Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Ze světa
Spolupráce s nadací Schweizmobil

SchweizMobil – národní síť stezek pro uživatele bezmotorové dopravy

Mezinárodní spolupráce je ukotvena v rámci projektu „SchweizMobil do ČR, přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky“, jehož nositelem za českou stranu je Nadace Partnerství. Projekt spolupráce je podpořen česko-švýcarským Fondem Partnerství. Cílem projektu je představit úspěšný projekt SchweizMobil na podporu aktivní turistiky a bezmotorové dopravy a projednat možnosti jeho aplikace na poměry v ČR.

SchweizMobil tvoří síť národních tras pro různé uživatele bezmotorové dopravy, především pro potřeby rekreace a cestovního ruchu. SchweizMobil koordinuje v této síti spolupráci mezi veřejnými institucemi a soukromými poskytovateli služeb. Trasy SchweizMobil jsou optimálně napojeny na veřejnou dopravu, čímž jsou vytvořeny ideální předpoklady pro kombinovanou mobilitu v oblasti rekreace a cestovního ruchu. Více informací o nadaci SchweizMobil  [ 99,33 KB] .

Nejprve dvacet českých odborníků na cyklistiku absolvovalo koncem dubna 2010 šestidenní stáž u švýcarské organizace SchweizMobil. Jejím cílem bylo seznámit se se švýcarským modelem podpory domácího cestovního ruchu, který je pro Českou republiku velmi inspirativním řešením. Propojuje všechny druhy bezmotorové dopravy do jednoho informačního a organizačního systému při zapojení státu, kantonů, obcí, turistických regionů a privátního sektoru. Odborníci z Nadace Partnerství, která stáž v rámci grantu česko-švýcarské spolupráce organizovala, spolu se zástupci krajů, turistických regionů a týmem národního cyklokoordinátora, chtějí švýcarské zkušenosti s propracovaným systémem značených tras i turistickou nabídkou přenést do Čech. Koncem listopadu 2010 proběhla návštěva švýcarských expertů v Česku. Jejich prezentace  [ 95,05 MB] jsou volně k dispozici, stejně jako přednášky českých autorů  [ 29,75 MB] si je možno stáhnout.
Ve Švýcarsku vytvořila nadace SchweizMobil unikátní systém propojení národních sítí stezek pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a malou vodní turistiku. K tomu má dobré podmínky i Česká republika, proto bylo potřeba se zblízka podívat, jak jednotný systém značení, propagace, marketingu a prodeje služeb a produktů na těchto stezkách funguje. S projektem je možné se seznámit na www.schweizmobil.ch.

Stejně jako se domácí cestovní ruch řeší na třech úrovních v Čechách, i ve Švýcarsku spolupracují subjekty na místní, krajské (kantonální) a národní úrovni. Model SchweizMobil však přinesl zásadní změnu. Národní organizace Schweiz Tourismus propaguje přesně ty stezky, které kantony značí a které pak cestovní kanceláře prodávají domácím i zahraničním turistům. Vše se vzájemně podporuje a přináší kvalitní služby návštěvníkům a příjmy místním podnikatelům. Švýcaři řeší na kantonální (krajské) nebo národní úrovni jen to, co nelze řešit na úrovni místní. Při vytváření systému značení i konkrétní nabídky spolupracují všechny tři úrovně – to je to, co je pro Švýcarsko typické. Nadace SchweizMobil přitom hraje roli koordinátora všech partnerů. Našla také podporu u úředníků na ministerstvu v odboru „poklidné dopravy"! (pozn. orig. název Langsamverkehr) Řeší provázanost všech druhů dopravy a především návaznost na tu veřejnou - což je tzv. intermodalita.

Základem SchweizMobilu je síť tras vzájemně provázaná v asi pěti stech místech, která jsou napojena na systém veřejné dopravy – vlaky, lodě, lanovky či autobusy, umožňující kombinaci jednotlivých druhů dopravy. Systém tak umožňuje vytvářet nabídky pro turisty ze Švýcarska i ze zahraničí. Další výhodou sítě turistických tras je jednotné národní značení, a to jak pro pěší a cyklisty, tak například pro in-line bruslaře, vodáky i handicapované. Systém je vybudován jako vizuální „skládačka“, která se vzájemně doplňuje, umožňuje rozlišit systém tras od lokálních až po národní.

Nápadů a dobrých příkladů, které by se mohly využít pro podporu cyklistiky, je opravdu dost. Teď je třeba získané zkušenosti využít pro podporu cyklistiky a cykloturistiky. Doporučení, která se promítají do českého kontextu a do připravovaného projektu Česko jede.

Aktualizace stránky: 19.5.2014  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook