Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Jaké novinky přinesla konference Vize 25 v Pardubicích

25.9.2013
 
Novinky: Novinky z pardubiceké konference Vize 25 foto1

Tradiční cyklokonference, která proběhla ve dnech 16. – 17. 9. 2013 v budově Univerzity Pardubice pod názvem VIZE 25 – ŘEŠENÍ PRO MĚSTA, je za námi. Jaká témata přinesla?

Nové metody integrovaného dopravního plánování tu představili zástupci Asociace měst pro cyklisty a zahraniční dopravní experti. Města, která se sdružila v asociaci, chtějí nejen zlepšit podmínky cyklistů, ale udělat z cyklistické dopravy nedílnou součást celkového dopravního systému. Nejen o tom jednali účastníci konference, jejímž hlavním tématem bylo integrované dopravní plánování a téma Vize 25. Setkání se zúčastnili především zástupci měst, ale také Ministerstva dopravy, Policie ČR, reprezentanti médií, vysokých škol či nevládních organizací.

Jak se ukazuje, většina problémů vzniká z neznalosti nebo nepochopení záměru, nebo jen tím, že se úředníci striktně drží často zastaralých předpisů. Na některých místech by přitom stačila jednoduchá legislativní změna a řešení pro cyklisty by mohlo být realizováno třeba až o řád levněji. Klíčové přitom je, aby se na cyklisty nezapomínalo při plánování všech dopravních staveb a při úpravách veřejného prostoru, jako jsou parky, nábřeží apod. Kolo je vhodný dopravní prostředek pro kombinaci s jinou dopravou. Může pomoci většímu využití veřejné dopravy, pokud budou přestupní uzly, jako jsou zastávky a nádraží, vybaveny pro pohyb a parkování cyklistů.

Dnes přinášíme ohlédnutí za hlavními tématy konfrence:

1.      VIZE 25

Ve vědeckých kruzích se musí stále něco měřit, porovnávat, stanovovat indikátory a přiřazovat jim hodnoty. VIZE 25 přichází ale spíše z oblasti z filosofie, chce ukázat, že pro rozvoj městské mobility je třeba věnovat spravedlivou pozornost všem složkám dopravy, tedy individuální automobilové dopravě, cyklistické dopravě, veřejné a pěší dopravě (4 x 25 % pozornosti). Vize 25 má proto ovlivňovat všechny další koncepční a strategické dokumenty města. Odborné dokumenty by již neměly být připravovány izolovaně, ale integrovaně a společně. Jen tento přístup zabrání preferenci jedné dopravy před druhou a umožní vytvořit podmínky pro všechny její druhy. A pokud město leží v rovinaté oblasti, tak proč si nedat i konkrétní, měřitelný cíl? Aby se v něm cyklistická doprava do roku 2025 podílela minimálně 25% na celkové dělbě dopravní práce u cest do vzdálenosti 5 km.

Prezentace ke stažení:

2.      PRINCIPY INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ.

Byly představeny prostřednictvím tří přednášek zahraničních expertů. Rakouský Graz, vzorové město v oblasti šetrné mobility, se řídí zásadou, že veřejný prostor ve městě patří všem druhům dopravy, a není určen jen pro automobily. V praxi to znamená, že kromě sběrných komunikací platí v celém Grazu maximální rychlost 30 km/hod., elektromobily mají parkování zdarma a ve městě je k dispozici 700 parkovacích míst pro jízdní kola. Nejnověji navíc vedení města rozhodlo o tom, že použití městské hromadné dopravy bude bezplatné. Na konferenci již první den vystoupili se svými příspěvky i další zahraniční experti na cyklistickou dopravu. Účastníci se tak mohli seznámit se zkušenostmi z Dánska, Maďarska a Holandska. Právě tyto ukazují na další možnosti šetrné městské mobility, jako je společné sdílení automobilů, ale i skútrů, ba i kol. Hlavním cílem tu je zvýšit bezpečnost všech účastníků dopravního provozu a zlepšit kvalitu života ve městě. Anotace a prezentace jsou dostupné na www.cyklokonference.cz, nebo na http://cyklodoprava.cz/infrastruktura/planovani-verejneho-prostoru/

Prezentace ke stažení:

 • Gerhard ABLASSER (Graz) / Kde je problém? - nutnost změny, scénáře, rozhodnutí  [ 5,14 MB] , anotace prezentace
 • 60. léta 20. století byla charakteristická svojí orientací na automobilovou dopravu, což přineslo ekonomický růst. Města se tomuto trendu přizpůsobovala. Negativní dopady tohoto vývoje byly často odhaleny příliš pozdě. Na počátku 90. let začali ambiciózní politici v Grazu konat v kontextu toho, co se odehrávalo v celé Evropě. Objevily se nové klíčové pojmy, jako například „prostor pro lidi“ a „šetrná mobilita“. Tato spojení vznikla jako protipól vyvažující hlasitou (ekonomickou) menšinu. Nyní, o 20 let později jsou důsledky těchto kroků hodnoceny jako požehnání pro město a jeho rozvoj. Vznikl balíček integrovaných opatření, který ovlivnil všechny oblasti mobility. Byl realizován na počátku 90. let. Představení maximální povolené rychlosti 30 km/h v celém městě, kromě sběrných komunikací, bylo zásadním opatřením, které určovalo směr. V té době se jednalo o modelový test, který vyžadoval výjimku z rakouské legislativy. Jedním z nepřímých efektů nové dopravní politiky je umístění historického centra města Graz na seznam světového dědictví UNESCO, titul Evropského města kultury 2003 a ocenění CIVITAS město roku 2008.

 • Peter DALOS (Trenecon COWI, Budapest) / Paradoxy udržitelného dopravního plánování  [ 1,22 MB] , anotace prezentace
 • Maďarsko je tradiční cyklistická země se stabilní úrovní cyklistické dopravy ve venkovských oblastech. V hlavním městě Budapešti dochází v poslední době ke zrodu nové cyklistické kultury. Jaký je maďarský přístup k naplňování potřeb cyklistů v typickém středoevropském prostředí? Jaké jsou dobré a špatné příklady integrovaného dopravního plánování? Jaké jsou důsledky (ne)používání nástrojů a metod integrovaného dopravního plánování? Jaké jsou hlavní překážky týkající se způsobu myšlení účastníků procesu přípravy dopravní infrastruktury?

 • Ton DAGGERS (IBC, Utrecht) / Uliční hierarchie  [ 1,47 MB] , anotace prezentace

V poslední dekádě se rozvíjí nové paradigma pro města a městskou dopravu. Nové trendy zaměřeny na dostupnost ve městech, nové městské funkce, nebo nakupování po internetu, to vše ovlivňuje vize pro města a městskou dopravu. V mnoha městech po celém světě mají mobilita a dostupnost mobility přímou vazbu na vlastnictví automobilu. Veřejná doprava, která byla v minulosti chápána pouze jako tramvaje, vlaky a autobusy, nyní zahrnuje i systémy na sdílení kol, aut nebo skútrů. Tyto nové rysy a trendy v městské dopravě vznikají pouze za podmínky, že je současně vytvářen zdravý systém uliční hierarchie pro bezpečnou dopravu. Tvorba konceptu dopravní hierarchie ve městech nezvyšuje pouze bezpečnost cyklistů, ale všech účastníků provozu. Navíc může pomoci zlepšit podmínky pro život ve městech.

3.      BEZ PRŮZKUMŮ DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ VE MĚSTECH SE NEOBEJDEME.

Průzkumy dopravního chování poskytují velmi podrobnou a přesnou analýzu, jaké dopravní prostředky lidé volí a proč. Obvykle mají tyto průzkumy podobu dotazníkového šetření, které se provádí na vybraném vzorku obyvatel. Aby výsledky jednotlivých měření byly srovnatelné v rámci ČR i se zahraničními městy, je třeba postupovat podle přesné metodiky. První takové šetření podle mezinárodních standardů se v ČR uskutečnilo v roce 2012 a provedla ho města Pardubice a Uherské Hradiště. Hlavním výsledkem takového výzkumu je podíl cest uskutečněných jednot­livými druhy dopravy (modal split, modal share). Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. nabízí městům ověřenou metodiku průzkumu dopravního chování, která zaručuje možnost porovnání klíčových charakteristik dopravního chování, a to jak v čase (mezi jednotlivými průzkumy), tak i v prostoru (mezi jednotlivými městy). Kontaktní osobou pro průzkumy dopravního chování je Petr Šenk (petr.senk@cdv.cz). V Pardubicích na toto téma přednášel cyklokoordinátor města Pardubice, Vojtěch Jirsa.

Prezentace ke stažení:

V roce 2012 proběhl v Pardubicích rozsáhlý průzkum dopravního chování. Komplexní obrázek o tom, jak se lidé po městě pohybují, pomáhá v prosazování opatření na podporu koalice mobility (pěší, veřejná a cyklistická doprava).Vědět, jak dlouhá je průměrná cesta, je důležité nejen pro politiky a dopravní inženýry, ale pro všechny obyvatele města. Každý obyvatel Pardubic se zhruba 3x denně rozhoduje, jaký dopravní prostředek použije. Příčina dopravních problémů je přílišné užívání osobních automobilů – nikoliv nedostatečná kapacita komunikační sítě. Jak docílit toho, aby se člověk rozhodl, že nepojede autem a tak sám vyřešil dopravní problémy města? Pardubice jsou na začátku, ale mají dobrou výchozí pozici.

4.      ZÁSADY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU.

Přítomní se také mohli seznámit s novým územním plánem města Pardubic. Jeho heslem je „Návrat do města“, čímž je myšleno kupříkladu vytváření podmínek k prostupnosti území pro pěší a cyklisty, nebo vytváření smíšených funkčních ploch včetně maloobchodů, nikoliv tedy pro nové hypermarkety, které generují právě nadměrnou automobilovou dopravu.Hlavní brzda v prosazování moderního systému městské mobility není v omezených rozpočtových zdrojích, ale ve způsobu myšlení. V ochotě přijímat nové trendy moderního urbanismu a dopravy. V odvaze zlidštit ulice zahlcené automobily a nasycené smogem z jejich výfuků. Další informace jsou k dispozici na http://cyklodoprava.cz/infrastruktura/planovani-verejneho-prostoru/. Asociace měst pro cyklisty se pak pokusí sehnat autorská práva k dánskému snímku „Lidský rozměr“, který byl promítán večer 17.9.2013 v Pardubicích, který ukazuje, jak by se mohlo pracovat s územním plánem.

Prezentace ke stažení:

Nový územní plán Pardubic ovlivní rozvoj území města na mnoho příštích let. Přímo či nepřímo, více či méně, zasáhne do života všech obyvatel města. Vizí a mottem nového územního plánu je NÁVRAT DO MĚSTA - tím je myšlen návrat do ulic, náměstí, parků a ostatních veřejných prostorů města, návrat mezi běžné obyvatele a uživatele města, návrat k jejich každodenním potřebám. Hlavními cíli řešení nového územního plánu Pardubic jsou pak „Pardubice – město sousedství“, „Pardubice – prostupné město“, „Pardubice – město s krajinou“ a „Pardubice – svébytná součást aglomerace“.

5.      VIZE 25 NENÍ JEN CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Komplexní i dílčí problémy dopravního systému (nedostatek parkování, překročená kapacita křižovatek apod.) lze řešit jen pomocí celistvého a integrovaného přístupu zohledňujícím všechny způsoby dopravy. Vzhledem k dynamicky se měnícím podmínkám je takový přístup jediným způsobem, jak najít dlouhodobé řešení v oblasti mobility. Tuto vizi je možno uskutečnit procesem plánování městské mobility - SUMP, pro jehož naplňování je nutno vytvořit vhodné podmínky. To znamená zefektivnit dopravní politiku města, provést zhodnocení strategických plánů a uvést je do vzájemného souladu. Města mají k dispozici k těmto optimalizačním procesům Místní Agendu21 nebo závěry projektu QUEST, který se představil právě na této konferenci. Více o metodě QUEST

Projekt QUEST je auditem dopravní politiky, který zároveň pomáhá k orientaci dopravní politiky směrem k udržitelnosti. Do Česka přináší nové principy vedení dopravní politiky – takové, které se osvědčily v západních zemích. Hlavním principem úspěšné dopravní politiky je zapojení všech složek, které ovlivňují dopravu ve městě, nebo jsou jí významně ovlivňovány. Jedná se celkem o pět hlavních skupin, které se sejdou u kulatého stolu, hlas každé ze skupin má potom stejnou váhu. Projekt QUEST dále zavádí princip anonymního vyplňování dotazníků, ve kterém se uvedené skupiny vyjadřují k dopravním tématům, od srozumitelnosti a propagace dopravní politiky vedením města, přes vnitřní fungování úřadu, až po názory na kvalitu a četnost spojů hromadné dopravy. Nad výsledky anonymního dotazníku se posléze diskutuje u kulatého stolu s cílem nalézt jednotný pohled na věc. Z diskuze také vyplynou slabá místa a rezervy ke zlepšení. Následují další diskuze, na kterých se diskutuje nad auditorem navrženými opatřeními a časovému horizontu jejich realizace. Celý úspěch projektu je založený na komunikaci s širokým spektrem skupin, které ovlivňují nebo jsou ovlivňovány dopravou, a snaha nalézt kompromisní řešení, které bude přijatelné pro všechny zastoupené skupiny. Zásadním výstupem je také vylepšení systému fungování a komunikace uvnitř úřadu a zlepšení komunikace směrem k veřejnosti. Úspěšné zvládnutí tohoto procesu dokáže zajistit postupné naplňování vizí města a je podmínkou pro zvládnutí procesu vytváření plánu udržitelné městské mobility (SUMP). Projekt QUEST by měl nastavit dopravní politiku a strategii města vč. principů řízení a komunikace tak, aby město bylo schopno vytvořit a projednat SUMP. Kontaktní osoba: zbynek.sperat@cdv.cz

Prezentace ke stažení:

6.      NOVÁ CYKLOLEGISLATIVA SE BLÍŽÍ

Byla zahájena nová jednání s MD o návrhu změn v právních předpisech, které se týkají cyklodopravy, především v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb. Podněty dávali právě zástupci Asociace měst pro cyklisty. Přehled stávající legislativy a návrhy na změnu přednesl v rámci konference Ing. Květoslav Syrový. Problém je, že jednání trvají příliš dlouho a výsledek skoro není žádný. Na konferenci vystoupil ředitel Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy Ing. Josef Pokorný, který přislíbil urychlení procesu legislativních změn.

Prezentace ke stažení:

7.      SOUTĚŽ CESTY MĚSTY

Zkušenosti ze soutěže dopravních řešení zase mohli zhodnotit představitelé Nadace Partnerství. Zdařilá dopravní řešení ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti ocenila Nadace Partnerství v rámci letošního ročníku soutěže Cesty městy. Je určena pro města, regiony a kraje a na národní cyklokonferenci v Pardubicích byli vyhlášeni letošní vítězové. „Za dobu trvání soutěže zaznamenáváme v Česku příklon ke koncepci udržitelné dopravy. Názor, že řidič, chodec i cyklista musí v českých městech dostat stejný prostor, postupně přestává být názorem menšinovým, nicméně stále vzniká málo řešení, kde se s cyklodopravou počítá jako s integrovanou součástí celého řešení - nejen dopravního prostoru ale veřejného prostoru obecně,“ uvádí Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, která soutěž Cesty městy organizuje.

Ke stažení:

8.MARKETING PODPORY CYKLISTICKÉ DOPRAVY – NOVÁ ZNAČKA PARDUBIKE

I když si to možná neuvědomujeme, i cyklistická doprava je určitý produkt. A my se ho snažíme dostat k lidem. Chceme, aby si ho kupovali, tedy aby jezdili na kole. Abychom dosáhli žádaného cíle, musíme potenciálního dopravního cyklistu motivovat. Právě proto potřebuje i cyklistická doprava marketing. Klíčovou složkou marketingu jsou kampaně. Jednou z příležitostí jak seznamovat občany města s tímto novým myšlením v oblasti dopravy je právě probíhající Evropský týden mobility. Někde v jeho rámci kupříkladu každoročně promítají ekologické filmy s dopravní tématikou pro školní mládež nebo se připomíná v různých prostorách terminálu Den bez aut. Ale veřejnost o těchto akcích příliš neví. Jaký to rozdíl od Pardubic s jejich pouličním festivalem Město na Míru, jehož hlavním tématem je letos právě změna dopravního chování. Navíc na mnohých místech se můžete potkat se značkou „PARDUBIKE“, ať už v podobě velkoplošného sčítače, pumpičky, vše ve stejném designu.

Ke stažení - nové dokumenty, letáky, publikace

 • List nepopsaného papíru   [ 1,20 MB]
  Pracovní dokument, nazvaný List nepopsaného papíru, který vytvořil tým odborníků CDV díky projektu Central MeetBike, ve spolupráci s drážďanskou univerzitou a Asociací měst pro cyklisty. Jeho prioritou není kupodivu podpora cyklistické dopravy, ale jen vyvážená pozornost daná jednotlivým druhům dopravy, která vytvoří stabilizovaný dopravní systém ve městech, do kterých prostě cyklistická doprava patří. Proč tento název? Brožury, metodiky, webové portály, lekce a další materiály zůstanou jen a jen papírem a textem, pokud je nedokážeme dostat k lidem, pokud je nedokážeme oživit, pokud nedáme lidem do rukou pero a inkoust a sami si nedopíší svůj příběh - svůj akční plán podpory cyklistické dopravy. Tento dokument je třeba vnímat od konce, kapitolou „Vytvořte si vlastní Akční plán“, díky němuž z prakticky mrtvého dokumentu vytvoříte dokument živoucí a aktuální. Kapitola obsahuje jen pár hesel, jinak jsou tam prázdné sloupky a řádky. Ty je nutné vyplnit a to nelze udělat jinak, než když se ve městě sejde pracovní cykloskupina, která společně bude nad akčním plánem diskutovat a sama si navrhne konkrétní úkoly, které následně předloží radě města ke schválení.
 • Cyklodopravní enCYKLOpedie
  Příručku s názvem "Cyklodopravní enCYKLOpedie", kterou vydalo Regionální environmentální centrum (REC), Česká republika, o.p.s., v rámci evropského cykloprojektu Mobile2020. Příručka obsahuje průřezové informace z oblasti plánování cyklodopravy, rozvoje cyklodopravní infrastruktury, cyklodopravních služeb a propagace cyklodopravy. EnCYKLOpedie vznikla za spolupráce Institutu pro společensko-ekologický výzkum (ISEO) z Frankufurtu n. Mohanem a Technologické univerzity Hamburk. 
 • Publikace Příběhy, které ovlivnily podobu cyklostrategie 2013
  Sbírka příběhů ukazuje typické nešvary a překážky cyklistiky v českých městech. Cílem sbírky bylo upozornit na hlavní bolesti, se kterými se při podpoře cyklistiky potýkají naše města a obce i samotní cyklisté. Uvedené problémy přitom zahrnují jak bariéry v podobě špatných či chybějících předpisů a norem, tak vnímání cyklistické dopravy. Rovněž upozorňuje na chyby v principech financování.
 • Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020
  Tisk vládního dokumentu, který byl schválen Vládou ČR dne 22.5.2013
 • Leták Asociace měst pro cyklisty  [ 403,57 KB]
 • Publikace Městem na kole  [ 785,83 KB]
  Publikace obsahuje průřezové informace z oblasti cyklodopravních služeb, propagace cyklodopravy a cyklodopravních kampaní. Na konci brožury je k dispozici cyklodopravní adresář, který vznikl ve spolupráci s národním cyklokoordinátorem panem Ing. Jaroslavem Martinkem. Cyklobožuru vydalo Regionální Environmentální Centrum (REC), Česká republika, o.p.s., v rámci evropského cykloprojektu Mobile2020. Více najdete na www.cyklodoprava.cz.

 

 

 

« seznam všech novinek

Aktualizace stránky: 1.10.2013  ▫  Publikováno: 25.9.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook