Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Cyklistická doprava získala příslib dalšího financování

29.8.2013
 

Nemotorová doprava si připsala další úspěch, když byla zařazena do programového dokumentu pro Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP 2014 – 2020). Výstavbě cyklistické infrastruktury je v materiálu  věnována velká pozornost, zapracovány byly i požadavky z nedávno schválené Cyklostrategie 2013.

Pokud bude dokument schválený v této podobě, dostaly by kraje, obce a jejich sdružení možnost financovat nejrůznější projekty ke zvýšení bezpečnosti cyklistů v obcích, stejně jako infrastrukturu na dálkových cyklotrasách mezinárodní sítě EuroVelo. Tento dokument je nyní otevřený pro připomínky a nejpozději do 30. 9. 2013 by měl být předložen Národnímu orgánu pro koordinaci. „Přestože na finální podobu IROP teprve čekáme a dokument bude ještě zaslaný k připomínkám, doufáme, že podpora nemotorové dopravy v něm zůstane," říká o podmínkách národní cyklokoordinátor a jednatel Asociace měst pro cyklisty Jaroslav Martinek.

Zatím stále zůstává nezodpovězena otázka, kdo bude realizovat nejvíce problematické úseky, které bez přímé pomoci a záštity ze strany státu, nebo krajů, nebudou nikdy postavené. Jedná se především o úseky, které vedou mimo zastavěné území a ležící na katastrech malých obcí, které nikdy nebudou mít zájem o vybudování cyklistické stezky.

Pracovní verze dokumentu definuje podporu cyklistické dopravě v rámci Strategického cíle 1.3:

SC 1.3 - Zvýšení podílu nemotorové dopravy na celkové přepravě obyvatel, snížení závislosti obyvatel měst na IAD a snížení negativních jevů IAD na ŽP. Posílení celistvosti sítě cyklotras

Zkvalitnit infrastrukturu pro nemotorovou dopravu, především pro pěší a cyklodopravu v mezinárodní síti (Eurovelo), národních a regionálních sítích a v návaznosti na města a obce. Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras, tj. najít a odstranit obecné překážky bránící rozvoji cyklistické dopravy. Zajistit bezpečnost a bezbariérovost na trase (odstranit konkrétní místa a úseky s vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů). Vytvořit zázemí v cíli, aneb zkvalitnit podmínky pro parkování a úschovu jízdních kol, včetně zajištění dostatečného hygienického zázemí pro zaměstnance při dojížďce do práce. Vytvořit zázemí pro odpočinek, aneb podpořit výstavbu bezpečných cyklotras a doprovodné cykloinfrastruktury. Dosáhnout cíle definované v Národní strategii cyklodopravy ČR 2013-2020.

3.1.3.3 SC 1.3 - Zvýšení podílu nemotorové dopravy na celkové přepravě obyvatel, snížení závislosti obyvatel měst na IAD a snížení negativních jevů IAD na ŽP. Posílení celistvosti sítě cyklotras

Příklady podporovaných aktivit:

a)
- výstavba a rekonstrukce cyklostezek včetně řešení kolizních míst a budování potřebné infrastruktury pro cyklodopravu (např. parkovací místa pro kola u dopravních terminálů);
- projektová příprava budování cyklistických stezek;
- výstavba a údržba cyklistických stezek, společných stezek pro chodce a cyklisty a dalších vhodných komunikací pro cyklisty;
- realizace cyklistických pruhů na místních komunikacích a projektů ke zvýšení bezpečnosti (např. křížení cyklostezek);

b)
- přístupnost nástupišť a zejména možnost odstavování jízdních kol v rámci systému Bike & Ride na zastávkách a stanicích železniční, autobusové a veřejné městské dopravy;
- výstavba cykloparkovišť a úschoven jízdních kol v rámci budování dopravních terminálů;
- možnost přepravy kol v prostředcích veřejné dopravy (zejména železnice, cyklobusy).
 

Identifikace hlavních cílových skupin:
Obyvatelé a návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé nemotorové dopravy.

Typy příjemců:
- Kraje
- Obce
- Dobrovolné svazky obcí
- Organizace zřizované nebo zakládané kraji
- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 
Územní zaměření podpory:
Území všech krajů České republiky (NUTS 3) kromě hl. m. Prahy
 
Formy podpory:
Individuální projekty
 

Veřejná podpora:

Hlavní principy pro výběr operací:

- Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti.
- Projekt byl prověřen v rámci analýzy variant a analýzy nákladů a užitků.
- Projekt přispívá ke zvýšení výkonu veřejné dopravy.
- Projekt přispívá k integraci a provázanosti služeb ve veřejné dopravě.
- Projekt přispívá k rozvoji multimodality v osobní dopravě.
- Projekt obsahuje prvky pro eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.
- Projekt reaguje na potřeby osob se specifickými potřebami.
- Projekt přispívá k oddělení silniční dopravy a cyklodopravy.

 

Další informace

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 29.8.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook