město nyní připravuje velké projekty pro propojení mnoha dosud izolovaných úseků cyklistické sítě – bude tedy zajímavé ověřit za pár let, zda v článku uvedené premisy se potvrdily či nikoliv.

 

« seznam všech článků

Aktualizace stránky: 12.3.2012  ▫  Publikováno: 22.2.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook