Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Statistiky
Úvodní slovo, video

Cyklodata: Statistiky Mnoho výzkumů se snaží odpovědět na otázku, jaká opatření povedou nejlépe k podpoře cyklistické dopravy. K tomu ovšem potřebujeme v první řadě znát, kolik cyklistů jezdí dnes a jak vypadá dopravní infrastruktura v daném místě. Monitoring dává odpovědi na řadu otázek:

  • Ve kterých českých městech jezdí nejvíce cyklistů?
  • Jak rychle se vrátí investice do nově vybudované cyklostezky?
  • Bude výhodnější postavit v daném místě cyklostezku nebo cyklopruh?

Nejjednodušším způsobem je sčítání cyklistů, které se u nás provádí už řadu let. Manuální metoda, kdy pracovník zaznamenává jeden den v roce počty přímo v terénu, však neposkytuje nejpřesnější výsledky. Největší vliv má počasí, které se nedá na předem pevně stanovený den objednat. Automatické sčítače naproti tomu dávají velmi přesnou představu o tom, jaký je provoz cyklistů, ale například také pěších a in-line bruslařů v daném místě. Zatímco města instalují sčítače hlavně kvůli plánování dopravy, turistické regiony jejich výstupy používají hlavně k vyčíslení přínosů, které mají cyklisté pro cestovní ruch.

Průzkumy dopravního chování poskytují informace o využívání dopravních prostředků (např. podílu dopravního výkonu), stejně jako účelech cest, které byly vykonány v průběhu sledovaného období. Na základě analýzy dat z průzkumu je možné získat přehled o tzv. dopravní poptávce - odkud, kam a proč lidé jezdí a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Obvykle mají tyto průzkumy podobu dotazníkového šetření na vybraném vzorku obyvatel. Je důležité, aby průzkumy byly prováděny podle standardizované metodiky a byly tak srovnatelné s jinými českými i zahraničními studiemi. Ačkoliv jsou průzkumy dopravního chování jedním z důležitých předpokladů kvalitního dopravního plánování, v České republice jich bylo dosud provedeno jen pár. V roce 2012 byl například proběhlo šetření v Pardubicích a Uherském Hradišti, v roce 2013 se pak uskutečnil průzkum pokrývající území Jihomoravského kraje.

V této sekci najdete také další užitečné údaje - počty kilometrů cyklotras a cyklostezek, počty prodaných kol a další užitečná čísla.

 

Aktualizace stránky: 5.4.2017  ▫  Publikováno: 1.9.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook