Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Ze světa
Spolupráce s občanským sdružením MULICA

Česká republika a Slovensko má k sobě stále velmi blízko, byť už jen tím, že naše jazyky jsou si velmi podobné. Je proto přirozené, že i na poli cyklistické dopravy a cykloturistiky tyto státy spolu spolupracují a předávají si vzájemně své zkušenosti.
Konkrétní spolupráce funguje v rámci projektu Central MeetBike , kde spolupracujeme s VUD Žilina a s městy Žilina a Prešov. Na neformální bázi také spolupracujeme se slovenským občanským sdružení Mulica – www.mulica.sk.

Neméně zajímavým dokumentem je návrh nové Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky na Slovensku.

Elektronický časopis „Cyklistická doprava”

Elektronický časopis “Cyklistická doprava” přináší aktuality z oblasti cyklodopravy nejen ze Slovenska, ale i ze zahraničí. Cílem časopisu je přiblížit odborné i široké veřejnosti trendy týkající se cyklistické dopravy. Každý měsíc přináší časopis informace o cyklistické infrastruktuře, vybavenosti a legislativě jak na Slovensku, tak v zahraničí, informuje o úspěšných cyklistických projektech, nabízí reportáže a průzkumy. Důležité je, že časopis je každý měsíc zasílaný přímo na městské a regionální úřady, odborné instituce, ale také občanským sdružením a jednotlivcům aktivním v oblasti cyklodopravy.

Časopis hraje významnou roli jak při síťování organizací a jednotlivců, tak při získávání hlasů potřebných k prosazení změn. Například v roce 2011 se časopis zapojil k hromadnému připomínkování zákona o provozu na pozemních komunikacích. Také díky časopisu se podařilo nasbírat dostatečné množství podpisů a předložit několik pozměňujících návrhů k tomuto zákonu. Ze zákona tak byla odstraněna některá nesmyslná ustanovení a přibyly nové odstavce týkající se cyklistů. Tyto změny by měly mít pozitivní vliv na rozvoj cyklistické dopravy, protože umožní budovat cyklistickou infrastrukturu i v místech, kde to v minulosti nebylo možné.

Od začátku projektu do dnešního dne bylo vydáno a distribuováno 19 vydání elektronického časopisu.

Návrh první Národní cyklostrategie Slovenska

Slovensko bude mít také svou první Národní cyklostrategii. Velkou inspirací při její tvorbě byly právě strategie, přístupy, zkušenosti a know-how dvou partnerských zemí, České republiky a Německa.

Problematika cyklodopravy a cykloturistiky byla na Slovensku dlouhé roky ze strany kompetentních orgánů opomíjena a realizovala se většinou jen díky enormnímu úsilí nevládních organizací. Nebýt jejich aktivity a snahy, na Slovensku by neexistovala téměř žádná cyklistická infrastruktura.

Vypracovaný návrh Národní cyklostrategie je výsledkem práce kolektivu odborníků ve spolupráci s aktivisty, občanskými sdruženími, členy nejrůznějších cyklistických koalic, městy a obcemi, a také se zástupci ministerstva dopravy SR. Dokument je stále živý, momentálně se pracuje na jeho finálním znění, které má ambici být předloženo a schváleno vládou SR v březnu 2013. Dokument zároveň reflektuje Programové prohlášení vlády SR na období 2012 – 2016, v němž vláda SR vyjadřuje svůj zájem podporovat rozvoj nemotorové, především pak cyklistické dopravy.

V první etapě přípravy cyklostrategie byly zmapovány inspirativní přístupy a nástroje využívané v zahraničí pro podporu a rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky. Zároveň byla provedena analýza současného stavu cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku. Výsledkem je sumarizace toho, co na Slovensku máme. Hodnotily se různé aspekty cyklistické dopravy a cykloturistiky, konkrétně související politiky a strategie, legislativa, zodpovědnost a kompetence, stav cyklistické infrastruktury, bezpečnost, propagace a vzdělávání a v neposlední řadě i možnosti financování. Vycházelo se přitom z doporučení a poznatků, které zpracovala TUD jako jeden z výstupů projektu CMB.

Cílem slovenského strategického materiálu je v první řadě uznání cyklistické dopravy jako rovnocenného druhu dopravy a zlepšení vnímání cyklistů jako plnohodnotných účastníků silniční dopravy. Zdůrazňuje také potřebu posílit pozici cykloturistiky jako důležitého segmentu cestovního ruchu s velkým potenciálem pro rozvoj venkova.

Zlepšení situace v oblasti podpory cyklodopravy a cykloturistiky je podmíněné změnami především ve čtyřech prioritních oblastech – legislativě, infrastruktuře, financování a v oblasti osvěty, výzkumu a vzdělávání.

Připravovaný dokument má být jakýmsi návodem a oporou pro města, obce, regiony i pro všechny ostatní zainteresované subjekty při vytváření lepších podmínek pro cyklisty na Slovensku, stejně jako pro lepší využívání Eurofondů v dalším programovém období.
Mezi základní a nejaktuálnější doporučení NCS patří zřízení pozice národního cyklokoordinátora a podobných pozic na regionální a místní úrovni, vytvoření systematického nástroje (rámce) pro financování rozvoje cyklistické infrastruktury a využití následujícího období Eurofondů 2014 – 2020 i na podporu cyklodopravy a cykloturistiky.

Nesporným faktem hovořícím ve prospěch podpory cyklistické dopravy a cykloturistiky, včetně budování kvalitní, souvislé a bezpečné sítě cyklotras, je stále sílící zájem a poptávka ze strany občanů. Jízda na kole je rozhodně nejrozšířenější volnočasovou aktivitou, která je navíc snadno dostupná pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví či sociálního postavení. K její atraktivnosti přispěly i úspěchy žilinského rodáka Petra Sagana na letošní Tour de France.

Aby navrhovaná opatření Národní cyklostrategie byla úspěšně implementována v praxi, bude nutné zabezpečit spolupráci všech klíčových hráčů, počínaje občany a NGO přes vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce, média, policii, dopravní inženýry a urbanisty, podnikatelský sektor, samosprávu až po nejvyšší úroveň veřejné správy, včetně našich politiků.

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook